Quyết định số 26/2005/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
44
lượt xem
5
download

Quyết định số 26/2005/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 26/2005/QĐ-UB về chế độ bồi dưỡng và tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên, Trọng tài ngành Thể dục thể thao thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 26/2005/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ Đ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 26/2005/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2005 QUY T Đ NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V CH Đ B I DƯ NG VÀ TI N THƯ NG Đ I V I HU N LUY N VIÊN, V N Đ NG VIÊN, TR NG TÀI NGÀNH TH D C TH THAO THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh đ nh s 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Ch Minh ; Căn c Ngh quy t s 20/2004/NQ-HĐ ngày 10 tháng 12 năm 2004 c a H i đ ng nhân dân thành ph , Khóa VII, thông qua v nhi m v kinh t -xó h i năm 2005 ; X t T tr nh s 979/LS-TDTT-TC ngày 21 th ng 7 năm 2004, s 1392/LS-TDTT-TC ngày 19 tháng 10 năm 2004 và Công văn s 29/LS-TDTT-TC ngày 27 tháng 01 năm 2005 c a Liên S Th d c Th thao và S Tài chính v ch đ c a ngành Th d c Th thao ; QUY T Đ NH Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này B n quy đ nh v ch đ b i dư ng và m c chi gi i thư ng cho các Hu n luy n viên, V n đ ng viên, Tr ng tài, l c lư ng làm nhi m v t i các gi i c a thành ph ; m c khen thư ng V n đ ng viên b nh thư ng và V n đ ng viên khuy t t t đ t thành tích t i các gi i Thành ph , Qu c gia và Qu c t cho ngành Th d c th thao. Đi u 2. Các quy đ nh trư c đây v ch đ b i dư ng, khen thư ng Hu n luy n viên, V n đ ng viên, Tr ng tài trái v i quy đ nh này đ u bói b . Đi u 3. Chánh Văn phũng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S N i v , Giám đ c S Tài chính, Thư ng tr c H i đ ng thi đua khen thư ng thành ph , Giám đ c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám đ c S Th d c Th thao và Th trư ng các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./.
  2. Nơi nh n TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như đi u 3 PH - TT/TU - TT/HĐND. TP KT. CH T CH - y ban nhõn dõn thành ph - UBMTTQ Vi t Nam và các Đoàn th TP PHÓ CH T CH - Ban TTVH Thành y, S N i v - Ban Văn hóa-Xó h i/HĐND.TP - y ban nhõn dõn c c qu n-huy n - VPHĐ-UB : PVP/VX, KT - T VX, TH, TM - Lưu (VX/P) Nguy n Thành Tài U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc B N QUY Đ NH CH Đ B I DƯ NG VÀ TI N THƯ NG ÁP D NG CHO NGÀNH TDTT (Ban hành kèm theo quy t đ nh s 26/2005/QĐ-UB ngày 02 tháng 02 năm 2005 c a U ban nhân dân thành ph ) TT N I DUNG M c cũ M cm i 1 CH Đ CHO TR NG TÀI VÀ L C LƯ NG PH C V a/ Đ i v i tr ng tài: H ng A1 *Tr ng tài chính - Các môn bóng 9.000đ/ngư i/tr n 20.000đ/ngư i/tr n - Các môn cá nhân 15.000đ/ngư i/bu i 25.000đ/ngư i/bu i - ĐK,BL,XĐ trong sân 20.000đ/ngư i/bu i 35.000đ/ngư i/bu i - XĐ đư ng trư ng 30.000đ/ngư i/ngày 100.000đ/ngư i/ngày *Tr ng tài ph - Các môn bóng 7.000đ/ngư i/tr n 15.000đ/ngư i/tr n - Các môn cá nhân 10.000đ/ngư i/bu i 20.000đ/ngư i/bu i
  3. - ĐK,BL,XĐ trong sân 18.000đ/ngư i/bu i 30.000đ/ngư i/bu i H ng B,h c sinh,NK *Tr ng tài chính - Các môn bóng 7.000đ/ngư i/tr n 15.000đ/ngư i/tr n - Các môn cá nhân 12.000đ/ngư i/bu i 20.000đ/ngư i/bu i - ĐK,BL,XĐ trong sân 15.000đ/ngư i/bu i 25.000đ/ngư i/bu i *Tr ng tài ph - Các môn bóng 6.000đ/ngư i/tr n 12.000đ/ngư i/tr n - Các môn cá nhân 10.000đ/ngư i/bu i 15.000đ/ngư i/bu i - ĐK,BL,XĐ trong sân 12.000đ/ngư i/bu i 20.000đ/ngư i/bu i b/ Đ i v i BTC,l c lư ng ph c v : H ng A, đ i m nh *Trư ng phó BTC Hư ng như tr ng tài chính 30.000đ/ngư i/bu i *U viên BTC Hư ng như tr ng tài chính 25.000đ/ngư i/bu i *Ph c v 10.000đ-12.000đ 20.000đ/ngư i/bu i H ng B,h c sinh,NK *Trư ng phó BTC Hư ng như tr ng tài chính 25.000đ/ngư i/bu i *U viên BTC Hư ng như tr ng tàichính 20.000đ/ngư i/bu i *Ph c v 15.000đ/ngư i/bu i 18.000đ/ngư i/bu i S N I DUNG M c cũ M cm i TT 2 CH Đ TI N CÔNG TRONG T P LUY N VÀ THI Đ U: 1. Ch đ thư ng xuyên c a 7.000đngư i/ngày 7.000đngư i/ngày năng khi u 2. Ch đ thư ng xuyên c a đ i 20.000đngư i/ngày 20.000đngư i/ngày d tuy n TP 3. T p hu n thi đ u gi i VĐ QG 20.000đngư i/ngày 20.000đngư i/ngày cho các đ i tư ng 4. T p hu n thi đ u gi i tr QG 10.000đngư i/ngày 10.000đngư i/ngày cho các đ i tư ng 5. T p hu n thi đ u cho VĐV Chưa có 10.000đngư i/ngày khuy t t t
  4. 3 GI I THƯ NG a/ Thư ng thành tích t i các gi i TP: A/ MÔN CÁ NHÂN * Gi i cá nhân H ng A1:Gi i nh t 120.000đ 300.000đ Gi i nhì 90.000đ 200.000đ Gi i ba 70.000đ 100.000đ H ng A2:Gi i nh t 60.000đ 150.000đ Gi i nhì 45.000đ 100.000đ Gi i ba 30.000đ 60.000đ H ng B,HS,NK: Gi i nh t 45.000đ 120.000đ Gi i nhì 30.000đ 60.000đ Gi i ba 25.000đ 40.000đ *Gi i đ ng đ i, ti p s c: H ng A1: Gi i nh t 230.000đ 600.000đ Gi i nhì 150.000đ 300.000đ Gi i ba 120.000đ 200.000đ H ng A2: Gi i nh t 120.000đ 300.000đ Gi i nhì 90.000đ 200.000đ Gi i ba 60.000đ 100.000đ H ng B,HS,NK: Gi i nh t 90.000đ 250.000đ Gi i nhì 75.000đ 150.000đ Gi i ba 60.000đ 80.000đ *Gi i đôi:chi b ng 70% gi i đ ng đ i,ti p s c: *Gi i toàn đoàn: S TT N I DUNG M c cũ M cm i H ng A1:Gi i nh t + 1 c 150.000đ 400.000đ Gi i nhì + 1 c 120.000đ 300.000đ Gi i ba + 1 c 90.000đ 200.000đ H ng A2:Gi i nh t + 1 c 120.000đ 300.000đ
  5. Gi i nhì + 1 c 90.000đ 200.000đ Gi i ba + 1 c 75.000đ 150.000đ H ng B,HS,NK: Gi i nh t + 1 c 90.000đ 250.000đ Gi i nhì + 1 c 75.000đ 150.000đ Gi i ba + 1 c 60.000đ 100.000đ B/ MÔN T P TH (BĐ,BC,BR,BN) H ng A1: Gi i nh t 1.125.000đ 3.000.000đ Gi i nhì 750.000đ 1.500.000đ Gi i ba 600.000đ 1.000.000đ H ng A2: Gi i nh t 525.000đ 1.500.000đ Gi i nhì 450.000đ 1.000.000đ Gi i ba 375.000đ 600.000đ H ng B,HS,NK: Gi i nh t 450.000đ 1.000.000đ Gi i nhì 375.000đ 800.000đ Gi i ba 300.000đ 500.00đ b/ Thư ng thành tích t i các gi i qu c gia và qu c t : I/ GI I QU C GIA: A/ Môn cá nhân: 1/ Gi i cá nhân: *Gi i VĐ-A1 HC vàng 1.500.000đ 3.000.000đ HC b c 1.000.000đ 2.000.000đ HC đ ng 500.000đ 1.000.000đ *Gi i tr HC vàng 750.000đ 1.500.000đ HC b c 500.000đ 1.000.000đ HC đ ng 250.000đ 500.000đ *Gi i Thi u niên: HC vàng 750.000đ HC b c 500.000đ HC đ ng 250.000đ S TT N I DUNG M c cũ M cm i
  6. 2/ Gi i đ ng đ i,ti p s c: *Gi i VĐ-A1 HC vàng 750.000đ 1.500.000đ HC b c 500.000đ 1.000.000đ HC đ ng 250.000đ 500.000đ *Gi i tr HC vàng 375.000đ 750.000đ HC b c 250.000đ 500.000đ HC đ ng 125.000đ 250.000đ *Gi i Thi u niên: HC vàng 125.000đ 375.000đ HC b c 100.000đ 250.000đ HC đ ng 75.000đ 125.000đ B/ Môn t p th : *Gi i VĐ-A1 HC vàng 1.500.000đ 3.000.000đ HC b c 1.000.000đ 2.000.000đ HC đ ng 500.000đ 1.000.000đ *Gi i tr HC vàng 750.000đ 1.500.000đ HC b c 500.000đ 1.000.000đ HC đ ng 250.000đ 500.000đ *Gi i Thi u niên: HC vàng 750.000đ HC b c 500.000đ HC đ ng 250.000đ II/ G AI QU C T : *Gi i vô đ ch th gi i Huy chương vàng 20.000.000đ 30.000.000đ Huy chương b c 15.000.000đ 25.000.000đ Huy chương đ ng 12.000.000đ 20.000.000đ *Gi i vô đ ch Châu Á Huy chương vàng 15.000.000đ 25.000.000đ Huy chương b c 12.000.000đ 20.000.000đ Huy chương đ ng 10.000.000đ 15.000.000đ *Gi i vô đ ch Đông Nam Á Huy chương vàng 10.000.000đ 15.000.000đ Huy chương b c 7.000.000đ 10.000.000đ Huy chương đ ng 5.000.000đ 7.000.000đ 4 THƯ NG CHO CÁC VĐV KHUY T T T: Thư ng thành tích thi đ u gi i TP B ng m c thư ng VĐV bình thư ng Thư ng thành tích thi đ u gi i qu c gia,qu c t B ng m c thư ng
  7. VĐV bình thư ng
Đồng bộ tài khoản