Quyết định số 258/2003/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 258/2003/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 258/2003/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Tuyên truyền do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 258/2003/QĐ-UBDT

  1. U BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 258/2003/Q -UBDT Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2003 QUY T NH QUY NH CH C NĂNG, NHI M V VÀ CƠ C U T CH C C A V TUYÊN TRUY N B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C - Căn c Ngh nh s 86/2002/NÐ-CP, ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; - Căn c Ngh nh s 51/2003/NÐ-CP, ngày 16/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c; - Theo ngh c a V trư ng V Tuyên truy n và V trư ng V T ch c Cán b , QUY T NH: Ði u 1. V trí và ch c năng c a V Tuyên truy n: V Tuyên truy n là t ch c c a U ban Dân t c, có ch c năng giúp B trư ng, Ch nhi m U ban th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác tuyên truy n các ch trương c a Ð ng, pháp lu t c a Nhà nư c v lĩnh v c công tác dân t c trong ph m vi c nư c. Tham mưu giúp Lãnh o U ban qu n lý thông tin, phát hi n, xu t các bi n pháp ngăn ng a âm mưu di n bi n hoà bình c a các th l c thù ch ch ng phá cách m ng Vi t Nam vùng dân t c thi u s và mi n núi. Ði u 2. Nhi m v và quy n h n c a V Tuyên truy n: 1. Tham mưu, xu t giúp B trư ng, Ch nhi m U ban qu n lý các ho t ng tuyên truy n trên các lĩnh v c: chính tr , kinh t - văn hoá, an ninh qu c phòng vùng dân t c và mi n núi. 2. Xây d ng trình B trư ng, Ch nhi m U ban phê duy t và t ch c th c hi n k ho ch công tác dài h n và hàng năm v công tác tuyên truy n các ch trương c a Ð ng, pháp lu t c a Nhà nư c v lĩnh v c công tác dân t c trong ph m vi c nư c. 3. Tr c ti p so n th o ho c tham gia v i các ơn v thu c U ban và các cơ quan khác có liên quan so n th o các d th o văn b n quy ph m pháp lu t v lĩnh v c công tác tuyên truy n chính sách dân t c khi ư c giao; qu n lý nhà nư c các ho t ng báo chí thu c ph m vi qu n lý c a U ban;
  2. 4. Ch trì, ph i h p v i Ban Dân t c t ch c th c hi n công tác tuyên truy n ưa Ngh quy t, ch trương, chính sách c a Ð ng, pháp lu t c a Nhà nư c, chương trình hành ng, Quy t nh c a Chính ph và U ban n cán b làm công tác dân t c và ng bào dân t c thi u s và mi n núi; biên t p và phát hành các tài li u ph c v cho ho t ng tuyên truy n; 5. Ch trì ph i h p v i các B , ngành Trung ương, a phương và các ơn v thu c U ban xây d ng các chương trình, d án, k ho ch v chính sách phát tri n báo chí, phát thanh truy n thanh, truy n hình ng n h n và dài h n vùng dân t c c bi t khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng căn c cách m ng trình các c p có th m quy n quy t nh và t ch c th c hi n. Ch o và qu n lý các chương trình, d án, mô hình tuyên truy n v văn hoá, xã h i, an ninh qu c phòng vùng dân t c và mi n núi do Chính ph giao; 6. Ph i h p v i các B , ngành, oàn th , các t ch c chính tr - xã h i, các cơ quan thông tin i chúng, các a phương và các ơn v thu c U ban tăng cư ng i m i các n i dung tuyên truy n i v i ng bào dân t c thi u s , ph bi n sâu r ng các ch trương, chính sách phát tri n kinh t - xã h i vùng dân t c và mi n núi cho ng bào các dân t c thi u s ; phát hi n, tuyên truy n, c vũ nêu gương ngư i t t, vi c t t c a cá nhân, ơn v và a phương th c hi n có hi u qu các phong trào thi ua yêu nư c, xoá ói gi m nghèo, b o v môi trư ng sinh thái; tăng cư ng th tr n an ninh nhân dân, qu c phòng toàn dân; u tranh ch ng tham nhũng, lãng phí; 7. Ph i h p v i B Văn hoá Thông tin, các ban ngành h u quan và các a phương xây d ng k ho ch nghiên c u, sưu t m, b o t n và phát huy các giá tr văn hoá truy n th ng c a các dân t c thi u s ; xây d ng và t ch c th c hi n có hi u qu quy ch dân ch cơ s phù h p v i phong t c, t p quán, văn hoá c a t ng dân t c, t ng vùng mi n; y m nh các ho t ng sinh ho t và giao lưu văn hoá, th thao truy n th ng c a c ng ng các dân t c gi a các khu v c và các vùng trong c nư c; 8. Tham gia v n i dung và nh hư ng tuyên truy n vùng dân t c và mi n núi i v i các phương ti n thông tin i chúng Trung ương và a phương; hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c th c hi n công tác tuyên truy n chính sách dân t c c a Ð ng, pháp lu t c a Nhà nư c, các văn b n tuyên truy n c a các cơ quan ban, ngành c a Trung ương, a phương và U ban Dân t c vùng dân t c thi u s và mi n núi trong ph m vi c nư c; 9. Nghiên c u, t ng h p các nhu c u thông tin; t ng k t th c ti n v th c hi n tuyên truy n chính sách dân t c vùng dân t c và mi n núi; báo cáo k t qu th c hi n v công tác tuyên truy n hàng tháng, quý, năm; Th c hi n các nhi m v khác do Lãnh o U ban Dân t c giao; 10. Qu n lý, phân công, nh n xét, ánh giá theo dõi vi c ch p hành n i quy và hi u qu công tác c a cán b , công ch c trong v . Qu n lý tài s n ư c U ban giao cho ơn v mình. Ð xu t vi c th c hi n các ch , chính sách i v i cán b , công ch c thu c biên ch c a ơn v mình, trình B trư ng, Ch nhi m U ban quy t nh. Ði u 3. Cơ c u t ch c c a V Tuyên truy n. 1. Lãnh o V có V trư ng và các Phó v trư ng.
  3. V trư ng do B trư ng, Ch nhi m U ban b nhi m và mi n nhi m. V trư ng ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m U ban v toàn b ho t ng c a V . Phó v trư ng là ngư i giúp vi c cho V trư ng, do B trư ng, Ch nhi m U ban b nhi m và mi n nhi m theo ngh c a V trư ng. Phó v trư ng ch u trách nhi m trong t ng lĩnh v c công tác do V trư ng phân công. 2. V Tuyên truy n ư c t ch c ho t ng tr c tuy n gi a lãnh o V tr c ti p v i các chuyên viên theo quy ch làm vi c c a V . Ði u 4. V trư ng V Tuyên truy n có trách nhi m xây d ng quy ch làm vi c c a V , trình B trư ng, Ch nhi m U ban phê duy t. Ði u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng U ban, V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng V Tuyên truy n và th trư ng các V , ơn v tr c thu c U ban ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Ksor Phư c
Đồng bộ tài khoản