Quyết định số 2716/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thao Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 2716/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2716/2005/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án Thành lập Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2716/2005/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 2716/2005/QĐ-UBND Long Xuyên, ngày 30 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN "THÀNH LẬP TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC - LAO ĐỘNG XÃ HỘI TỈNH AN GIANG” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09/12/2000; Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm ngày 17/3/2003; Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh; tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh; Căn cứ Quyết định số 2039/2005/QĐ-UBND ngày 20/7/2005 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Đề án “Phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và các loại tệ nạn xã hội khác trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2005-2010”; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và xã hội tại Tờ trình số 92/TT- LĐTNBX-PCTNXH ngày 30/9/2005 về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh An Giang; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Đề án với nội dung chủ yếu sau đây: 1. Tên Đề án: Thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh An Giang. 2. Đơn vị thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 3. Địa điểm thực hiện Đề án: tại ấp Giồng Cát, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. 4. Nội dung Đề án: 4.1 Mục tiêu:
  2. - Tổ chức cai nghiện cho người nghiện ma túy, chữa bệnh cho người bán dâm. - Quản lý, giáo dục, dạy nghề, tổ chức lao động sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi cho người nghiện ma túy và người bán dâm. - Chuẩn bị những điều kiện cần thiết như nghề nghiệp, việc làm, chuyển đổi nhận thức và hành vi giúp người nghiện ma tuý, người bán dâm tái hoà nhập cộng đồng, chống tái phạm. - Ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội, giảm tội phạm, lành mạnh hoá môi trường xã hội, góp phần thực hiện đề án phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và các loại tệ nạn xã hội khác giai đoạn 2005 - 2010 của UBND tỉnh An Giang đạt hiệu quả. 4.2. Chức năng và nhiệm vụ: - Tiếp nhận, phân loại, tổ chức chữa trị, phục hồi sức khỏe cho người vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; tổ chức lao động trị liệu, lao động sản xuất cho người vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội; tổ chức học tập, giáo dục, dạy nghề; bảo đảm các điều kiện vật chất, sinh hoạt tinh thần cho họ. - Nghiên cứu thực nghiệm mô hình, quy trình chữa trị, cai nghiện , phục hồi; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức và nhân viên của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội. - Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí theo quy định; giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội. - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức quản lý, chữa bệnh, giáo dục, lao động, dạy nghề và hướng nghiệp cho người vào Trung tâm. 4.3. Đối tượng của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội: - Người nghiện ma túy, người bán dâm bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm - Người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào Trung tâm. - Người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại trung tâm (cơ sở chữa bệnh) theo Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 05/4/2005 của Chính phủ. 4.4. Quy mô của đề án: - Sức chứa 700 học viên. - Sử dụng đất:
  3. STT Mục đích sử dụng Diện tích (ha) Ghi chú 1 Xây dựng mới Trung tâm 07 2 Khu sản xuất nông nghiệp 89 3 Khu chăn nuôi 07 4 Hạ tầng cơ sở 03 Tổng cộng 106 4.5. Các hoạt động cụ thể của Trung tâm: a) Công tác chữa trị, cai nghiện: Thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 31/1999/TTLT/BLĐTBXH-BYT, ngày 20/12/1999 của liên Bộ Lao động - TBXH và Bộ Y tế hướng dẫn quy trình cai nghiện phục hồi sức khỏe, nhân cách cho người nghiện ma túy. b) Giáo dục, tư vấn, tâm lý trị liệu c) Dạy văn hóa d) Dạy nghề e) Lao động trị liệu f) Hoạt động văn hóa - thể thao g) Chăm sóc sức khỏe 4.6. Tổ chức bộ máy quản lý: - Tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội gồm có Ban Giám đốc và các phòng nghiệp vụ. Ban Giám đốc gồm: 01 Giám đốc và 1-3 phó Giám đốc. Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm. Riêng Giám đốc Trung tâm phải có văn bản thỏa thuận với Giám đốc Sở Nội vụ. 4.7. Chế độ chính sách cho học viên: Thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 13/2004/TTLT-BLĐTBXH-BTC, ngày 02/11/2004 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người bán dâm, người nghiện ma tuý và Công văn số 258/CV-UB, ngày 27/01/2005 của UBND tỉnh An Giang về chế độ trợ cấp cho người nghiện ma túy, người bán dâm. 4.8. Nguồn kinh phí thực hiện:
  4. - Ngân sách Trung ương hỗ trợ. - Ngân sách tỉnh. - Đóng góp chi phí của học viên. - Nguồn tài trợ của các tổ chức trong và ngoài nước. - Các khoản thu từ hoạt động sản xuất - Các nguồn thu khác. 4.9. Phương án đầu tư xây dựng: sẽ có vào Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh An Giang phù hợp mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, qui mô và các hoạt động nêu trên. Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Điều 3. Sở Nội vụ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công chịu trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về mặt tổ chức bộ máy, biên chế và các thủ tục có liên quan khác. Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Nơi nhận : KT. CHỦ TỊCH - Bộ LĐTBXH, Cục PCTNXH; PHÓ CHỦ TỊCH - TT.TU,HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; - Sở LĐTBXH, TC,KHĐT,NV, CA tỉnh; - UBND huyện Tri Tôn; - Báo - Đài PTTHAG; - Phòng VH-XH,TH, XDCB,NC; - Lưu Lê Minh Tùng
Đồng bộ tài khoản