Quyết định số 250-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 250-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 250-TTg về việc thành lập Tổng công ty Hàng hải Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 250-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 250-TTg Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 1995 QUY T Đ NH V VI C THÀNH L P T NG CÔNG TY HÀNG H I VI T NAM Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Nh m th c hi n Quy t nh 91/TTg ngày 07/3/1994 c a Th tư ng Chính ph v vi c thí i m thành l p t p oàn kinh doanh; Xét ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i, QUY T Đ NH i u 1. Thành l p T ng công ty Hàng h i Vi t Nam trên cơ s s p x p l i các ơn v : v n t i bi n, b c x p, s a ch a tàu bi n, d ch v hàng h i thu c C c Hàng h i Vi t Nam và B Giao thông v n t i qu n lý. T ng công ty Hàng h i Vi t Nam (sau ây g i t t là T ng công ty) là T ng công ty Nhà nư c ho t ng kinh doanh, có tư cách pháp nhân, có các quy n và nghĩa v dân s theo Lu t nh, t ch u trách nhi m v toàn b ho t ng, kinh doanh trong ph m vi s v n do T ng công ty qu n lý; có con d u, có tài s n và các qu t p trung, ư c m tài kho n t i Ngân hàng trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a Nhà nư c, ư c t ch c và ho t ng theo i u l T ng công ty. T ng công ty Hàng h i Vi t Nam có tên giao d ch qu c t là VIETNAM NATIONAL SHIPPING LINNES vi t t t là VINALINES. T ng công ty có tr s chính t i Hà N i. i u 2. T ng công ty có trách nhi m chính sau ây: 1/ Th c hi n nhi m v kinh doanh v v n t i bi n, khai thác c ng, s a ch a tàu bi n, i lý môi gi i và cung ng d ch v hàng h i và các ngành ngh kinh doanh khác có liên quan n hàng h i theo quy ho ch, k ho ch phát tri n ngành hàng h i c a Nhà nư c; xu t nh p khNu phương ti n, v t tư, thi t b chuyên ngành hàng h i; cung ng lao ng hàng h i cho các t ch c kinh doanh hàng h i trong nư c và ngoài nư c; h p tác, liên doanh, liên k t v i các t ch c kinh t trong nư c và ngoài nư c v hàng h i phù h p v i pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c. 2/ Nh n và s d ng có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n do Nhà nư c giao, bao g m c ph n v n u tư vào doanh nghi p khác; nh n và s d ng tài nguyên, t ai và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao th c hi n nhi m v kinh doanh và nh ng nhi m v khác ư c giao.
  2. 3/ T ch c, qu n lý công tác nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh và công tác ào t o, b i dư ng cán b và công nhân trong T ng công ty. i u 3. 1/ Cơ c u t ch c c a T ng công ty g m có: -H i ng qu n tr , Ban ki m soát, - T ng giám c và b máy giúp vi c, - Các ơn v thành viên T ng công ty. 2/ T ch c và ho t ng c a T ng công ty ư c quy nh c th trong i u l T ng công ty do Chính ph ban hành. i u 4. B trư ng B Giao thông v n t i sau khi th ng nh t v i B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph trình Th tư ng Chính ph quy t nh b nhi m Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c và các thành viên khác c a H i ng qu n tr . B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh b nhi m phó T ng giám c và k toán trư ng T ng công ty do H i ng qu n tr trình trên cơ s ngh c a T ng giám c. i u 5. 1/ B trư ng B Giao thông v n t i có trách nhi m xây d ng phương án s p x p l i các ơn v kinh doanh hàng h i nói t i i u 1 trên ây l p danh sách các ơn v thành viên T ng công ty trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 2/ H i ng qu n tr T ng công ty có trách nhi m xây d ng i u l t ch c và ho t ng c a T ng công ty trình Chính ph ban hành. 3/ B trư ng B Tài chính ch trì, ph i h p v i B trư ng B Giao thông v n t i th c hi n vi c giao v n cho T ng công ty. i u 6. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành. B trư ng B Giao thông v n t i, B trư ng B Tài chính, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, H i ng qu n tr và T ng giám c T ng công ty Hàng h i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản