Quyết định số 253/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 253/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 253/2007/QĐ-UBND về việc chia tách và thành lập các thôn của xã Phước Thái, huyện Ninh Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 253/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM DÂNT NH NINH THU N c l p - T do - H nh phúc ***** ****** S : 253/2007/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 24 tháng 9 năm 2007 QUY T NNH V VI C CHIA TÁCH VÀ THÀNH L P CÁC THÔN C A XÃ PHƯ C THÁI, HUY N NINH PHƯ C Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh s 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 c a y ban Thư ng v Qu c h i th c hi n dân ch xã, phư ng, th tr n; Căn c Quy t nh s 13/2002/Q -BNV ngày 06/12/2002 c a B N i v v vi c ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a thôn và t dân ph ; Theo ngh c a Giám c S N i v t nh Ninh Thu n t i T trình s 310/TTr-SNV ngày 28/8/2007 và Báo cáo th m nh s 699/BC-STP ngày 13/9/2007 c a S Tư pháp, QUY T NNH: i u 1. Nay chia tách và thành l p các thôn c a xã Phư c Thái, huy n Ninh Phư c như sau: 1. Chia tách thôn Hoài Trung thành l p 2 thôn: thôn Hoài Trung và thôn Hoài Ni: 1.1. Thôn Hoài Trung. - Dân s : 333 h /2.101 khNu; - Di n tích: 78,45 ha; - V trí a lý: phía ông giáp thôn Thái Giao; phía Tây giáp thôn Tà Dương; phía Nam giáp thôn Thái Hoà; phía B c giáp thôn Hoài Ni và thôn Tà Dương. 1.2. Thôn Hoài Ni: - Dân s : 325 h /2.002 khNu; - Di n tích: 460,92 ha; - V trí a lý: phía ông giáp xã Phư c H u; phía Tây giáp xã Phư c Vinh; phía Nam giáp thôn Tà Dương, thôn Hoài Trung và thôn Thái Giao; phía B c giáp xã Phư c Sơn và xã Phư c Vinh. 2. Chia tách thôn Thái Giao thành l p 2 thôn: thôn Thái Giao và thôn Thái Hoà: 2.1. Thôn Thái Giao: - Dân s : 169 h /894 khNu; - Di n tích: 72,07 ha; - V trí a lý: phía ông giáp xã Phư c H u; phía Tây giáp thôn Hoài Trung; phía Nam giáp thôn Thái Hoà, phía B c giáp thôn Hoài Ni. 2.2. Thôn Thái Hoà: - Dân s : 148 h /740 khNu; - Di n tích: 238,94 ha; - V trí a lý: phía ông giáp xã Phư c H u; phía Tây giáp thôn Như Bình; phía Nam giáp thôn Như Bình; phía B c giáp thôn Thái Giao và Hoài Trung. 3. Chia tách thôn Như Bình thành l p 2 thôn: thôn Như Bình và thôn Như Ng c: 3.1. Thôn Như Bình: - Dân s : 333 h /1.784 khNu;
  2. - Di n tích: 270,39 ha; - V trí a lý: phía ông giáp xã Phư c H u; phía Tây giáp thôn á Tr ng; phía Nam giáp thôn Như Ng c; phía B c giáp thôn Thái Hoà. 3.2. Thôn Như Ng c: - Dân s : 281 h /1.482 khNu; - Di n tích: 182,62 ha; - V trí a lý: phía ông giáp xã Phư c H u; phía Tây giáp thôn á Tr ng; phía Nam giáp thôn á Tr ng; phía B c giáp thôn Như Bình. Xã Phư c Thái có t ng c ng 8 thôn: thôn Hoài Trung, thôn Hoài Ni, thôn Thái Giao, thôn Thái Hoà, thôn Như Bình, thôn Như Ng c, thôn á Tr ng và thôn Tà Dương. i u 2. S lư ng cán b c a thôn Như Bình, thôn Như Ng c, thôn Thái Giao và thôn Thái Hoà là 2 ngư i. S lư ng cán b thôn Hoài Trung, thôn Hoài Ni là 3 ngư i; M c sinh ho t phí h ng tháng c a Ban qu n lý thôn căn c theo quy nh t i Quy t nh s 462/2005/Q -UB ngày 30/12/2005 và công văn s 3060/UBND-NV ngày 29/9/2006 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n. i u 3. Giao cho Ch t ch y ban nhân dân huy n Ninh Phư c ch o Ch t ch y ban nhân dân xã Phư c Thái t ch c tri n khai và ti n hành b u c Ban qu n lý thôn theo quy nh hi n hành. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S N i v , Giám c S Tài chính, Ch t ch y ban nhân dân huy n Ninh Phư c, Ch t ch y ban nhân dân xã Phư c Thái và th trư ng các cơ quan có liên quan căn c Quy t nh thi hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Hoàng Th Út Lan
Đồng bộ tài khoản