Quyết định số 244/WTO/VB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
5
download

Quyết định số 244/WTO/VB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 244/WTO/VB về Trường hợp Cơ quan Hải quan Có Lý do Nghi ngờ sự Trung thực hoặc Chính xác của Giá trị Khai báo Hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 244/WTO/VB

  1. QUYẾT ĐNNH VỀ TRƯỜNG HỢP CƠ QUAN HẢI QUAN CÓ LÝ DO NGHI NGỜ SỰ TRUNG THỰC HOẶC CHÍN H XÁC CỦA GIÁ TRN KHAI BÁO HẢI QUAN Các Bộ trưởng, Đề nghị Uỷ ban về Định giá Hải quan được thành lập theo Hiệp định về Thực hiện Điều VII của GATT 1994 ra quyết định sau đây: Uỷ ban về Định giá Hải quan, Khẳng định lại rằng giá trị giao dịch là cơ sở chủ yếu của việc định giá theo Hiệp định về Thực hiện Điều VII của GATT 1994 (dưới đây gọi là “Hiệp định”); Thừa nhận rằng cơ quan hải quan có thể phải xử lý các trường hợp mà cơ quan hải quan có lý do để nghi ngờ sự trung thực hoặc chính xác của các chi tiết hoặc của các chứng từ do các thương gia đưa ra làm bằng chứng cho một giá trị đã khai báo hải quan; Nhấn mạnh rằng khi làm như vậy cơ quan hải quan sẽ không gây phương hại tới các lợi ích thương mại chính đáng của các thương gia; Cân nhắc đến Điều 17 của Hiệp định, đoạn 6 của Phụlục III của Hiệp định, và các quyết định liên quan của Uỷ ban Kỹ thuật về Định giá Hải quan; Quyết định như sau: 1. Khi một tờ khai hải quan đã được đưa trình và khi cơ quan hải quan có các lý do để nghi ngờ sự trung thực hoặc chính xác của các chi tiết hoặc của các chứng từ được xuất trình để chứng minh cho tờ khai này, cơ quan hải quan có thể yêu cầu nhà xuất khNu đưa ra lời giải thích bổ xung, kể cả các chứng từ hoặc chứng cứ khác, về việc giá trị kê khai bao gồm toàn bộ số tiền phải trả ngay hoặc có thể phải trả cho hàng hóa nhập khNu, đã điều chỉnh phù hợp với các qui định của Điều 8. N ếu, sau khi nhận được các thông tin bổ xung, hoặc không có trả lời, cơ quan hải quan vẫn có các nghi ngờ hợp lý về sự trung thực hoặc chính xác của giá trị khai báo, họ có thể, ghi nhớ các điều khoản của Điều 11, cho rằng giá trị hải quan của hàng nhập khNu không thể được xác định theo các qui định của Điều 1. Trước khi đi đến quyết định cuối cùng, cơ quan hải quan sẽ thông báo cho nhà nhập khNu, bằng văn bản nếu được yêu cầu, các căn cứ để nghi ngờ về sự trung thực hoặc chính xác của các chi tiết hay các chứng từ được cung cấp và nhà nhập khNu sẽ có các cơ hội hợp lý để trả lời. Khi quyết định cuối cùng được đưa ra, cơ quan hải quan sẽ thông báo cho nhà nhập khNu bằng văn bản quyết định của họ và các căn cứ để đưa ra quyết định đó. 2. Điều đó là hoàn toàn phù hợp đối với việc áp dụng Hiệp định để một Thành viên này giúp một Thành viên khác trên cơ sở những điều kiện đã được cùng thoả thuận.
Đồng bộ tài khoản