Quyết định số 254-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
48
lượt xem
1
download

Quyết định số 254-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 254-QĐ về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông 10 năm do Bộ Giáo dục ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 254-QĐ

  1. B GIÁO D C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 254-Q Hà N i, ngày 23 tháng 4 năm 1975 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIÁO D C S 254-Q NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 1975 BAN HÀNH QUY CH THI T T NGHI P PH THÔNG 10 NĂM B GIÁO D C Căn c vào Ngh nh s 19/CP ngày 29 tháng1 năm 1966 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Giáo d c; Theo ngh c a ông V trư ng V giáo d c ph thông c p III B Giáo d c; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo quy t nh này b n Quy ch thi t t nghi p ph thông 10 năm. i u 2. Các ông Ch t ch U ban hành chính khu, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Chánh văn phòng B Giáo d c, V trư ng v t ch c cán b , Giám c S Giáo d c và trư ng ty giáo d c ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nguy n Văn Huyên ( ã ký) QUY CH THI T T NGHI P PH THÔNG 10 NĂM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 254-Q ngày 23-4-1975 c a B Giáo d c) Chương 1 NGUYÊN T C CHUNG i u 1. Kỳ thi t t nghi p ph thông 10 năm có m c ích ki m tra và xác nh n k t qu h c t p và rèn luy n mà h c sinh ã t ư c sau khi h c h t b c h c ph thông. ánh giá k t qu h c t p và rèn luy n mà ngư i h c sinh ã t ư c, h i ng thi s căn c vào:
  2. a) K t qu h c t p và rèn luy n mà h c sinh ã t ư c trong quá trình h c 3 năm trư ng ph thông c p III; b) K t qu các bài thi c a h c sinh. i u 2. Kỳ thi t t nghi p ph thông 10 năm t ch c chung cho nh ng lo i thí sinh dư i ây: a) H c sinh ang h c l p 10 trư ng ph thông, tr trư ng h p b k lu t không ư c d thi c a năm m kỳ thi; b) H c sinh ã h c l p 10 trư ng ph thông c a nh ng năm h c trư c (h c sinh cũ); c) Thí sinh có ăng ký t h c theo chương trình c p III ph thông. Chương 2 NGUYÊN T C THI i u 3. Kỳ thi t t nghi p ph thông s k t h p vi c ki m tra h c sinh m t cách toàn di n qua s ánh giá c a nhà trư ng v các m t o c, h c t p, văn hoá, lao ng, b o v và rèn luy n v i vi c ki m tra các môn văn hoá. i u 4. Chương trình ki m tra v các môn văn hoá là chương trình hi n ang áp d ng trong các trư ng ph thông c p III. i u 5. H c sinh ư c h c môn nào s ph i thi môn y, B Giáo d c s có câu h i hư ng d n ôn t p cho t ng môn. Hình th c thi bao g m thi vi t và thi h i mi ng. Hàng năm căn c vào tình hình d y và h c các trư ng ph thông c p III, B Giáo d c s quy nh c th s môn thi vi t, môn thi h i mi ng b t bu c và môn t nguy n ư c c ng i m khuy n khích, quy nh n i dung chương trình các môn thi và công b ch m nh t 60 ngày trư c ngày thi t t nghi p ph thông. i u 6. Hàng năm, B Giáo d c ra thi và hư ng d n ch m th ng nh t các h i ng thi t t nghi p ph thông. i v i các t nh mi n núi, có th có è thi ho c hư ng d n ch m riêng. V các môn thi, s ra nhi u , h c sinh ư c tuỳ ý ch n làm m t trong các y. Riêng ph n bài t p, ch ra m t . Chương 3 H SƠ THÍ SINH i u 7. Trư ng ph thông c p III ch u trách nhi m chuNn b h sơ thi cho h c sinh ang h c l p 10. H sơ bao g m: a) B ng ghi tên, ghi i m và k t qu ánh giá x p lo i v 4 m t c a h c sinh; b) H c b chính; c) B n sao gi y khai sinh, th h c sinh có dán nh do nhà trư ng c p;
  3. d) Gi y ch ng nh n trúng tuy n kỳ thi h t c p II ph thông; ) Gi y ch ng nh n thu c di n chi u c và di n xét c cách trúng tuy n (n u có); i u 8. Nh ng h c sinh ã h c năm trư c, thí sinh t h c mu n d thi ph i n p h sơ xin thi sau ây trư c ngày thi m t tháng: a) ơn xin d thi, b) B n h c b chính ( i v i h c sinh cũ); gi y ch ng nh n c a S , Ty giáo d c v quá trình ăng ký t h c hàng năm và gi y xác nh n v tư cách o c và tinh th n thái lao ng c a chính quy n a phương hay cơ quan qu n lý ( i v i thí sinh t h c). c) B n sao gi y khai sinh, d) Gi y trúng tuy n kỳ thi h t c p II ph thông. i u 9. Khi vào thi, h c sinh c n mang theo gi y t sau ây xu t trình v i h i ng coi thi: a) Th h c sinh có dán nh (n u là h c sinh t h c, th này s do S , Ty giáo d c c p), b) Gi y tri u t p i thi do S , Ty giáo d c c p ( i v i h c sinh t h c), Chương 4 I U KI N TRÚNG TUY N VÀ TIÊU CHU N X P LO I TRÚNG TUY N i u 10. Nh ng h c sinh ư c x p lo i o c c năm t trung bình tr lên và có i m bình quân các môn thi t t 5 tr lên, không có bài thi nào b i m không (0) i m bình quân các môn thi là t ng s i m các baì thi chia cho s môn thi b t bu c) s ư c công nh n trúng tuy n th ng. i u 11. Nh ng h c sinh sau ây s ư c xét l y thêm: 1- Có i m bình quân các môn thi là 4,5 tr lên (không có bài thi nào b i m không) và có m t trong các i u ki n sau: a) Có 4 m t giáo d c ( o c, h c t p, văn hoá, lao ng, b o v và rèn luy n thân th ) ư c x p lo i c năm t trung bình tr lên; b) Có 2 m t o c và lao ng ư c x p lo i c năm t khá tr lên; c) Là con li t sĩ, có m t o c ư c x p lo i c năm t trung bình tr lên; d) Là thương binh ho c ã i b i, thanh niên xung phong ã ph c v t i ngũ t 2 năm tr lên (có gi y ch ng nh n c a cơ quan, ơn v qu n lý) nay v ti p t c h c t i trư ng ph thông c p III.
  4. 2- Có i m bình quân các môn thi t t 5 tr lên, không có bài thi nào b i m không. 3- Ngoài các i u ki n trên, n u có trư ng h p c bi t c n xét th y thêm n a thì S , Ty giáo d c ph i trình B quy t nh. i u 12. H c sinh ã h c năm h c trư c ( i v i năm m kỳ thi) ư c d thi l i thì k t qu ánh giá x p lo i v 4 m t giáo d c s ư c xét trong h c b c a năm h c trư c. i v i thí sinh t do thì xét qua gi y xác nh n v tư cách o c và tinh th n thái lao ng c a chính quy n a phương hay cơ quan, ơn v qu n lý. i u 13. H c sinh trúng tuy n kỳ thi t t nghi p ph thông ư c x p làm 4 lo i tiêu chuNn sau ây và ư c ghi nh n trong h c b và b ng t t nghi p ph thông: 1- Lo i gi i: ( ư c h i ng ch m thi tuyên dương trư c toàn h i ng và S , Ty giáo d c c p gi y khen) là nh ng h c sinh trúng tuy n th ng mà: a) ư c x p lo i c năm v 4 m t giáo d c t lo i khá tr lên, i m bình quân các môn thi t 8 tr lên, không có môn thi nào dư i 5 i m; ho c b) ư c x p lo i o c, lao ng, b o v và rèn luy n thân th c năm vào lo i t t, x p lo i h c t p văn hoá c năm t lo i khá tr lên, i m bình quân các môn thi t 7 tr lên, không có môn thi nào dư i 5 i m. 2- Lo i khá: là nh ng h c sinh trúng tuy n th ng mà: a) ư c x p lo i c năm v 4 m t giáo d c t lo i khá tr lên, i m bình quân các môn thi t 6 i m tr lên, ch có m t môn thi 4 i m; ho c b) ư c x p lo i o c c năm t lo i khá tr lên, x p lo i h c t p, văn hoá, lao ng, b o v và rèn luy n thân th c năm t trung bình tr lên, i m bình quân các môn thì là 6,5 i m tr lên, ch có m t môn thi 4 i m. 3- Lo i trung bình là nh ng trư ng h p trúng tuy n th ng còn l i. 4- Lo i thư ng: là nh ng trư ng h p ư c xét l y thêm: i u 14. Nh ng h c sinh có y m t trong các i u ki n sau ây s ư c xét c cách trúng tuy n: a) H c sinh b m au trư c khi thi, không tham d kỳ thi ư c. có y gi y t ch ng nh n c a cơ quan y t , có x p lo i c năm v 4 m t o c h c t p, lao ng, b o v và rèn luy n thân th t lo i khá tr lên. b) H c sinh b m au trong lúc ang thi, n u có y gi y t c a cơ quan y t thì: - Các môn ã thi ph i t t 5 i m tr lên; - i m trung bình c năm c a các môn không thi ư c ph i là 5 i m tr lên;
  5. - Có x p lo i c năm v 4 m t o c, h c t p, lao ng, b o v và rèn luy n s c kho t lo i trung bình tr lên. c) H c sinh ư c tuy n nh p ngũ sau khi ã h c h t h c kỳ I c a năm h c, n u c 4 m t ư c nhà trư ng ánh giá x p lo i t lo i trung bình tr lên, ho c ư c tuy n nh p ngũ sau khi ã h c h t h c kỳ II thì k t qu ánh giá 4 m t c a m t trong hai h c kỳ ư c nhà trư ng x p lo i t trung bình tr lên. Nh ng h c sinh ư c công nh n c cách trúng tuy n u không ư c x p lo i. Chương 5 T CH C VÀ LÃNH O KỲ THI T T NGHI P PH THÔNG i u 15. Hàng năm, B Giáo d c ph trách: a) Ra các ch th hư ng d n v quy ch thi; b) Ra thi và hư ng d n ch m th ng nh t cho các a phương; c) Ki m tra công vi c c a các h i ng coi thi, ch m thi, công vi c t ch c ch o toàn b kỳ thi c a các U ban hành chính t nh, thành và các S , Ty giáo d c. i u 16. giúp B ch o công tác thi, B s thành l p các t ch c sau: a) H i ng ra thi t t nghi p ph thông; b) Các ban ki m tra kỳ thi t t nghi p ph thông. Các ban này có nhi m v ki m tra toàn b công vi c thi c c a các a phương theo úng quy ch thi t t nghi p ph thông c a B ã ban hành. Quy ch thi t t nghi p ph thông bao g m các quy t nh, ch th , hư ng d n c a B . N u phát hi n a phương nào làm không úng theoquy ch thi c a B thì k p th i báo cáo và có th ngh B Giáo d c không công nh n toàn b k t qu kỳ thi c a a phương ó. i u 17. U ban hành chính t nh, thành ph và S , Ty giáo d c có nhi m v t ch c và ch o kỳ thi t t nghi p ph thông c a a phương mình (t khâu chuNn b thi n khâu coi thi, ch m thi, xét du t k t qu trúng tuy n, khen thư ng và k lu t v,v....) theo úng như i u ã quy nh trong quy ch thi c a B Giáo d c, ng th i ph i ch u trách nhi m trư c B Giáo d c, ng th i ph i ch u trách nhi m trư c B v toàn b công tác ch o thi c c a a phương mình, ph i k p th i báo cáo v B Giáo d c qua t ng khâu công tác trong quá trình ch o kỳ thi. i u 18. giúp U ban ch o công tác thi, m i T nh, thành ph , U ban s thành l p các t ch c sau: a) Ban ch o thi và duy t k t qu thi t t nghi p ph thông; b) Ban ki m tra kỳ thi t t nghi p ph thông.
  6. i u 19. U ban hành chính t nh, thành ph ra quy t nh thành l p h i ng coi thi, ch m thi g m các thành ph n sau: - Ch t ch H i ng, - Các Phó Ch t ch H i ng, - Các thư ký H i ng, - Các giáo viên coi thi hay ch m thi. i u 20. Vi c t ch c coi thi, ch m thi, ph i m b o ti n hành theo nguyên t c th y giáo không ư c coi thi và ch m bài thi c a h c trò trư ng mình. i u 21. Toàn b cán b , giáo viên coi thi, ch m thi c a h i ng thi là cán b , giáo viên trong t nh, thành ph do U ban hành chính T nh, thành ph i u ng. Tuỳ i u ki n c th , m t hay hai trư ng c p III có th thành l p m t h i ng coi thi và m i h i ng ch m thi không ư c qua 4.000 h c sinh d thi. i u 22. H i ng coi thi, ch m thi có nhi m v t ch c và ti n hành toàn b công vi c c a h i ng trong kỳ thi theo nh ng i u mà B Giáo d c ã quy nh. i u 23. H i ng thi, ch m thi có quy n quy t nh m i công vi c c a kỳ thi trong ph m vi h i ng theo úng nh ng i u ã quy nh trong quy ch thi t t nghi p ph thông c a B Giáo d c. H i ng ch m thi s công b t m th i danh sách h c sinh trúng tuy n trư c khi h i ng k t thúc công vi c và giao cho các trư ng ph thông c p III công b i m bài thi c a h c sinh. Chương 6 H SƠ, S SÁCH VÀ VI C QU N LÝ LƯU TR H SƠ THI i u 24. V giáo d c ph thông c p III ph trách n nh m u nh ng h sơ, s sách c n dùng trong kỳ thi (gi y làm bài thi, b ng ghi tên, ghi i m và ánh giá x p lo i 4 m t c a h c sinh d thi, biên b n, báo cáo danh sách h c sinh trúng tuy n v.v...) i u 25. Căn c vào k t qu t t nghi p c a h i ng ch m thi và vi c xét duy t k t qu thi c a S , Ty giáo d c, ông Giám c S giáo d c hay ông Trư ng Ty giáo d c s c p phát b ng t t nghi p ph thông 10 năm cho h c sinh trúng tuy n trong th i h n 30 ngày sau khi công b k t qu thi. i u 26. S , Ty giáo d c có nhi m v qu n lý, lưu tr toàn b h sơ kỳ thi trong a phương mình và ph i l p h sơ c p b ng t t nghi p ph thông 10 năm theo quy nh c a B Giáo d c. Chương 7 KHEN THƯ NG VÀ K LU T TRONG KỲ THI i u 27. Nguyên t c chung
  7. a) Vi c khen thư ng và k lu t m t cán b giáo viên làm công tác coi thi ho c m t h c sinh d thi ph i căn c vào m c thành tích hay hành ng ph m l i c th c a cá nhân ó trong quá trình th c hi n các nhi m v c a mình ư c quy nh trong quy ch thi c a B . b) Vi c khen thư ng và k lu t ph i ư c ti n hành m t cách nghiêm minh, dân ch , k p th i và có tác d ng giáo d c cán b , giáo viên và h c sinh. i u 28. M c khen thư ng cán b , giáo viên coi thi, ch m thi bao g m: 1- Ch t ch H i ng bi u dương trư c toàn H i ng coi thi hay ch m thi; 2- U ban hành chính t nh, thành ph c p gi y khen. i u 29. M c thi hành k lu t i v i cán b , giáo viên coi thi, hay ch m thi bao g m 4 lo i sau ây do U ban hành chính t nh, thành ph ra quy t nh: a) Khi n trách trư c toàn th cán b , giáo viên c a T nh, thành ph ; b) C nh cáo trư c toàn th cán b , giáo viên c a T nh, thành ph ; c) H t ng công tác, chuy n i làm vi c khác; d) Bu c thôi vi c và có th truy t trư c pháp lu t. i u 30. M c bi u dương khen thư ng i v i h c sinh d thi bao g m: a) Giáo viên coi thi bi udương trư c h c sinh trong phòng thi; b) Ch t ch H i ng coi thi bi u dương trư c toàn th h c sinh d thi; c) Ch t ch H i ng ch m thi bi u dương trư c toàn th h i ng; d) S , ty giáo d c c p gi y khen. i u 31. M c thi hành k lu t i v i h c sinh d thi bao g m: a) Giáo viên coi thi phê bình trư c h c sinh trong phòng thi; b) Ch t ch H i ng thi c nh cáo trư c toàn th h c sinh d thi; c) Ch t ch H i ng coi thi quy t nh ình ch vi c d thi ti p các môn còn l i; d) Ch t ch h i ng coi thi ngh H i ng ch m thi không ch m toàn b bài thi hay m t ph n c a bài thi ho c ngh h i ng thi hu k t qu trúng tuy n, hu vi c l y trúng tuy n thêm ho c è ngh S , Ty giáo d c c m không cho d thi t t nghi p ph thông t 1 n 2 năm, è ngh cơ quan an ninh truy t trư c pháp lu t;
  8. ) N u phát hi n ra hành ng ph m l i c a h c sinh d thi sau khi h i ng thi ã k t thúc công vi c thì S , Ty giáo d c có th hu b k t qu trúng tuy n và thu h i b ng t t nghi p ph thông, c m không cho d thi t 1 n 2 năm. Chương 8 I U KHO N THI HÀNH i u 32. B n quy ch này có hi u l c k t ngày ban hành. Nh ng quy nh trư c ây trái v i quy ch này u bãi b . i u 33. Ông v trư ng V giáo d c ph thông c p III có trách nhi m hư ng d n thi hành quy ch này.
Đồng bộ tài khoản