Quyết định số 251/1998/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển xuất khẩu thuỷ sản đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định số 251/1998/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển xuất khẩu thuỷ sản đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 251/1998/qđ-ttg về việc phê duyệt chương trình phát triển xuất khẩu thuỷ sản đến năm 2005 do thủ tướng chính phủ ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 251/1998/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình phát triển xuất khẩu thuỷ sản đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 251/1998/QĐ-TTg Hà N i, ngày 25 tháng 12 năm 1998 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 251/1998/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 1998 V VI C PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N XU T KH U TH Y S N Đ N NĂM 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Theo đ ngh c a B trư ng B Th y s n, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Chương trình phát tri n xu t kh u th y s n đ n năm 2005 v i các n i dung sau: I. M C TIÊU: - Đ y nhanh quá trình công nghi p hóa, hi n đ i hóa ngành th y s n, đưa kim ng ch xu t kh u th y s n tăng nhanh, đ t 1,1 t USD vào năm 2000 và 2 t USD vào năm 2005; đưa kinh t th y s n phát tri n thành ngành mũi nh n trong n n kinh t đ t nư c, t o thêm nhi u vi c làm, góp ph n nâng cao đ i s ng nhân dân, c i thi n b m t nông thôn và ven bi n, đ ng th i góp ph n gi i quy t các v n đ v môi trư ng sinh thái ; - G n ch bi n, xu t kh u th y s n v i nuôi tr ng, khai thác, b o qu n nguyên li u và tiêu th s n ph m, t o cơ s v ng ch c cho s n xu t và khai thác có hi u qu ti m năng th y s n, nâng cao ch t lư ng, gi m giá thành, tăng hi u qu và tăng tích lũy đ tái s n xu t m r ng, nâng cao kh năng c nh tranh, gi v ng và phát tri n th trư ng tiêu th hàng th y s n Vi t Nam. II. NHI M V . 1. Phát tri n nuôi tr ng, khai thác, đ m b o đ nguyên li u ph c v ch bi n xu t kh u: a) Nuôi tr ng th y s n: Đưa nuôi tr ng th y s n tr thành ngu n chính cung c p nguyên li u cho xu t kh u, c th là: - Phát tri n nuôi tôm: chuy n d n t nuôi qu ng canh sang qu ng canh c i ti n, bán thâm canh và thâm canh, khuy n khích các hình th c nuôi xen canh, đ ng th i hình
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. thành các vùng nuôi t p trung cao s n, ph n đ u đ n năm 2000 đưa di n tích nuôi tăng s n lên 175.000 ha, đ có s n lư ng tôm nuôi t 160.000 đ n 180.000 t n và đ n năm 2005 di n tích nuôi tôm tăng s n là 345.000 ha, ch y u nuôi tôm sú, tôm càng đ có s n lư ng tôm nuôi t 220.000 đ n 240.000 t n. - T ch c r ng rãi vi c nuôi cá bi n có giá tr xu t kh u cao như: song, h ng, cam, giò, vư c, b ng, b p, ... b ng phương th c nuôi l ng bè và nuôi cao tri u đ có s n lư ng cá bi n nuôi t 4.000 đ n 5.000 t n vào năm 2000 và 8.000 đ n 10.000 t n vào năm 2005; đưa nhanh vi c nuôi các loài th y đ c s n có giá tr xu t kh u cao, ch y u là nhuy n th hai m nh v như: nghêu, ngao, sò lông, đi p, bào ngư, trai ng c, h u ... các vùng ven bi n, đ có s n lư ng nhuy n th hai m nh v nuôi đ t 100.000 t n vào năm 2000 và 150.000 t n vào năm 2005. - M r ng và khuy n khích vi c nuôi các loài th y s n nư c ng t ph c v xu t kh u như cá rô phi đơn tính, cá b ng tư ng, ba sa, cá tra, cá qu , cá thác lác, ba ba, lươn, ch ... đ đ t s n lư ng trên 50.000 t n vào năm 2000 và trên 100.000 t n vào năm 2005. b) Khai thác h i s n: - Ti p t c c i ti n ngh nghi p và công ngh khai thác h i s n, t ng bư c xây d ng đ i tàu đánh cá xa b đ khai thác h p lý ngu n l i ven b đi đôi v i khai thác có hi u qu ngu n l i h i s n xa b , nh m tăng nhanh t tr ng s n lư ng h i s n có giá tr xu t kh u trong t ng s n lư ng h i s n khai thác, đ t 20% đ n 22% vào năm 2000 và trên 22% đ n 24% vào năm 2005. - Tăng cư ng trang thi t b và phương ti n b o qu n trên các tàu cá, t ng bư c đ u tư đóng m i đ i tàu chuyên môn hóa đ b o qu n, v n chuy n s n ph m h i s n cung c p các d ch v ngoài khơi; xây d ng m i, nâng c p h th ng c ng cá, ch cá đ thay đ i công ngh b o qu n sau thu ho ch, nh m nâng cao ch t lư ng nguyên li u ch bi n xu t kh u; c) Khuy n khích vi c nh p kh u nguyên li u th y s n đ ch bi n tái xu t kh u, t o thêm vi c làm, tăng thu nh p cho ngư i lao đ ng, tăng kim ng ch xu t kh u và s d ng có hi u qu công su t c a các cơ s ch bi n. Ph n đ u đ n năm 2000 xu t kh u đ t 195.000 t n s n ph m th y s n, trong đó tôm 90.000 t n, cá 60.000 t n, nhuy n th 45.000 t n và đ n năm 2005 đ t 310.000 t n, trong đó tôm 140.000 t n, cá 100.000 t n, nhuy n th 70.000 t n; đ ng th i tăng cư ng các m t hàng xu t kh u khác như cá h p, các lo i th c ph m ph i ch có g c th y s n và các đ c s n như cua, gh , rong bi n, trai ng c... 2. Tăng cư ng năng l c ch bi n ph c v xu t kh u: Quy ho ch l i h th ng các cơ s ch bi n th y s n đ ti p t c đ u tư nâng c p và xây dưng m i, c th là: - Đ u tư xây d ng m i m t s cơ s ch bi n đi đôi v i m r ng, nâng c p đ ng b c v cơ s h t ng, đi u ki n s n xu t, đ i m i công ngh , đ i m i trang thi t b , th c hi n đ u tư chi u sâu cho s cơ s ch bi n th y s n hi n có, có đ đi u ki n m r ng
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nâng c p, trên cơ s tính toán k v hi u qu kinh t c a t ng cơ s , nâng công su t ch bi n lên 1000 t n s n ph m/ngày vào năm 2000 và 1500 t n s n ph m/ngày vào năm 2005; đ ng th i đ y m nh vi c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng tiên ti n, ph n đ u đ n năm 2001 các cơ s ch bi n th y s n đ u đư c áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng tiên ti n, đ m b o an toàn v sinh th c ph m và ch t lư ng s n ph m xu t kh u; - M r ng ch ng lo i và kh i lư ng các m t hàng th y s n ch bi n có giá tr gia tăng, đưa t tr ng m t hàng có giá tr gia tăng t 17,5% hi n nay lên 25% đ n 30% vào năm 2000 và 40% đ n 45% vào năm 2005. - Nâng t tr ng xu t kh u các m t hàng th y s n tươi s ng t 4% đ n 5% trong t ng s n ph m xu t kh u hi n nay lên 10% vào năm 2000 và 14% đ n 16% vào năm 2005. III. CÁC GI I PHÁP TH C HI N 1. V gi ng: a) Gi ng tôm: S p x p l i các cơ s s n xu t gi ng tôm g n v i công ngh s n xu t tôm gi ng s ch b nh, giá thành h đi đôi v i nh p tôm gi ng, tôm b m đ b sung; nuôi dư ng thu n hóa tôm b m nh p ngo i và khai thác t nhiên, đ đ m b o có t 5 đ n 6 t tôm gi ng, ch y u là tôm sú vào năm 2000 và 15 đ n 16 t tôm gi ng vào năm 2005, đáp ng đ nhu c u v tôm gi ng và tôm b m cho nuôi tr ng hàng năm, đ c bi t cho các vùng nuôi thâm canh và nuôi công nghi p quy mô l n. b) Gi ng cá: M r ng vi c nh p gi ng và nh p công ngh s n xu t gi ng cá bi n và gi ng th y đ c s n quy mô công nghi p, đ ng th i th c hi n chính sách khuy n khích các doanh nghi p nư c ngoài đ u tư s n xu t gi ng cá bi n t i Vi t Nam đ có kh năng s n xu t 5 đ n 6 tri u con gi ng/năm vào năm 2000 và 8 đ n 10 tri u con gi ng/năm vào năm 2005. M t khác, đ u tư hoàn thi n các trung tâm nghiên c u gi ng h i s n m t s vùng tr ng đi m; xây d ng m i và khôi ph c, nâng c p m t s tr i s n xu t gi ng cá, gi ng đ c s n ph c v nuôi xu t kh u m t s đ a phương thu c mi n B c, mi n Trung và Nam Trung b ; c) B o t n gi ng: Nghiên c u xây d ng đ án nuôi dư ng và b o t n các loài gi ng th y s n b m , gi ng g c t i các Vi n nghiên c u và vùng tr ng đi m nuôi th y s n; có bi n pháp b o t n gi ng t nhiên. 2. V th c ăn cho th y s n: Đ u tư xây d ng m t s cơ s s n xu t th c ăn cho th y s n theo công ngh m i nh m tăng cư ng ch t lư ng th c ăn và h giá thành, đ m b o v sinh và phòng ch ng d ch b nh cho v t nuôi, đáp ng nhu c u v th c ăn công nghi p cho nuôi th y s n.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. V th trư ng: B Th y s n ch trì, ph i h p ch t ch v i các B Thương m i, Ngo i giao trong công tác xúc ti n thương m i và tăng cư ng công tác thông tin th trư ng tăng cư ng đào t o cán b th trư ng và ti p th chuyên nghi p các doanh nghi p, đ gi v ng và n đ nh th trư ng truy n th ng, đ c bi t là th trư ng Nh t B n, đ ng th i m r ng hơn n a các m t hàng Vi t Nam có kh năng phát tri n đ xu t ra các th trư ng l n như: Liên minh Châu Âu (EU), M , Trung Qu c...; gi m t tr ng các th trư ng trung gian, tăng nhanh t tr ng các th trư ng tiêu th tr c ti p, c th là: - Đ i v i th trư ng Nh t B n c n tăng t tr ng các m t hàng th y s n tinh ch và hàng ph i ch đóng gói nh cho siêu th , tôm s ng, cá ng tươi và đông và các đ c s n khác, đưa t tr ng các m t hàng th y s n xu t kh u vào th trư ng Nh t B n chi m t 38% đ n 40% trong t ng s n ph m xu t kh u và giá tr kim ng ch xu t kh u đ t t 760 tri u đ n 800 tri u USD vào năm 2005. - Đ i v i th trư ng B c M và Châu á ( k c th trư ng Trung Qu c), xúc ti n vi c công nh n l n nhau gi a Vi t Nam và M v ki m soát và ch ng nh n ch t lư ng hàng th y s n; bàn đ th a thu n cơ ch thanh toán chính th c và m r ng th trư ng chính ng ch v i Trung Qu c, nh t là v i các t nh phía Tây Nam và Đông B c c a Trung Qu c, c g ng đưa t tr ng hàng th y s n xu t kh u vào th trư ng Châu á t 20% đ n 22%, th trư ng B c M t 16% đ n 18% trong t ng s n ph m xu t kh u; giá tr kim ng ch xu t kh u vào hai th trư ng này đ t t 720 tri u đ n 800 tri u USD vào năm 2005. - Đ i v i th trư ng kh i liên minh Châu Âu (EU) và m t s th trư ng m i khác ngoài các th trư ng trên đây, c n nâng cao hơn n a ch t lư ng s n ph m đáp ng theo yêu c u c a các th trư ng này, ph n đ u đưa t tr ng các m t hàng th y s n xu t kh u vào EU đ t t 12% đ n 16% và vào các th trư ng khác t 8% đ n 10% trong t ng s n ph m xu t kh u, t ng giá tr kim ng ch xu t kh u vào các th trư ng này đ t t 400 tri u đ n 520 tri u USD vào năm 2005. V Qũy h tr phát tri n xu t kh u th y s n, B Th y s n cùng v i B Tài chính và các B , ngành liên quan căn c vào các qui đ nh chung v Quĩ h tr xu t kh u đư c ban hành đ hư ng d n th c hi n. 4. V khoa h c, công ngh : B Th y s n ch trì, ph i h p v i B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và các B ngành có liên quan trong vi c t p trung nghiên c u công ngh cao v di truy n, ch n gi ng, nhân gi ng, công ngh sinh h c, công ngh x lý môi trư ng, công ngh chu n đoán phòng tr d ch b nh, công ngh ch bi n, b o qu n sau thu ho ch. Khuy n khích các doanh nghi p nh p kh u các bí quy t công ngh , công ngh cao t các nư c phát tri n; đ u tư nghiên c u ng d ng các công ngh m i v nuôi tr ng, khai thác và ch bi n xu t kh u. 5. V đ i m i quan h s n xu t và đào t o cán b : - Ti p t c s p x p và đ i m i các doanh nghi p Nhà nư c v ch bi n th y s n theo hư ng đ y m nh c ph n hóa.
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Khuy n khích các thành ph n kinh t đ u tư vào phát tri n th y s n. Khuy n khích h gia đình và cá nhân xây d ng trang tr i nuôi tr ng th y s n; phát tri n các lo i hình kinh t h p tác trong vi c ch bi n th c ăn, nuôi tr ng, khai thác và ch bi n th y s n xu t kh u; - Tăng cư ng và m r ng hình th c đào t o trong và ngoài nư c cho cán b nghiên c u, cán b qu n lý và k thu t v công ngh m i trong s n xu t gi ng, nuôi cao s n, khai thác, b o qu n sau thu ho ch và v qu n lý chuyên ngành, đ ng th i tăng cư ng đào t o công nhân k thu t v nuôi, khai thác, b o qu n, ch bi n và nhân viên ti p th . 6. Chính sách đ u tư: a) V n ngân sách Nhà nư c đ u tư vào: - Xây d ng cơ s h t ng k thu t ph c v nuôi tr ng th y s n t i các vùng nuôi t p trung g m đê bao, kênh c p và thoát nư c c p 1, c ng và tr m bơm l n; c ng cá và cơ s h t ng k thu t trong h th ng c ng cá, ch cá qu c gia các vùng tr ng đi m ngh cá c a c nư c; - Xây d ng h th ng tr i gi ng qu c gia; - Nghiên c u và phát tri n công ngh s n xu t th c ăn, nuôi tr ng, khai thác và ch bi n xu t kh u; Xây d ng cơ s nghiên c u s n xu t thu c phòng tr b nh cho th y s n; xây d ng cơ s và trang thi t b ph c v vi c ki m d ch và ki m tra ch t lư ng hàng th y s n; đi u tra và b o v , phát tri n ngu n l i th y s n; nh p kh u công ngh m i đ nâng cao ch t lư ng s n ph m t khâu s n xu t đ n ch bi n; m r ng và nâng cao ch t lư ng công tác khuy n ngư. - Đào t o chuyên môn, nghi p v cho cán b ph c v chương trình phát tri n xu t kh u th y s n. b) V n tín d ng ưu đãi đ u tư theo k ho ch Nhà nư c t p trung vào: Xây d ng tr i gi ng c p cơ s ; ao, kênh mương c p 2 ph c v c p, thoát nư c cho nuôi tr ng th y s n; xây d ng cơ s s n xu t th c ăn cho th y s n, phương ti n khai thác th y s n, thi t b k thu t ph c v nuôi th y s n; nhà máy s n xu t nư c đá ph c v b o qu n và ch bi n th y s n xu t kh u; xây d ng m i, c i t o, nâng c p, các cơ s ch bi n th y s n xu t kh u và ch cá đ a phương... 7. Chính sách thu : Các t ch c, cá nhân thu c các thành ph n kinh t tham gia th c hi n Chương trình phát tri n xu t kh u th y s n đư c hư ng các ưu đãi v thu theo quy đ nh c a Lu t Khuy n khích đ u tư trong nư c và các qui đ nh hi n hành. 8. V h p tác đ u tư nư c ngoài:
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Khuy n khích vi c liên doanh v i các nhà đ u tư nư c ngoài đ đ u tư nuôi tr ng th y s n, s n xu t th c ăn và phát tri n gi ng nuôi th y s n, đ i m i công ngh nuôi, công ngh khai thác và ch bi n th y s n xu t kh u; - B Th y s n ph i h p v i B K ho ch và Đ u tư và các B , ngành có liên quan trong vi c tranh th ngu n tài tr c a các nư c và các t ch c qu c t đ có thêm ngu n v n cho chương trình phát tri n xu t kh u th y s n, trư c m t ưu tiên cho các d án v nuôi tr ng th y s n cung c p nguyên li u cho xu t kh u. IV. T CH C TH C HI N: Chương trình xu t kh u th y s n đư c th c hi n thông qua các chương trình c th c a đ a phương, trên cơ s các d án đư c duy t. Nhi m v ch y u c a các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c th c hi n chương trình xu t kh u th y s n đư c quy đ nh như sau: 1. B Th y s n là cơ quan ch đ o và t ch c th c hi n chương trình xu t kh u th y s n có trách nhi m: - Hư ng d n vi c xây d ng chương trình xu t kh u th y s n c a đ a phương trên cơ s c th hóa chương trình xu t kh u th y s n c a c nư c; xây d ng k ho ch đ u tư và các d án c th đ th c hi n chương trình, đ ng th i t ng h p và trình duy t theo quy đ nh. - B sung, c th hóa các gi i pháp th c hi n chương trình. T ng k t các mô hình t t các t nh đ ph bi n r ng rãi trong c nư c; - Xây d ng đ án v qu n lý an toàn v sinh th c ph m và an toàn d ch b nh cho v t nuôi th y s n, trình Th tư ng Chính ph ; - Xây d ng các tiêu chu n nhà nư c và tiêu chu n ngành v đi u ki n s n xu t, an toàn v sinh đ i v i các cơ s ch bi n th y s n, các c ng cá, ch cá; xây d ng các cơ ch chính sách... đ trình duy t và ch đ o vi c áp d ng th c hi n, nh m t o đi u ki n thu n l i và đơn gi n v th t c cho vi c tri n khai th c hi n chương trình; - C ng c và tăng cư ng năng l c ho t đ ng c a các cơ quan nghiên c u khoa h c và cơ quan nhà nư c có th m quy n v ki m tra và ch ng nh n an toàn v sinh th y s n; 2. Các B K ho ch và Đ u tư, Tài chính, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Thương m i, Lao đ ng -Thương binh và Xã H i, Ngo i giao, Ngân hàng nhà nư c và các B , ngành có liên quan tham gia và ph i h p v i B Th y s n trong vi c xây d ng k ho ch đ u tư hàng năm; xây d ng và c th hóa các cơ ch chính sách, nh m t o đi u ki n thu n l i cho vi c tri n khai th c hi n chương trình. 3. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thuôc Trung ương (nơi có s n xu t và xu t kh u th y s n) có trách nhi m xây d ng chương trình phát tri n xu t kh u th y s n c a đ a phương, phù h p v i chương trình xu t kh u th y s n chung c a c nư c và có ý ki n th ng nh t c a B Th y s n; cân đ i ngân sách đ a phương, giành ph n
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. v n thích h p, cùng v i ngu n v n c a trung ương đ th c hi n chương trình; ch đ o xây d ng các d án c th đ trình duy t theo quy đ nh, đ ng th i t ch c ch đ o th c hi n chương trình đ a phương, sơ k t, t ng k t và báo cáo k t qu th c hi n. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. B Th y s n ch trì, ph i h p v i các B , Ngành có liên quan hư ng d n và ch đ o th c hi n Quy t đ nh này. Đi u 3. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có s n xu t và xu t kh u th y s n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n Công T n (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản