Quyết định số 246/2003/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
3
download

Quyết định số 246/2003/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 246/2003/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Viện Dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 246/2003/QĐ-UBDT

  1. Y BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 246/2003/Q -UBDT Hà N i, ngày 11 tháng 11 năm 2003 QUY T NH QUY NH CH C NĂNG, NHI M V VÀ CƠ C U T CH C C A VI N DÂN T C B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C - Căn c Ngh nh s 86/2002/NÐ-CP, ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; - Căn c Ngh nh s 51/2003/NÐ-CP, ngày 16/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c; - Căn c Ch ng nh n ăng ký ho t ng khoa h c và công ngh , s 713 ngày 12/4/2001 c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; - Theo ngh c a Vi n trư ng Vi n Dân t c và V trư ng V T ch c Cán b , QUY T NH: Ði u 1. V trí, ch c năng c a Vi n Dân t c: Vi n Dân t c là t ch c s nghi p thu c y ban Dân t c, ư c thành l p trên cơ s Vi n Nghiên c u Chính sách Dân t c và Mi n núi, có ch c năng nghiên c u, tư v n giúp B trư ng, Ch nhi m U ban v cơ s khoa h c ph c v công tác qu n lý c a U ban. Tham gia xây d ng chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, k ho ch hàng năm v khoa h c, công ngh và môi trư ng; giúp B trư ng, Ch nhi m U ban t ch c th c hi n các ho t ng khoa h c công ngh và môi trư ng c a U ban. Tên ti ng Anh: The Institute of Ethnic Minority Affairs (IEMA). Vi n có tư cách pháp nhân, có con d u, tài kho n riêng và có tr s t t i thành ph Hà N i. Ði u 2. Nhi m v và quy n h n c a Vi n Dân t c: 1. Nghiên c u cơ s khoa h c ph c v xây d ng chính sách v chính tr , kinh t , văn hoá, xã h i, qu c phòng, an ninh và môi trư ng; nghiên c u lý lu n và t ng k t th c ti n tình hình th c hi n chính sách dân t c.
  2. 2. Ði u tra, nghiên c u t ng h p v ngu n g c l ch s , s b o t n và phát tri n c a các dân t c, các t c ngư i, các dòng t c; c i m, thành ph n dân t c, kinh t xã h i, i s ng văn hoá, phong t c t p quán và nh ng v n khác v dân t c. 3. Ph i h p v i V K ho ch - Tài chính trình B trư ng, Ch nhi m U ban phê duy t chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, hàng năm c a U ban Dân t c v Khoa h c công ngh và môi trư ng. 4. T ch c th c hi n k ho ch v khoa h c công ngh và môi trư ng hàng năm; xu t thành l p các h i ng tuy n ch n, th m nh, ánh giá và nghi m thu các tài, d án; xây d ng d toán, quy t toán và ki m tra vi c th c hi n. 5. Giúp B trư ng, Ch nhi m U ban qu n lý th ng nh t vi c công b k t qu công trình nghiên c u và thông tin khoa h c, công ngh và môi trư ng; xây d ng các báo cáo theo quy nh; xu t b n các tài li u khoa h c công ngh và môi trư ng c a U ban. 6. Ch trì, ph i h p v i các t ch c cá nhân th c hi n các tài khoa h c công ngh và môi trư ng; d án và m t s ho t ng khoa h c khác v lĩnh v c công tác dân t c. 7. Tham gia biên so n tài li u, thông tin và t ch c b i dư ng, t p hu n, ào t o cán b v lĩnh v c khoa h c công ngh và môi trư ng. 8. Tham gia các ho t ng h p tác qu c t v khoa h c công ngh và môi trư ng liên quan n lĩnh v c công tác dân t c. 9. Qu n lý, phân công, nh n xét, ánh giá và theo dõi vi c ch p hành n i quy và hi u qu công tác c a viên ch c thu c Vi n. Qu n lý tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t. Ð xu t vi c th c hi n các ch chính sách i v i viên ch c thu c biên ch c a Vi n, trình B trư ng, Ch nhi m U ban quy t nh. Ði u 3. Cơ c u t ch c c a Vi n Dân t c. 1. Lãnh o Vi n Dân t c có Vi n trư ng và các Phó vi n trư ng. Vi n trư ng do B trư ng, Ch nhi m U ban b nhi m và mi n nhi m. Vi n trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m U ban v toàn b ho t ng c a Vi n Dân t c. Phó vi n trư ng là ngư i giúp vi c cho Vi n trư ng, do B trư ng, Ch nhi m U ban b nhi m và mi n nhi m theo ngh c a Vi n trư ng. Phó vi n trư ng ch u trách nhi m trong t ng lĩnh v c công tác do Vi n trư ng phân công. 2. Các ơn v tr c thu c Vi n Dân t c: 1/ Phòng Nghiên c u Chi n lư c và Quy ho ch. 2/ Phòng Qu n lý Khoa h c.
  3. 3/ Phòng Hành chính, T ch c và H p tác Qu c t . 4/ Phòng Thông tin, Tư li u và T p chí Nghiên c u Dân t c. Ngoài ra Vi n Dân t c còn có các Trung tâm tri n khai ng d ng và các t ch c tư v n do B trư ng, Ch nhi m U ban quy t nh thành l p theo ngh c a Vi n trư ng Vi n Dân t c. Ði u 4. Vi n trư ng Vi n Dân t c có trách nhi m xây d ng quy ch làm vi c c a Vi n Dân t c, trình B trư ng, Ch nhi m U ban phê duy t. Ði u 5. Quy t nh này thay th Quy t nh s 144/1999/QÐ-UBDTMN ngày 09/9/1999 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c và Mi n núi và có hi u l c k t ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng U ban, V trư ng V T ch c Cán b , Vi n trư ng Vi n Dân t c và Th trư ng các V , ơn v tr c thu c U ban ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Ksor Phư c
Đồng bộ tài khoản