Quyết định số 269/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
2
download

Quyết định số 269/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 269/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 269/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 269/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Tờ trình số 2065/TTr-BNN-VP ngày 31 tháng 7 năm 2007) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 83/TTr-BTĐKT ngày 14 tháng 01 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 06 tập thể và 08 cá nhân thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Bộ NN&PTNT; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - BTCN VPCP; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b). Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 269/QĐ-TTg ngày 07/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 01. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 02. Công đoàn Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 03. Tổng Công ty Xây dựng thủy lợi 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 04. Công ty cổ phần Xây lắp và Vật tư xây dựng thuộc Tổng Công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 05. Công ty Chè Sài Gòn thuộc Tổng Công ty Chè Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 06. Phòng Nghiên cứu Động lực sông, ven biển và công trình bảo vệ bờ thuộc Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2004 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 07. Bà Phùng Thị Kim Thoa, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 08. TS. Lê Quốc Doanh, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuận nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 09. Ông Vũ Đình Hựu, Trưởng phòng Phòng Thủy văn thuộc Viện Quy hoạch Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 10. Bà Phạm Thị Lan Thu, Phó Phân Viện trưởng Phân viên Thú y miền Trung thuộc Viện Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 11. Ông Phạm Quang Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thuốc Thú y Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 12. Ông Lê Quang Thế, Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 13. Ông Trần Mạnh Hoài, Giám đốc Công ty cổ phần Xây lắp và vật tư xây dựng, Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
  3. 14. Ông Phạm Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển nông thôn 2 thuộc Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2006, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
Đồng bộ tài khoản