Quyết định số 261/2003/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
4
download

Quyết định số 261/2003/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 261/2003/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của tạp chí dân tộc do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 261/2003/QĐ-UBDT

  1. Y BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 261/2003/Q -UBDT Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2003 QUY T NH QUY NH CH C NĂNG, NHI M V VÀ CƠ C U T CH C C A T P CHÍ DÂN T C B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Căn c Ngh nh s 86/2002/NÐ-CP, ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 51/2002/NÐ-CP, ngày 26/04/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Báo chí, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí; Căn c Ngh nh s 51/2003/NÐ-CP, ngày 16/05/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c; Căn c vào Gi y phép ho t ng báo chí s 265/GP-BVHTT ngày 10/05/2001 c a B Văn hóa - Thông tin; Theo ngh c a T ng biên t p T p chí Dân t c và V trư ng V T ch c Cán b ; QUY T NH: Ði u 1. V trí và ch c năng c a T p chí Dân t c: T p chí Dân t c là cơ quan lý lu n c a U ban Dân t c, ư c thành l p trên cơ s T p chí Dân t c và Mi n núi, là di n àn trao i nghiên c u các v n lý lu n và th c ti n v ư ng l i chính sách dân t c c a Ð ng và Nhà nư c trên các lĩnh v c chính tr , kinh t , xã h i, qu c phòng - an ninh vùng dân t c c a c nư c. T p chí Dân t c ư c t ch c ho t ng theo Lu t Báo chí và theo tôn ch m c dích ã ư c ghi trong Gi y phép ho t ng báo chí do B Văn hóa - Thông tin c p. T p chí Dân t c là t ch c s nghi p tr c thu c U ban, có tư cách pháp nhân, có tài kho n, con d u riêng và có tr s t t i thành ph Hà N i. Ði u 2. Nhi m v và quy n h n c a T p chí Dân t c: 1. T p chí Dân t c có nhi m v xu t b n t p chí và các n ph m chuyên nh m tuyên truy n ư ng l i, chính sách dân t c c a Ð ng và pháp lu t c a Nhà nư c. 2. Ph bi n k p th i n i dung các Ngh quy t chính sách dân t c c a Ð ng, và pháp lu t c a Nhà nư c v công tác dân t c.
  2. 3. Thông tin nh ng v n lý lu n, nghi p v công tác dân t c c a các ngành, các c p trung ương và a phương ph c v nhi m v chính tr c a U ban. 4. T ng k t th c ti n, gi i thi u nh ng mô hình, i n hình tiên ti n, gương tiêu bi u trên các lĩnh v c chính tr , kinh t , văn hóa, xã h i, qu c phòng - an ninh i v i dân t c và vùng dân t c. 5. Tham gia u tranh ch ng l i các lu n i u sai trái c a các th l c thù ch và các hành vi vi ph m pháp lu t và các hi n tư ng tiêu c c trong vi c th c hi n chính sách dân t c c a Ð ng và Nhà nư c. 6. Trao i nghi p v công tác dân t c c a y ban Dân t c v i các ngành, các c p trong nư c và ngoài nư c; trao i nghi p v báo chí v i các cơ quan thông t n báo chí, truy n thông i chúng Trung ương và a phương; 7. Tr c ti p qu n lý i ngũ cán b , biên t p viên - phóng viên, nhân viên ph c v , ào t o, b i dư ng i ngũ phóng viên, biên t p viên, nhân viên c a t p chí; qu n lý tài chính, tài s n c a T p chí, tham gia các ho t ng xã h i theo quy nh c a pháp lu t. Ði u 3. Cơ c u t ch c c a T p chí Dân t c. 1. Lãnh o T p chí có T ng biên t p và các Phó t ng biên t p. T ng biên t p T p chí Dân t c do B trư ng, Ch nhi m U ban b nhi m và mi n nhi m. T ng biên t p ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m U ban v toàn b ho t ng c a T p chí. Phó t ng biên t p là ngư i giúp vi c cho T ng biên t p, do B trư ng, Ch nhi m U ban b nhi m và mi n nhi m theo ngh c a T ng biên t p. Phó T ng biên t p ch u trách nhi m trong t ng lĩnh v c công tác do T ng biên t p phân công. 2. T p chí có 02 phòng ch c năng là: - Phòng Biên t p - Phóng viên - Phòng Tr s Ði u 4. T ng biên t p T p chí Dân t c có trách nhi m xây d ng quy ch làm vi c c a T p chí, trình B trư ng, Ch nhi m U ban phê duy t. Ði u 5. Quy t nh này thay th Quy t nh s 96/QÐ-UBDTMN ngày 23/06/1999 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c và Mi n núi và có hi u l c k t ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng U ban, V trư ng V T ch c Cán b , T ng biên t p T p chí Dân t c và th trư ng các V , ơn v tr c thu c U ban ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  3. B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Ksor Phư c
Đồng bộ tài khoản