Quyết định số 27/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
104
lượt xem
15
download

Quyết định số 27/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 27/2008/QĐ-BGDĐT về việc Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 27/2008/QĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ------- Hà N i, ngày 09 tháng 5 năm 2008 S : 27/2008/QĐ-BGDĐT QUY T Đ NH S A Đ I, B SUNG M T S ĐI U C A QUY CH THI T T NGHI P TRUNG H C PH THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO QUY T Đ NH S 08/2008/QĐ-BGDĐT NGÀY 06 THÁNG 3 NĂM 2008 C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O Căn c Ngh đ nh s 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh đ nh s 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và Đào t o; Căn c Ngh đ nh s 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Giáo d c; Căn c Quy t đ nh s 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o ban hành Quy ch thi t t nghi p trung h c ph thông; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Kh o thí và Ki m đ nh ch t lư ng giáo d c, QUY T Đ NH: Đi u 1. S a đ i, b sung m t s đi u c a Quy ch thi t t nghi p t rung h c ph thông ban hành kèm theo Quy t đ nh s 08/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và Đào t o như sau: 1. B sung đi m d vào kho n 2 Đi u 4 như sau: “d) Đi u ki n d thi kỳ thi l n 2 (n u có t ch c kỳ thi l n 2): - Thí sinh đ đi u k i n d t hi theo quy đ nh t i các đi m a, đi m b kho n 2 Đi u này nhưng chưa d t hi kỳ thi l n 1 ; - Thí sinh đã d thi kỳ thi l n 1 nhưng chưa t t nghi p và không b x lý k lu t t đình ch thi tr lên.” 2. B đo n 4: “- Gi y ch ng nh n t rúng tuy n vào l p 10 trung h c ph thông (b n chính);” t i đi m a kho n 1 Đi u 11.
  2. 3. S a đ i đi m b kho n 6 Đi u 18 như sau: “b) Trong m i phòng thi ph i đ 2 giám th ; s giám th ngoài phòng thi đư c b trí tuỳ theo yêu c u riêng c a t ng H i đ ng coi thi nhưng đ m b o 2 đ n 3 phòng thi có m t giám th .” 4. S a đ i đi m c kho n 2 Đi u 31 như sau: “c) Ngư i Kinh, ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam có h kh u thư ng trú t 3 năm tr lên (tính đ n ngày t ch c kỳ thi) vùng cao, vùng sâu, h i đ o, khu kinh t m i, xã đ c bi t khó khăn, xã biên gi i, xã an toàn khu thu c di n đ u t ư c a chương trình 135 giai đo n II theo quy đ nh hi n hành c a Th t ư ng Chính ph , h c c p trung h c ph thông t 2 năm tr lên t i các trư ng ph thông trên đ a bàn t nh, thành ph (tr các thành ph tr c thu c trung ương);” 5. S a đ i kho n 2, kho n 3 Đi u 34 như sau: “2. H c viên trong di n x p lo i h nh ki m có gi y ch ng nh n ngh do s giáo d c và đào t o ho c các cơ s g iáo d c đào t o và d y ngh do ngành giáo d c và đào t o qu n lý c p, đư c c ng đi m ưu đãi căn c vào x p lo i ghi trong ch ng nh n như sau: - Lo i g i i: c ng 2,0 đi m; - Lo i khá: c ng 1,5 đi m; - Lo i t rung bình: c ng 1,0 đi m. 3. H c viên có ch ng ch ngo i ng ho c tin h c trình đ A tr lên, đư c c p theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o: c ng 1,0 đi m.” 6. S a đ i đo n 3 đi m b kho n 2 Đi u 35 như sau: “- Ngư i Kinh, ngư i nư c ngoài cư trú t i Vi t Nam có h kh u thư ng trú t 3 năm tr lên (tính đ n ngày t ch c kỳ t hi) vùng cao, vùng sâu, h i đ o, khu kinh t m i, xã đ c bi t khó khăn, xã biên gi i, xã an toàn khu thu c di n đ u t ư c a chương trình 135 giai đo n II theo quy đ nh hi n hành c a Th tư ng Chính ph , h c c p trung h c ph thông t 2 năm tr lên t i các trư ng ph thông trên đ a bàn t nh, thành ph (tr các thành ph tr c thu c Trung ương);” 7. S a đ i kho n 2 Đi u 41 như sau: “2. B trư ng B Giáo d c và Đào t o ra quy t đ nh thành l p các đoàn thanh tra c a B , v i thành ph n là nh ng cán b , gi ng viên có kinh nghi m qu n lý và t ch c thi c a các đ i h c, h c vi n, các trư ng đ i h c, cao đ ng, trung c p chuyên nghi p đ n t t c các t nh đ g iám sát và đôn đ c vi c th c hi n quy ch trong t t c các khâu c a kỳ thi.”
  3. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Các quy đ nh trư c đây trái v i Quy t đ nh này đ u b bãi b . Đi u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Kh o thí và Ki m đ nh ch t lư ng giáo d c, Th trư ng các đơn v có liên quan thu c B Giáo d c và Đào t o; Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Giám đ c các s giáo d c và đào t o; Giám đ c các đ i h c, h c vi n; Hi u trư ng các trư ng đ i h c, cao đ ng, trung c p chuyên nghi p; Hi u t rư ng các trư ng ph thông dân t c n i trú tr c thu c B Giáo d c và Đào t o ch u t rách nhi m t hi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG THƯ NG TR C - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - y ban VHGDTNTN&NĐ c a Qu c h i; - Ban Tuyên giáo TƯ; - Ki m toán Nhà nư c; - C c KTVBQPPL (B Tư pháp); - Công báo; Bành Ti n Long - Như Đi u 3; - C c Nhà trư ng- B Qu c phòng; - Website Chính ph ; - Website B GD&ĐT; - Lưu: VT, V PC, C c KTKĐCLGD.
Đồng bộ tài khoản