Quyết định số 258/TCHQ-GSQL

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
55
lượt xem
7
download

Quyết định số 258/TCHQ-GSQL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 258/TCHQ-GSQL về việc ban hành Quy trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu mậu dịch do Tổng Cục Hải Quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 258/TCHQ-GSQL

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** ******** Số: 258/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 1994 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT, N HẬP KHẨU MẬU DNCH TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Điều 6, Điều 12 Pháp lệnh hải quan ngày 20-2-1990. Căn cứ Điều 3, Điều 4 Bản quy định thủ tục hải quan và lệ phí hải quan ban hành kèm theo Nghị định số 7171/HĐBT ngày 27-5-1991 của Hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ). Căn cứ Nghị định 16/CP ngày 7-3-1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục hải quan. Xét đề nghị của đồng chí Cục trưởng Cục giám sát, quản lý về hải quan. QUYẾT ĐNNH Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này quy trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất, nhập khNu mậu dịch. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Điều 3: Các quy trình trước đây trái với quy trình này đều bãi bỏ. Điều 4: Các ông Cục trưởng Cục giám sát, quản lý về hải quan, thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục, Cục trưởng Cục hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Phan Văn Dĩnh (Đã ký) QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀN G HOÁ XUẤT N HẬP KHẨU MẬU DNCH (Ban hành kèm theo quyết định số 258/TCHQ-GSQL ngày 16 tháng 12 năm 1994)
  2. N GUYÊN TẮC: 1- Hàng hoá xuất nhập khNu có thể được làm đầy đủ thủ tục hải quan theo quy trình này tại hải quan cửa khNu hoặc hải quan tỉnh, thành phố. Trường hợp làm thủ tục hải quan ở cửa khNu, Cục trưởng hải quan tỉnh, thành phố phải có văn bản quy định rõ việc phân cấp đó. 2- Việc làm thủ tục hải quan phải đảm bảo: - Chặt chẽ, đúng chính sách, pháp luât. - N hanh chóng, thuận tiện. - Không phiền hà, tiêu cực. 3- Việc luân chuyển hồ sơ giữa các bộ phận là công việc nội bộ của hải quan, tuyệt đối không được giao chủ hàng làm. Việc giao nhận phải đảm bảo nhanh chóng, chặt chẽ, xác định rõ được trách nhiệm giữa các bộ phận, cá nhân đối với hồ sơ. 4- Các khâu tính thuế, làm giá tuyệt đối không được trực tiếp tiếp xúc với chủ hàng. Địa điểm làm việc của các bộ phận này phải được bố trí cách ly phù hợp với yêu cầu đó. 5- Bước thủ tục sau không được tự động sửa chữa kết quả làm thủ tục của bước trước. N ếu có phát hiện các vấn đề sai sót của khâu trước cần sửa thì phải trao đổi với bộ phận làm thủ tục ở khâu trước để thống nhất sửa chữa. 6- Các ý kiến khác nhau giữa hải quan và chủ hàng do Trưởng (phó) hải quan cửa khNu, Trưởng (phó) phòng giám quản hoặc phòng kiểm tra, thu thuế xuất nhập khNu giải quyết hoặc xin ý kiến cấp trên để giải quyết. 7- Ưu tiên làm thủ tục nhanh cho các loại hàng xuất nhập khNu không có thuế hoặc thuế xuất bằng 0%. N hững nơi có lưu lượng hàng lớn (Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà N ội ...) cần bố trí những bộ phận riêng làm thủ tục cho các lô hàng này. Thời gian làm thủ tục cho các lô hàng này đảm bảo tối đa bằng 1/2 thời gian làm thủ tục cho các lô hàng có thuế. Bước 1: Đăng ký tờ khai: Bước này gồm các khâu: khai báo, tiếp nhận và đăng ký tờ khai. Bước này rất quan trọng vì nó là cơ sở để áp dụng chính sách và tiến hành các thủ tục kiểm tra, giám sát và thu thuế xuất khNu, thuế nhập khNu của các bước tiếp theo. Vì vậy, cán bộ làm việc ở khâu này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: - N ắm chắc chính sách, pháp luật về xuất nhập khNu, đầu tư nước ngoài, về chính sách mặt hàng, phân loại hàng hoá, về giá tính thuế, về thuế xuất nhập khNu, về chính sách đối ngoại và các chính sách liên quan khác. - N ắm chắc nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hải quan.
  3. - Biết ít nhất một ngoại ngữ (Anh văn). - Có phNm chất, đạo đức tốt, thái độ vui vẻ, hoà nhã, lịch sự. 1- Khai báo. 1.1- Chủ hàng có trách nhiệm khai báo hàng hoá xuất nhập khNu theo mẫu tờ khai do Tổng cục hải quan phát hành. 1.2- Phải khai đầy đủ các cột, mục in sẵn trong tờ khai hàng, phần dành cho chủ hàng. Đặc biệt phải khai chính xác và đầy đủ tên hàng, mã số, số lượng, đơn giá, trị giá của hàng hoá đó. N ếu khai thiếu, không chính xác, hải quan không được cho đăng ký tờ khai. 2- Tiếp nhận bộ chứng từ: 2.1- Tổ chức, cá nhân khi đến hải quan tỉnh, thành phố hoặc hải quan cửa khNu làm thủ tục khai báo để xuất khNu hoặc nhập khNu hàng hoá phải nộp và xuất trình cho hải quan các giấy tờ sau: a) Giấy tờ phải nộp: 1- Tờ khai hàng xuất khNu hoặc nhập khNu: 2 tờ. 2- Giấy phép xuất khNu hoặc nhập khNu hoặc giấy phép chuyên ngành hoặc bản sao văn bản duyệt kế hoạch xuất nhập khNu của Bộ thương mại (đối với loại hàng xuất khNu hoặc nhập khNu quy định phải có các giấy tờ đó): 2 bản. 3- Bản kê chi tiết về hàng hoá: 2 tờ. 4- Lệnh giao hàng của người vận tải: 2 bản. 5- Hợp đồng mua bán ngoại thương (bản photocopy có chữ ký xác nhận và đóng dấu của người đứng đầu tổ chức xuất nhập khNu): 1 bản. 6- Bản sao vận tải đơn (nếu là hàng nhập): 1 tờ. 7- Đối với hàng xuất khNu hoặc nhập khNu với nước có ký kết điều khoản ưu đãi trong quan hệ buôn bán với Việt N am phải nộp thêm giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá: 1 bản. 8- Trường hợp có thay đổi về chính sách, để được hưởng quy định tại chính sách cũ chủ hàng phải nộp các chứng từ liên quan theo quy định của chính sách và hướng dẫn của Tổng cục hải quan, Bộ Tài chính, Bộ thương mại 1 bản. b) Giấy tờ phải xuất trình: 1- Văn bản cấp hạn ngạch xuất nhập khNu hoặc duyệt kế hoạch xuất nhập khNu (bản chính) để đối chiếu với bản sao.
  4. 2- Vận tải đơn (bản Original) để đối chiếu với bản sao. 3- Giấy chứng nhận quy cách phNm chất (nếu trong hợp đồng có quy định). 4- Giấy chứng nhận kiểm dịch nếu hàng nhập khNu, xuất khNu yêu cầu phải có kiểm dịch theo quy định. 5- Giấy phép kinh doanh xuất nhập khNu trực tiếp (loại 7 số), nếu là loại hàng được miễn giấy phép xuất nhập khNu chuyến. 2.2- Kiểm tra bộ chứng từ: - Kiểm tra việc khai báo của chủ hàng. N ếu chưa đúng, chưa đủ thì chưa cho đăng ký tờ khai, yêu cầu chủ hàng bổ sung, sửa chữa. - Kiểm tra sự đồng bộ của bộ hồ sơ: số lượng chứng từ và sự thống nhất về nội dung giữa các chứng từ. - N ếu có dấu hiệu giả mạo chứng từ, sửa chữa bất hợp pháp những nội dung quan trọng của chứng từ thì lập biên bản vi phạm hành chính để làm cơ sở cho xử lý sau này. 3- Đăng ký tờ khai: - Thời điểm chấp nhận cho đăng ký tờ khai theo quy định tại văn bản 1292/TCHQ ngày 13-10-1994. - Sau khi tiến hành kiểm tra, đối chiếu các chứng từ với nhau, nếu đã đầy đủ, hợp pháp, hợp lý và tổ chức xuất nhập khNu không có tên trong danh sách nợ thuế quá 90 ngày thì cho đăng ký khai hàng. - Đóng dấu "đã tiếp nhận tờ khai" theo đúng thứ tự khai báo đã được chấp nhận. Ghi ngày và số đăng ký vào tất cả các tờ khai hàng. Mẫu số đăng ký tờ khai do Tổng cục hải quan phát hành. Trên cơ sở những chứng từ quy định tại điểm a trên, lập thành một bộ hồ sơ hoàn chỉnh (8 chứng từ) và một bộ hồ sơ không hoàn chỉnh (gồm 4 chứng từ 1, 2, 3, 4) chuyển toàn bộ cho bộ phận kiểm hoá. Bước II: Kiểm tra hàng hoá xuất nhập khNu Căn cứ vào bộ hồ sơ đã được đăng ký để kiểm hoá. N guyên tắc, quy trình về kiểm hoá thi hành theo quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 189/TCHQ-GSQL ngày 07-10-1994. Phải đảm bảo nguyên tắc hai cán bộ hải quan kiểm hoá một lô hàng, không được vận dụng một người kiểm hoá nhưng hai người ký xác nhận. Kiểm hoá phải xác định đầy đủ, chính xác nội dung hàng hoá, đặc biệt phải xác định chính xác mã hàng khai báo với hàng hoá thực tế, số lượng, trọng lượng từng mặt hàng. Sau khi ghi đầy đủ, chính xác kết quả kiểm hoá, chuyển toàn bộ hồ sơ cho bộ phận tính và thông báo thuế. N ếu lô hàng được làm thủ tục hải quan ở hải quan tỉnh, thành phố thì trước khi chuyển hồ sơ cho bộ phận tính thuế, lãnh đạo Phòng giám quản phải duyệt
  5. Bước III: Tính và thông báo thuế Căn cứ vào kết quả kiểm hoá để xác định áp giá và áp thuế suất chính xác để tính và thông báo thuế. N hững nội dung chưa rõ, chưa thống nhất giữa cán bộ kiểm hoá và cán bộ tính thuế, chỉ được bàn bạc thống nhất trong nội bộ hải quan. Cán bộ tính thuế tuyệt đối không được trực tiếp với chủ hàng. Sau khi viết thông báo thuế, chuyển toàn bộ hồ sơ (kèm thông báo thuế) cho bộ phận kiểm tra, phúc tập kết thúc thủ tục hải quan để trả cho chủ hàng. Bước IV: Kết thúc thủ tục hải quan Việc kiểm tra, phúc tập kết thúc thủ tục hải quan do một bộ phận riêng thực hiện. N ếu ở cửa khNu thì do Trưởng (phó) hải quan cửa khNu phụ trách. N ếu ở hải quan tỉnh, thành phố thì do trưởng (phó) Phòng kiểm tra, thu thuế xuất nhập khNu phụ trách. Phải thực hiện các công việc sau đây: - Tiếp nhận 2 bộ hồ sơ được chuyển tiếp từ khâu nghiệp vụ đầu tiên đến khâu nghiệp vụ số 3. - Kiểm tra lại lần cuối việc thực hiện các bước nghiệp vụ số 1, 2, 3. N ếu không có sai sót thì yêu cầu chủ hàng ký thông báo thuế và trả cho chủ hàng bộ hồ sơ không hoàn chỉnh kèm thông báo thuế. N ếu phát hiện sai sót thì yêu cầu các bước nghiệp vụ liên quan khắc phục ngay sai sót đó. - Giải quyết các vướng mắc của chủ hàng về thuế và giá tính thuế. - Chuyển bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho bộ phận phúc tập, lưu trữ. Bước V: Phúc tập - lưu trữ hồ sơ Bộ phận phúc tập lưu trữ (của cửa khNu và Phòng kiểm tra thu thuế xuất nhập khNu) kiểm tra lại một lần nữa toàn bộ hồ sơ, nếu phát hiện sai sót để yêu cầu các khâu liên quan khắc phục. N ếu không có sai sót thì đóng dấu "Đã phúc tập", ký và ghi rõ tên người phúc tập và đưa lưu trữ.
Đồng bộ tài khoản