Quyết định số 2539/QĐ-BGD&ĐT

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 2539/QĐ-BGD&ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2539/QĐ-BGD&ĐT về việc thành lập Phân Hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2539/QĐ-BGD&ĐT

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2539/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH TẠI GIA LAI BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 85/2003/NĐ-CP ngày 18/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ "đồng ý Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét thành lập cơ sở giáo dục thuộc trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh đặt tại tỉnh Gia Lai" tại công văn số 1821/VPCP-KG ngày 06/04/2006 của Văn phòng Chính phủ; Xét đề nghị của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 1917/ĐHNL/ĐT ngày 28/12/2005 về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Gia Lai; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai. Điều 2. Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai là cơ sở đào tạo đại học thuộc trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Điều 3. Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai có nhiệm vụ: - Đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ đại học, cao đẳng; - Tổ chức nghiên cứu, triển khai, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ trực tiếp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; - Bồi dưỡng và đào tạo lại cán bộ, công chức, viên chức theo yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ;
  2. - Tham gia thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên và nâng cao dân trí; - Tích cực tham gia chuẩn bị các điều kiện cho việc thành lập một trường Đại học ở Gia Lai sau này. Điều 4. Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai do Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh trực tiếp quản lý. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tạo mọi điều kiện để Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 3 của Quyết định này. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ; Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nguyễn Minh Hiển
Đồng bộ tài khoản