Quyết định số 260/1999/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

0
42
lượt xem
6
download

Quyết định số 260/1999/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 260/1999/QĐ-TCHQ về việc ban hành Bảng giá tính thuế tối thiểu áp dụng đối với mặt hàng nhập khẩu không thuộc các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 260/1999/QĐ-TCHQ

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ********* S : 260/1999/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 26 tháng 7 năm 1999 QUY T Đ NH C A T NG C C T RƯ NG T NG C C H I QU AN S 2 6 0 / 1 999/ QĐ- T CHQ NGÀY 26 T HÁNG 7 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH B N G GI Á T Í NH T HU T I T HI U ÁP D NG Đ I V I M T HÀNG NH P KH U KHÔN G T HU C CÁC NHÓM M T HÀNG NH À NƯ C QU N LÝ GI Á T Í NH T HU T NG C C TRƯ N G T NG C C H I QUAN Căn c th m quy n và nguyên t c xác đ nh giá tính thu hàng xu t kh u, hàng nh p kh u quy đ nh t i Đi u 7 Ngh đ nh 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Thông tư 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 54/CP ngày 28/8/1993, Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph ; Căn c Thông tư 82/1997/TT/BTC ngày 11/11/1997 c a B Tài chính và Thông tư s 92/1999/TT/BTC ngày 24/07/1999 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n áp giá tính thu nh p kh u theo h p đ ng ngo i thương; Căn c ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 143/TB-VPCP ngày 23 tháng 07 năm 1999 c a Văn phòng Chính ph . QUY T Đ NH: Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "B ng giá mua t i thi u đ i v i nh ng m t hàng nh p kh u không thu c danh m c m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu " đ áp giá tính thu nh p kh u trong các trư ng h p sau: 1. Hàng nh p kh u theo phương th c không ph i là mua bán ho c không có h p đ ng mua bán ngo i thương. 2. Hàng nh p kh u theo h p đ ng mua bán ngo i thương nhưng h p đ ng không đ đi u ki n quy đ nh t i đi m I Thông tư s 92/1999/TT/BTC ngày 24 tháng 7 năm 1999 c a B Tài chính ho c h p đ ng có đ đi u ki n theo quy đ nh này nhưng giá ghi trên h p đ ng th p hơn 70% giá t i thi u quy đ nh t i b ng giá t i thi u do T ng c c trư ng T ng c c H i quan ban hành - Đ i v i các m t hàng có giá ghi trên h p đ ng cao hơn giá t i thi u quy đ nh t i b ng giá này thì giá tính thu là giá ghi trên h p đ ng bao g m c phí v n t i và phí b o hi m. Đi u 2: Nh ng m t hàng nh p kh u không thu c danh m c m t hàng Nhà nư c qu n lý giá tính thu nhưng chưa đư c quy đ nh giá t i thi u trong b ng giá kèm theo Quy t đ nh này thì giá tính thu đư c xác đ nh như sau: 1. M t hàng có thu su t thu nh p kh u theo Bi u thu ưu đãi t 5% tr xu ng giá tính thu đư c xác đ nh theo h p đ ng ho c kê khai c a ch hàng. 2. M t hàng có thu su t thu nh p kh u theo Bi u thu ưu đãi trên 5% thì:
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Trư ng h p có giá ghi trên h p đ ng th p hơn 70% giá t i thi u m t hàng tương t đã đư c quy đ nh t i b ng giá thì xác đ nh giá t i thi u theo m c giá c a m t hàng tương t đó. - Trư ng h p b ng giá không có m t hàng tương t đ so sánh thì áp d ng giá tính thu theo giá ghi trên h p đ ng ho c giá kê khai c a ch hàng đ ng th i C c H i quan các t nh, thành ph báo cáo và đ xu t v T ng c c h i quan đ xây d ng b sung vào b ng giá t i thi u. Đi u 3: Giá t i thi u s đư c xem xét đi u ch nh khi: - Giá nh p kh u th c t c a kh u có s bi n đ ng t 30% tr lên so v i b ng giá t i thi u giao cho C c H i quan đ a phương theo dõi và báo cáo đ xu t k p th i v T ng c c H i quan xem xét đ đi u ch nh m c giá t i thi u. - Ch hàng có khi u n i, ki n ngh v s b t h p lý c a m c giá t i thi u do T ng c c H i quan quy đ nh thì cũng đư c nghiên c u đ đi u ch nh cho h p lý. - Trong các trư ng h p nêu trên T ng c c H i quan s xem xét gi i quy t c th đ i v i lô hàng nh p kh u đó và t p h p s a đ i b sung thêm các m c giá trong b ng giá đã ban hành. Đi u 4: Giá tính thu hàng đã qua s d ng đư c phép nh p kh u tính b ng 70% (b y mươi ph n trăm) giá hàng cùng ch ng lo i. Đi u 5: Đ i v i các m t hàng nh p kh u không thu c danh m c m t hàng nhà nư c qu n lý giá tính thu nhưng là nguyên li u, v t tư tr c ti p đưa vào s n xu t l p ráp n u có đ các đi u ki n theo quy đ nh t i đi m II m c C Thông tư 82/1997/TT/BTC ngày 11/11/1997 và đi m II Thông tư s 92/1999/BTC ngày 24 tháng 7 năm 1999 c a B Tài Chính thì áp giá tính thu theo giá ghi trên h p đ ng (Giá CIF). Đi u 6: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 08 năm 1999 và thay th các Quy t đ nh s 62/1999/QĐ-TCHQ ngày 30 tháng 01 năm 1999; Quy t đ nh s 97/1999/QĐ-TCHQ ngày 23 tháng 03 năm 1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. Phan Văn Dĩnh (Đã ký) B N G G I Á T Í N H T H U C Á C M T H À N G N H À NƯ C K H Ô N G QU N LÝ GIÁ TÍNH THU NH P KH U (Ban hành kèm theoQquy t đ nh s 260/1999/QĐ/TCHQ ngày 26 tháng 7 năm 1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan) Tên hàng Đơn v Giá tính tính thu (USD) Chương 2: * Th t c u tươi đông l nh kg 4,00 * Th t gà tây tươi đông l nh kg 2,50 * Th t bò tươi đông l nh kg 4,00
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Các lo i th t tươi đông l nh khác kg 2,50 Chương 3: * Cá tươi đông l nh nguyên con: - Cá h i, cá thu, cá chim, cá nhu kg 2,00 - Cá ng , cá n c và các lo i cá t p khác kg 0,35 * Cá khô tính b ng 200% cá tươi đông l nh nguyên con cùng lo i * Tôm, cua các lo i đã x lý ư p đông, ư p l nh, s y khô, mu i ho c ngâm nư c mu i, h p chín, lu c chín: kg 4,00 * Đ ng v t thân m m các lo i (sò, đi p...) ư p kg 3,00 Chương 4: * S a tươi không đư ng không pha hương li u lít 0,50 * S a tươi không đư ng có pha hương li u lít 0,60 * S a tươi có đư ng không pha hương li u lít 0,60 * S a tươi có đư ng có pha hương li u lít 0,75 * S a chua u ng lít 0,8 * S a đ c có đư ng đóng h p (lon) kg 1,10 * S a b t đóng h p (lon) kg 3,50 * S a b t nguyên li u chưa pha thêm đư ng ho c ch t ng t khác (Spray, Whole Milk Powder) 25 kg/bao t n 1.500,00 * Pho mát kg 2,50 * Bơ các lo i - Bơ (m n, nh t) đóng gói t 1 kg tr xu ng kg 2,00 - Bơ khác dùng trong s n xu t bánh k o (lo i đóng gói 25 kg/kh i) kg 1,70 * S a kem kg 2,00 * B t kem kg 3,00 * M t ong kg 1,00 * Tr ng gà Trung Qu c s n xu t kg 1,50 Chương 5: *V yđ im i kg 7,00 * Lông heo làm bàn ch i đánh răng kg 3,00 * Lông vũ kg 2,00 * Lông đuôi con công c ng 0,09 *V c xà c d ng thô kg 0,50
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 6: * Hoa tươi c t cành: hoa lan cành 0,15 * Hoa tươi c t cành khác ( tr hoa lan) cành 0,10 Chương 7: * Cà chua tươi Trung Qu c kg 0,08 * T i khô Trung Qu c s n xu t kg 0,15 * Khoai tây, khoai s Trung Qu c s n xu t kg 0,05 * Hành tây Trung Qu c kg 0,15 * Măng tươi Trung Qu c s n xu t kg 0,20 * Măng khô Trung Qu c s n xu t kg 1,50 * Đ u xanh h t khô + Do Trung Qu c s n xu t kg 0,20 + Do các nư c khác s n xu t kg 0,30 * N m khô Trung Qu c s n xu t kg 3,00 * M c nhĩ kg 1,50 * Rau, c , trái (đ ng trong các lo i bao bì ): - Dưa chu t, dưa c i kg 1,50 - B p non kg 2,00 - B ch hoa kg 2,00 - Trái olive kg 4,00 - Đ tương (đ u nành) kg 0,15 Chương 8: * Hoa qu do Trung Qu c s n xu t - Cam, quýt, táo, lê, h ng, chanh, m n tươi kg 0,20 - Dưa h u kg 0,07 - Th u d u tươi kg 0,40 - Các lo i qu tươi khác kg 0,20 - H t dưa khô kg 0,20 - H t bí khô kg 0,25 - Táo tàu khô kg 1,00 - Qu la hán khô kg 1,00 - Các lo i qu khô khác kg 1,00 * Hoa qu do các nư c khác s n xu t - Nho tươi kg 1,20
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Cam, quýt, lê, m n, kiwi, táo, đào tươi kg 0,70 - H ng tươi, anh đào tươi kg 1,50 - Chà là tươi kg 0,50 - Các lo i qu tươi khác kg 0,80 - Me khô lo i đã l t v đóng bành kg 0,15 - Nho khô kg 2,20 - Chà là khô kg 0,80 - Các lo i qu khô khác kg 1,20 Chương 9: * Va ni (Vanilin) + Do Trung Qu c s n xu t kg 10,00 + Do các nư c khác s n xu t kg 12,00 * Cà phê: - Cà phê hoà tan kg 8,00 - Cà phê h t đã rang kg 4,50 - Cà phê b t kg 6,00 - H n h p cà phê s a (3 in 1) kg 0,70 * Trà (chè): - Trà túi l c các hi u Lipton, Dilma kg 3,50 - Trà u ng li n (instant): Trà cúc, trà đào, trà chanh, trà g ng kg 2,00 Chương 10: * Lúa m ch t n 210,00 * Y n m ch t n 235,00 Chương 11: * Malt bia t n 250,00 * B t mỳ t n 170,00 * B t chiên (dùng đ b c tôm, cá ...) có tr n gia v kg 0,60 * Tinh b t khác t n 150,00 Chương12: * L c nhân kg 0,25 * V ng h t kg 0,50 * H t hư ng dương, h t mùi khô kg 0,20 * H t c i gi ng kg 10,00 * H t dưa h u gi ng kg 4,00
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * C tam th t Trung Qu c s n xu t: - Lo i I (dư i 9 c /0,1 kg) kg 32,00 - Lo i II (t 9 - 12 c /0,1 kg) kg 25,00 - Lo i III (t 13 - 20 c /0,1 kg) kg 18,00 - Lo i IV (t 21 - 50 c /0,1 kg) kg 10,00 - Lo i khác kg 5,00 * G ng tươi kg 0,50 * Hublon - Lo i tươi kg 2,00 - Lo i khô kg 4,00 - Lo i b t viên kg 5,00 * Rong (t o) bi n đóng gói (agar), ph tai, trong bao (h p) kg 0,50 Chương 13: * Cao hoa bia kg 10,00 * Cánh ki n d ng l ng lít 8,00 * Gum cho k o cao su kg 3,50 Chương 14: * Mây đã l c v t n 400,00 * Song mây b t t n 240,00 Chương 15: * D u c Olein thô (Crude palm Olein) t n 490,00 * D u c Stearin (RBD palm stearin) t n 400,00 * D u v ng tinh luy n t n 1.800,00 * Shortening đông đ c t n 500,00 * D u ăn th c v t lít 1,00 * D u đ u tương thô đã kh gum t n 540,00 * D u đ u tương đã tinh ch t n 750,00 * D u bơ magarine t d u th c v t (g c th c v t) t n 990,00 * D u h t c i khô đã kh gum t n 550,00 * D u hào (d u ch bi n t con hào) lít 0,60 Chương 16: * Th t h p các lo i kg 1,20 * Cá h p các lo i kg 1,00 * Xúc xích, giăm bông kg 3,00
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Paté kg 4,00 * Cua h p kg 3,00 Chương 17: * M t hoa qu ư t: - Đ ng trong h p s t, l thu tinh kg 2,50 - Đ ng trong bao bì khác kg 2,00 * M t hoa qu khô: - Đ ng trong h p s t, l thu tinh kg 1,80 - Đ ng trong bao bì khác kg 1,20 Chương 18 * B t cacao nhão kg 0,80 * B t cacao chưa pha thêm đư ng và ch t ng t khác kg 0,70 Chương 19 * B t dinh dư ng cho tr em các hi u kg 1,00 * H n h p cacao đư ng s a (th c u ng b dư ng hi u Milo, Ovaltine và các d ng tương t ) kg 2,50 * H n h p b t b p và các b t ngũ c c khác đ ng trong b ch nilon kg 1,20 * Mỳ ăn li n đóng gói, đóng tô (gi y) kg 1,00 * B t (b t tr n, b t nhão) đ ch bi n bánh kg 0,60 * Bún khô, (bún tàu), mỳ khô các lo i + Do Trung Qu c s n xu t kg 0,50 + Do các nư c khác s n xu t kg 1,80 * Nguyên li u s n xu t bánh Snack (b t mỳ, hương li u và gia kg 1,20 v) Chương 20 * Trái cây đóng h p các lo i (tr lo i nư c trái cây, nư c qu ép đóng h p) kg 1,50 * Cà chua đóng h p kg 0,30 * Đ u đóng h p + Do Trung Qu c s n xu t kg 0,50 + Do các nư c khác s n xu t kg 1,00 * N m đóng h p kg 1,50 * Ngô (b p) đóng h p kg 0,60 * Qu cheri ngâm (đóng l , đóng h p) kg 1,00
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Xí mu i (ô mai) Trung Qu c s n xu t kg 0,50 * Khoai tây ch bi n d ng lát đóng h p, gói (tr khoai tây chiên) kg 1,50 * Khoai tây chiên (đóng gói, h p gi y d ng lát) kg 2,00 * Các lo i h t đã qua ch bi n đóng h p ho c gói - H t đi u, h t d kg 2,00 - L c (đ u ph ng) kg 1,40 - Đ u th p c m kg 2,00 * Đ u nành mu i kg 2,50 * Các lo i dưa, c mu i (k c kim chi) kg 1,50 * Rau c i mu i (đóng lon, l ) kg 0,80 * Th c ph m chay làm b ng rau , đ u nành: - Th t b t kg 0,90 - Th t b t viên kg 0,90 - Tuy t hoa b t kg 0,90 - B t viên tóc tiên kg 0,90 - Sư n heo b t kg 0,90 * B t ho c ch t cô đ c t hoa qu các lo i dùng đ pha ch đ kg 2,00 u ng * B t cam các hi u kg 0,50 Chương 21: * Mỳ chính (b t ng t) đã đóng gói t n 1.250,00 * Mỳ chính (b t ng t) lo i dùng làm nguyên li u cho công nghi p th c ph m tính b ng 80% lo i thành ph m đã đóng gói * Nư c s t Mayonnaise đóng l lít 1,20 * Nư c s t Barbeoue lít 1,10 * Nư c s t cà chua (đóng chai, l ) lít 0,60 * Nư c tương (magi) lít 0,30 * Mù t t đóng trong ng tuýp nh (lo i 85gr/tube-12tube/l ) l 2,00 * Gia v b t (g ng, h t tiêu, t...) kg 2,00 * B t súp (hương gà, tôm, cua...) + Do Trung Qu c s n xu t kg 0,50 + Do các nư c khác s n xu t kg 2,50 *B tn + Do Trung Qu c s n xu t kg 3,00
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Do các nư c khác s n xu t kg 3,20 * Kem ăn thành ph m kg 2,00 * Ch t làm s t dùng trong công nghi p s n xu t kem ăn, Đan M ch s n xu t kg 23,00 * B t màu dùng trong công nghi p ch bi n th c ph m, tr màu Caramen kg 4,20 * Màu Caramen kg 0,60 * Thu c b ch bi n t c sâm 100ml 0,40 * Trà sâm (đóng gói) kg 21,00 * Cao sâm đ (h p 50gr) h p 11,00 * Sâm chi t su t (h p 30 gr) h p 6,00 * Sâm c t m m t ong (h p 300 gr) h p 35,00 * Viên ng m sâm (h p 165gr) h p 1,70 * Men bia khô Safiager 923 kg 50,00 * Men khô, lo i ít đư ng dùng làm bánh kg 3,00 Chương 22: * D m ăn đóng chai lít 0,80 Chương 23: * Khô d u: - Khô d u đ u tương t n 170,00 - Khô d u các lo i khác t n 110,00 * B t th t làm th c ăn gia súc t n 150,00 * Th c ăn gia súc d ng cám t n 200,00 * Nguyên li u s n xu t th c ăn gia súc (Mixed calcium Phosphate) t n 250,00 * Tr ng bào xác đã ch bi n dùng làm th c ăn cho thu s n t n 2000,00 Chương 24: * Thu c lá lá chưa tách c ng, do Trung Qu c s n xu t: - Lo i lá màu vàng t n 600,00 - Lo i lá màu nâu đen t n 350,00 * Thu c lá lá chưa tách c ng, do các nư c khác s n xu t: - Lo i lá màu vàng t n 1.400,00 - Lo i lá màu nâu đen t n 700,00 * Thu c lá lá đã tách c ng t n 3.500,00 * Thu c lá s i các lo i t n 5.000,00
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Thu c lá s i lo i v n tính b ng 60% lo i trên Chương 25: * V a ch ng th m d ng b t t n 220,00 * Ph n vi t b ng không b i (100viên/h p) h p 1,50 * B t tr l c dùng cho máy l c bia G7 s n xu t: - Lo i Perlite t n 940,00 - Lo i FW 14 t n 890,00 * Cao lanh dùng trong s n xu t g m s t n 110,00 * Xi-măng: - Xi-măng đen/xám đã đóng bao: -- Lo i P500 (PC 40) t n 40,00 -- Lo i P400 (PC 30) t n 35,00 - Xi măng tr ng đã đóng bao: -- Lo i P500 (PC 40) t n 80,00 -- Lo i P400 (PC 30) t n 70,00 - Xi-măng r i tính b ng 85% giá xi măng cùng lo i đã đóng bao bì * Clinker (c -lanh-ke) t n 24,00 Chương 27: * D u g c nguyên li u dùng đ pha ch d u nh n (nh t) - Lo i SN 500 t n 230,00 - Lo i SN 150 t n 220,00 - Lo i J500 t n 230,00 - Lo i SN 50 t n 180,00 - Lo i BS 150 t n 260,00 - Lo i 80 SN t n 190,00 - Lo i khác t n 180,00 Chương 28, 29: * Hoá ch t ngành sơn - Toluene t n 330,00 - Xylene t n 335,00 - Acetone t n 445,00 - Butyl acetate t n 650,00 - N-Butyl Acetate t n 550,00
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Hoá ch t làm khô dùng trong s n xu t sơn - O/S COBACT 10 (D60) t n 6.400,00 - O/S LEAD 32/33 t n 1.200,00 - O/S CALCIUM 10 t n 1.350,00 - BORCHIGEL D8 t n 11.500,00 * H n h p Bitum ch ng th m t n 650,00 * Calbonat canxi có t m axit béo dùng trong công nghi p s n xu t nh a, sơn t n 80,00 * Calcium Carbonate (CaCO3) t n 70,00 * Hoá ch t h u cơ Vinyl Acetate t n 800,00 * Acid citie Mono BP88 t n 840,00 * Nguyên li u s n xu t nh a x p Polyurethane - Tolylene disocyante t n 1.700,00 * Nguyên li u dư c n Đ s n xu t - Ampicilin Trihydrate BP 93 kg 39,50 - Amoxilin Trihydrate BP 93 kg 39,50 Chương 30: * Cao xoa gr 0,02 * D u xoa ml 0,02 * Tân dư c G7 s n xu t - Campofort, 10 ng/h p h p 2,00 - Nidac viên 0,03 - Feldene Cap 20 mg, 15viên/h p - Novo Salmol 2 mg, 1000 viên/chai chai 8,00 * Tân dư c Pháp s n xu t - Clamoxyl 500mg/viên, 12 viên/h p h p 2,50 - Diamicron 80mg/viên viên 0,05 - Adalate 20 mg/viên viên 0,10 - Tilcotil 20mg/viên viên 0,20 - Voltaneme 100 mg/viên viên 0,05 - Panamax 500 mg/viên viên 0,05 - Pepcil 20mg/viên viên 0,05 - Doliprane 500mg/viên viên 0,05 - Magné 36500mg/viên viên 0,05
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Opticron 5ml/chai (nh m t) viên 0,50 - Doliprance 125mg/viên viên 0,02 - Elocon 45gr/tuýp tuýp 4,00 - Cerevoxan 50mg/viên viên 0,05 - Duxil 40mg/viên viên 0,10 - Azantac 150mg/viên viên 0,20 - Panadol 500mg/viên viên 0,02 - Alkaxltjer, s i b t, 500 mg viên 0,05 - Augmetine 500mg/viên viên 0,20 - Zoxirax 200mg/viên viên 0,20 - Mopral 20mg/viên viên 0,30 - Augmentin 50mg, 12 viên/h p h p 6,80 - D u cá 400 mg/viên viên 0,02 - Thu c nh mũi Rino 15 ml chai 1,50 * Thu c tân dư c Salonpas Nh t s n xu t: - Lo i 120 ml/chai chai 5,00 - Lo i 10 mi ng/h p h p 0,50 * Tân dư c úc s n xu t - Gastrogel 100viên/h p h p 2,00 - Clamoxyl 250mg, 12 gói/h p h p 2,00 - Zandol 10 viên/v v 0,48 * Tân dư c Canada s n xu t - APO Acetamimophen 325 mg, 1000viên/chai chai 9,00 - Novo-pen VK 300 mg, 1000 viên/chai, chai 30,00 - AP Ranitidine 150 mg, 100 viên/chai chai 8,80 * Tân dư c n Đ s n xu t - Vemorex tab, 6 viên/v , 24 v /h p h p 1,50 - Metrogyl 250mg, 10viên/v , 10 v /h p h p 0,70 - Lamoxy 500 mg, 100viên/h p h p 2,80 - Subsyde - P, 100 viên/h p h p 2,10 * Tân dư c Bisepol 480-500 mg, 20 viên/v , Ba Lan s n xu t v 0,70 * Thu c asean, Đài Loan, Hàn Qu c s n xu t - Ceng Fui Yen, 30 viên/h p h p 1,50 - Seng Yong wan, 20 viên/h p 0,70
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Dexamethasone 0,5mg, 50viên/h p h p 2,00 - Garamycin cream 15gr/tuýp tuýp 2,40 - Nevramin, 10 viên/v , 30 v /h p h p 25,00 - Nevramin tiêm, 5 ng/h p h p 3,40 - Sangobion cap, 250 viên/h p h p 11,00 - Hemobion cap, 100 viên/h p h p 5,60 - Becombion Syrup, 110ml/chai chai 0,80 - Bocombion tiêm lo i 2ml/ ng, 6 ng/h p h p 1,05 - Septrin Susp 50 ml/chai chai 0,37 Chương 32 * Hoá ch t dùng trong s n xu t thu c nhu m - Sodium Benzo ATR BP93 t n 780,00 - Sodium Ben zoate BP 93 t n 760,00 * Men màu in chai thu tinh t n 4.500,00 * Men màu dùng đ s n xu t g ch men: - Màu nâu kg 9,61 - Màu h ng kg 14,68 * B t màu dùng trong s n xu t sơn kg 10,00 * B t b sơn tư ng kg 0,25 * Matít trát tư ng kg 0,20 * M c bút bi các màu: - Lo i có mùi thơm kg 14,00 - Lo i không có mùi thơm kg 10,00 * M c in nhũ các lo i kg 10,00 * M c in Rô - nê - ô kg 10,00 * M c photocopy kg 10,00 * B t t máy photocopy kg 4,00 * Băng m c c a máy ch ch y đi n cái 0,80 * M c in thư ng không nhũ kg 3,00 Chương 33: 1. Tinh d u, hương li u - Tinh d u xoài kg 5,00 - Tinh d u chanh kg 8,00 - Tinh d u trái cây khác kg 7,00
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Tinh d u làm d u gió, d u xoa d ng l ng kg 6,00 - Tinh d u b c hà d ng tinh th kg 14,00 - Hương thu c lá kg 7,00 - Hương gà kg 4,00 - Hương xoài kg 5,00 - Hương v i kg 3,50 - Hương cà phê kg 14,00 - Hương d a kg 13,00 - Hương dâu kg 4,00 - Hương Sôcôla kg 4,00 - Hương nhài kg 5,00 - Hương rư u Whisky kg 10,00 - Glyxerin dùng trong s n xu t m ph m kg 1,40 2. Ch ph m dùng cho v sinh - D u thơm x t phòng (d ng nư c) lít 2,00 - Nư c thơm đ trong phòng, trong xe ôtô lít 1,00 - D u x t, lăn nách d ng l ng kh mùi (dùng cho ngư i) lít 6,00 - Sáp kh mùi kg 7,7 3. Kem c o râu, kem đánh răng - Kem c o râu 100gr 0,4 - Kem đánh răng do Trung Qu c s n xu t -- Lo i 60gr/tuýp tuýp 0,08 -- Lo i 100 gr đ n 120 gr/tuýp tuýp 0,12 - Kem đánh răng do các nư c khác s n xu t 100gr 0,25 4. M ph m a. M ph m DEBON - Nhãn hi u Lacvert -- Son môi h p 4,7 -- Ph n trang đi m gr 0,5 -- Kem n n lít 15,25 -- Kem ch ng n ng 100 gr 72,5 -- S a dư ng da lít 42,00 -- Dung d ch làm s ch da lít 35,00 -- Dung d ch làm săn da lít 42,00
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. -- D u dư ng da lít 141 -- Kem lót trang đi m lít 152,5 - Nhãn hi u ESSANCE -- Son môi h p 1,39 -- Kem lót gr 0,043 -- Kem dư ng da gr 0,027 -- Kem massage và làm s ch da gr 0,011 -- S a dư ng da lít 11,5 -- S a r a m t gr 0,013 -- S a t y trang lít 8,00 -- Chì k chân mày cây 0,85 -- Ph n trang đi m gr 0,16 -- D u dư ng da lít 64,00 -- Nư c làm mát da lít 10,00 -- Dung d ch làm s ch da lít 35,00 -- Dung d ch làm săn da lít 42,00 - Nhãn hi u E.Z.UP -- Thu c ch i lông mi ml 0,75 -- S a Massage lít 17 -- S a r a m t 100 gr 2,6 -- Dung d ch làm mát da lít 24,00 -- Ph n h ng gr 0,213 - Nhãn hi u E.Z.UP SILKY -- Chì vi n môi (chì k môi) cây 1,71 -- Son môi cây 2,35 -- Kem lót trang đi m lít 85,4 -- Ph n m t gr 0,53 -- Kem n n trang đi m lít 110 - Nhãn hi u OPSY -- M t n gr 0,12 -- Kem ch ng nhãn đ c bi t gr 0,36 -- S a r a m t gr 0,012 - Kem ch ng nhăn đ c bi t hi u AGING SPECIAL gr 0,33 - S a t m hi u EAU DE VIE gr 0,012
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. b. M ph m Shiseido - D u g i đ u và nư c x các lo i lít 2,00 - Nư c làm m m da lít 3,00 - Kem dư ng tóc lít 2,00 - D u vu t tóc lít 2,5 - Sơn móng tay ml 0,03 - Nư c r a móng tay lít 12,5 c. M ph m các nhãn hi u khác chưa đư c c th trên - Kem thoa da, thoa m t gr 0,07 - S a, kem, nư c r a m t lít 10,00 - Kem l t da lít 20,00 - Kem, s a dư ng da lít 3,00 - Vaseline thoa da lít 2,00 - Son môi cây 0,20 - Son bóng dư ng môi cây 0,20 - Ph n trang đi m gr 0,05 - Bút chì k m t cây 0,1 - Mascara cây 0,80 - M ph m dư ng tóc, gô (keo), gel kg 2,00 - Thu c nhu m tóc (h p=60ml x 2 l ) h p 0,7 - Kem nhu m tóc 100 gr 2,00 - Thu c u n tóc lít 3,5 - Sơn móng tay ml 0,07 - Nư c súc mi ng 100ml 0,60 - D u t m, s a t m lít 2,8 - Nư c, d u g i đ u d ng chưa đóng bao bì đ bán l lít 1,7 - Nư c, d u g i đ u đã đóng trong các lo i bao bì đ bán l lít 2,8 - Nư c hoa ml 0,14 -- Lo i Eau de Cologne ml 0,14 -- Lo i Eau de Parfume ml 0,07 -- Lo i Salome  Perfume de toilet ml 0,03 -- Lo i Rose  Perfume de toilet ml 0,03 - Ph n rôm tr em 100 gr 0,45 5. Xà phòng
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Xà phòng (Savon) thơm kg 1,80 - Xà phòng gi t (b t) kg 1,20 - Xà phòng gi t (bánh) kg 0,9 Chương 34: 1. Ch t t y r a * Ch t t y, kh mùi b n c u (lo i đóng gói đ bán l ) kg 3,00 * Ch t kh mùi hi u Elite kg 3,50 * Nư c t y các lo i (lo i đóng gói đ bán l ) lít 0,20 * Nư c làm m m qu n áo sau khi gi t (lo i đóng gói đ bán lít 0,30 l ) * Nư c lau đ u t lít 0,30 * Ch t t y r a d u m các lo i kg 1,80 * Ch t t y r a g , sét các lo i kg 1,50 2. Sáp đánh bóng, xi, n n * Sáp đánh bóng n n nhà lít 3,00 * Sáp Paraphin t n 250,00 * Xi đánh gi y d ng nư c (d ng l ng) lít 7,00 * Xi đánh gi y d ng khác kg 5,00 * D u bóng d ng l ng lít 6,00 * Ch t đánh bóng kim lo i kg 1,50 * Kem đánh bóng xe kg 2,00 * N n cây các lo i * Lo i dài trên 15 cm cây 0,04 - Lo i dài t 10 cm đ n 15 cm cây 0,03 - Lo i dài dư i 10 cm cây 0,01 3. Ch t bôi trơn * M bôi trơn (lo i ch u nhi t) kg 1,50 * M bôi trơn (lo i không ch u nhi t) kg 0,85 * Ch t bôi trơn s i d t (d u t m s i) kg 0,65 * Sáp bôi trơn khuôn đúc nh a kg 2,40 4. D u nh n: * D u nh n đ ng cơ hai thì lít 0,70 * D u nh n đ ng cơ b n thì lít 0,80 * D u thu l c lít 1,20
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. *D uh ps lít 1,20 *D uc tg t lít 1,20 * D u th ng (phanh) lít 1,20 * D u b o qu n lít 0,80 * D u bi n th lít 0,70 * N u đóng trong thùng (200 lít/thùng) thì tính b ng 70% khung giá trên Chương 35 * Keo dán Trung Qu c s n xu t kg 0,30 * Keo dán đa năng - Lo i đóng v , tuýp dư i 20gr kg 15,00 - Lo i đóng v , tuýp t 20gr đ n 120gr kg 8,00 - Lo i đóng v , tuýp trên 120 gr kg 3,00 - Lo i chưa đóng v , tuýp kg 1,50 * Keo dán đơn năng - Lo i đóng v , tuýp kg 2,50 - Lo i chưa đóng v , tuýp kg 1,00 * Mi ng vá cao su dùng đ vá ru t xe kg 1,50 Chương 36 * Xăng thơm dùng cho b t l a lít 3,00 * Đá l a kg 7,00 * Sáp dùng đ làm ch t đ t kg 2,00 * Diêm bao 10 bao 0,02 Chương 37 1. Phim ch p nh * Phim màu Kodak  Gold - Lo i Negative (dùng ch p thông thư ng) -- Lo i 100 ASA - 135/24 cu n 1,20 -- Lo i 100 ASA - 135/36 cu n 1,40 -- Lo i 200 ASA - 135/36 cu n 1,60 -- Lo i 200 ASA - 135/24 cu n 1,30 -- Lo i 400 ASA - 135/36 cu n 1,70 -- Lo i 400 ASA - 135/24 cu n 1,40 -- Lo i khác cu n 1,20
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Lo i Chrome Slide (dùng ch p chuyên d ng) -- Lo i 135 - 36/25 ASA cu n 2,80 -- Lo i 135 - 36/64 ASA cu n 3,20 -- Lo i 135 - 36/100 ASA cu n 3,00 -- Lo i 135 - 36/200 ASA cu n 3,60 -- Lo i 135 - 36/400 ASA cu n 4,00 -- Lo i Ektra Chroma  120 cu n 2,80 -- Lo i khác cu n 1,60 - Phim màu hi u Kodak Kadakrome -- Lo i 64 PU Including Proccssing KR 135/36 cu n 3,20 -- Lo i 200 PUIncluding Proccssing KR 135/36 cu n 3,60 -- Lo i khác cu n 2,00 - Phim màu hi u Kodak GB 135/36 Gold 200GEN4 cu n 1,60 - Phim màu hi u Kodak Funsuc English for cxport 24 ki u -- CAT No 400584 cu n 3,20 -- CAT No 400733 cu n 7,30 - Phim màu hi u Konica -- Lo i Super SR 100 135/36 cu n 1,20 -- Lo i Super SR 100 135/36 cu n 1,30 -- Lo i Super SR 400 135/24 cu n 1,20 -- Lo i 100 ASA 135/36 cu n 1,20 -- Lo i 100 ASA 135/24 cu n 0,80 -- Lo i 200 ASA 135/36 cu n 1,30 -- Lo i 200 ASA 135/24 cu n 1,20 -- Lo i 400 ASA 135/36 cu n 1,60 -- Lo i Chrome R - 100 135/36 cu n 1,40 -- Lo i khác cu n 1,20 * Phim màu hi u Mitsubishi cu n 1,00 * Phim màu hi u agfa - Lo i Negative -- Lo i 50 ASA  135/36 cu n 2,40 -- Lo i 100 ASA  135/12 cu n 0,40 -- Lo i 100 ASA  135/24 cu n 0,80 -- Lo i 100 ASA  135/36 cu n 1,00
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. -- Lo i 200 ASA  135/36 cu n 1,20 -- Lo i 400 ASA  135/24 cu n 1,20 -- Lo i 400 ASA  135/36 cu n 1,30 -- Lo i Portrait XPS  160 cu n 1,80 -- Lo i Ultra 50/120 cu n 2,00 -- Lo i khác cu n 1,20 - Lo i Chrome RSX cu n 2,40 * Phim màu hi u Fuji - Lo i Negative 135/36 cu n 1,20 - Lo i Negative B/W 120 PAN cu n 0,60 - Lo i Provia 400 120/12 cu n 1,50 - Lo i Provia 100 120/12 cu n 1,40 - Lo i Velvia VRP 50 120/12 cu n 2,20 - Lo i Prof NHG 400 120/12 cu n 1,70 - Lo i Reala CS 100 120 cu n 1,20 - Lo i khác cu n 0,80 * Phim màu hi u Polaroid, lo i l y nh ngay t m 0,60 * Phim màu các hi u khác tính tương đương lo i phim agfa * Phim ch p nh đen tr ng - Hi u orwo 135/36 cu n 0,80 - Hi u Kodak 135/36 cu n 1,60 - Hi u agfa 120/16 cu n 1,20 - Hi u khác cu n 0,80 * Phim nh a màu dùng cho đi n nh (đã ghi) mét 0,50 - Phim chuyên dùng ngành in dùng cho ch b n màu đi n t đã ph l p nh y sáng chưa phơi sáng kh 460mm x 60m cu n 144,00 * Phim X-quang các hi u t m 0,10 2. Gi y nh * Gi y màu vàng - D ng cu n -- Lo i kh 8,9cm x 175mét/cu n cu n 24,50 -- Lo i kh 12,7cm x 175mét/cu n cu n 36,50 -- Lo i kh 15,2cm x (t 84 mét đ n dư i 175 mét)/cu n cu n 33,60 -- Lo i kh 12,5cm x 175 mét tr lên/cu n cu n 38,00
Đồng bộ tài khoản