Quyết định Số: 265/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định Số: 265/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 265/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 265/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THAY ĐỔI ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9211/BKH-TCCB, ngày 27 tháng 11 năm 2009; của Bộ Nội vụ tại văn bản số 196/TTr-BNV, ngày 18 tháng 01 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cử ông Cao Viết Sinh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, kiêm nhiệm chức Ủy viên Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam, thay ông Trương Văn Đoan, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - VPCP: BTCN, các PCN, Vụ KTTH, Cổng TTĐT, VPBCS (3); - Lưu: VT, TCCV. Nguyễn Tấn Dũng
Đồng bộ tài khoản