Quyết định số 263/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
6
download

Quyết định số 263/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 263/2000/QĐ-TTg về việc bổ sung Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 263/2000/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 263/2000/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2000 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC BỔ SUNG PHÓ TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO CUỘC VẬN ĐỘNG "TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HOÁ" THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Quyết định số 235/1999/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1999 về việc thành lập Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", tại công văn số 33/TTr-BVHTT ngày 10 tháng 3 năm 2000, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Cử đồng chí Hà Quang Dự, Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Thể dục Thể thao làm Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". Điều 2. Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin, các thành viên Ban Chỉ đạo cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" và đồng chí Hà Quang Dự chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành ./. Nơi nhận : KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ - Như Điều 2, PHÓ THỦ TƯỚNG - Thường vụ Bộ Chính trị, - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - Các HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, Phạm Gia Khiêm - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng, - Tòa án nhân dân tối cao, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, - VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ : TCCB, KG, TH, NC, - Lưu : VX (3), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản