Quyết định số 27/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
15
download

Quyết định số 27/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2008/QĐ-BCT về việc bổ sung danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2008/QĐ-BCT

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 27/2008/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC HÀNG TIÊU DÙNG ĐỂ PHỤC VỤ VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN NỘP THUẾ NHẬP KHẨU BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương; Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất Nhập khẩu, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung một số mặt hàng vào Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BTM ngày 28 tháng 02 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) về việc ban hành Danh mục Hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu. Tên và mã số HS của hàng hóa tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 07/2007/QĐ-BTM ngày 28 tháng 02 năm 2007. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Trung ương và Ban của Đảng; - Viện KSND tối cao; Tòa án ND tối cao; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nguyễn Thành Biên - Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp; Công báo; Website Chính phủ; - Các Sở Công thương; Website Bộ Công thương; - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Công thương;
  2. - Lưu: VT, XNK. DANH MỤC HÀNG TIÊU DÙNG ĐỂ PHỤC VỤ VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN NỘP THUẾ NHẬP KHẨU (BỔ SUNG) (Ban hành kèm theo Quyết định số 27/2008/QĐ-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương) Mã hàng Mô tả hàng hóa 8443 31 - - Máy kết hợp hai hoặc ba chức năng in, copy hoặc fax, có khả năng kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc kết nối mạng 8443 32 - - Loại khác, có khả năng kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc kết nối mạng: (trừ mã HS 8443.32.50.00) 8443 39 - - Loại khác 8443 99 20 00 - - - Hộp mực in đã có mực in 8443 99 30 00 - - - Bộ phận cung cấp và phân loại giấy 8471 30 10 00 - - Máy tính nhỏ cầm tay bao gồm máy tính mini và sổ ghi chép điện tử kết hợp máy tính (PDAs) 8471 30 20 00 - - Máy tính xách tay, kể cả notebook và subnotebook 8471 30 90 90 - - - Loại khác 8471 41 10 00 - - - Máy tính cá nhân trừ máy tính xách tay của phân nhóm 84.71.30 8471 41 90 90 - - - - Loại khác 8471 49 10 00 - - - Máy tính cá nhân trừ máy tính bỏ túi của phân nhóm 84.71.30 8471 49 90 90 - - - - Loại khác 8528 71 90 10 - - - - Loại màu 8528 71 90 90 - - - - Loại khác 8528 72 - - Loại khác, màu: 8528 73 - - Loại khác, đen trắng hoặc đơn sắc:
  3. Ghi chú: Mã HS và mô tả hàng hóa theo Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Đồng bộ tài khoản