Quyết định số 272/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định số 272/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 272/2003/QĐ-UB về việc ban hành Danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 272/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 272/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm 2003 QUY T NH C A UBND THÀNH PH V VI C BAN HÀNH DANH M C CÁC CƠ QUAN LÀ NGU N N P LƯU TÀI LI U VÀO TRUNG TÂM LƯU TR THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21/6/1994 ; Căn c Pháp l nh Lưu tr qu c gia ngày 04/4/2001 ; Căn c Công văn s 26/LTNN-NV P ngày 22/01/2003 c a C c Lưu tr Nhà nư c v vi c hư ng d n ban hành Danh m c s 1 “Các cơ quan, t ch c thu c di n n p lưu tài li u vào Trung tâm Lưu tr t nh và lưu tr huy n” ; Căn c vào Quy t nh s 2477/1999/Q -UB-NC ngày 29/4/1999 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thành l p và ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a Trung tâm Lưu tr thu c Văn phòng y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph (T trình s : / ngày / /2003) ; QUY T NH i u 1.- Nay ban hành kèm theo quy t nh này Danh m c các cơ quan là ngu n n p lưu tài li u vào Trung tâm Lưu tr thành ph i u 2.- Các cơ quan có tên trong danh m c là i tư ng qu n lý tr c ti p c a thành ph v công tác lưu tr . Trung tâm Lưu tr thành ph có trách nhi m ki m tra, hư ng d n vi c qu n lý tài li u c a các cơ quan này thu th p y tài li u lưu tr có giá tr , ph n ánh tr n v n các m t ho t ng c a thành ph b o qu n an toàn và t ch c s d ng có hi u qu cho thành ph và cho xã h i. i u 3.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 4.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c các s ngành thành ph , th trư ng các cơ quan có tên trong danh m c và Giám c Trung tâm Lưu tr thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 4 KT. CH T CH - PCT/TT - CVP, PVP N i b PHÓ CH T CH/THƯ NG TR C
  2. - TTLT - Lưu Nguy n Thi n Nhân DANH M C CÁC CƠ QUAN LÀ NGU N N P LƯU TÀI LI U VÀO TRUNG TÂM LƯU TR THÀNH PH (Ban hành kèm theo Quy t nh 272 /2003/Q -UB ngày 18 /11/2003c a y ban nhân dân thành ph ) 1. H i ng nhân dân thành ph 2. y ban nhân dân thành ph (bao g m VP. H ND và UBND TP) 3. Ban T ch c chính quy n thành ph 4. Ban Tôn giáo thành ph 5. Ban công tác ngư i Hoa thành ph 6. Ban ch o C i cách hành chánh thành ph 7. BQL u tư- Xây d ng khu ô th m i Th Thiêm 8. Ban Qu n lý các KCX- CN thành ph 9. Ban Qu n lý Khu công ngh cao TP. HCM 10. Ban ch o Nông nghi p- Nông thôn thành ph 11. Ban ch o Xóa ói gi m nghèo thành ph 12. Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph 13. y ban Dân s - Gia ình và Tr em 14. Thư ng tr c H i ng Thi ua- Khen thư ng thành ph 15. Trư ng Cán b thành ph 16. Vi n Ki m sát nhân dân thành ph 17. Thanh tra thành ph 18. oàn Lu t sư thành ph 19. S Tư pháp thành ph 20. Phòng Công ch ng Nhà nư c s 1 21. Phòng Công ch ng Nhà nư c s 2 22. Phòng Công ch ng Nhà nư c s 3 23. Phòng Công ch ng Nhà nư c s 4
  3. 24. Phòng Công ch ng Nhà nư c s 5 25. Văn phòng Ti p công dân thành ph 26. Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph 27. S Y t thành ph 28. S Giáo d c và ào t o thành ph 29. S Lao ng- Thương binh và Xã h i thành ph 30. S Văn hóa Thông tin thành ph 31. Trung tâm Khoa h c xã h i và Nhân văn thành ph 32. S Giao thông công chánh thành ph 33. S Tài nguyên- Môi trư ng thành ph 34. S Xây d ng thành ph 35. S Quy ho ch- Ki n trúc thành ph 36. S K ho ch và u tư thành ph 37. S Tài chính- V t giá thành ph 38. S Công nghi p thành ph 39. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph 40. S Khoa h c và Công ngh thành ph 41. S Thương m i thành ph 42. S Du l ch thành ph 43. C c Thu thành ph 44. C c H i quan thành ph 45. C c Th ng kê thành ph 46. Vi n Kinh t thành ph 47. Qu u tư phát tri n ô th thành ph 48. Kho B c Nhà nư c thành ph H Chí Minh 49. Liên minh các H p tác xã thành ph 50. Liên hi p HTX Thương m i thành ph (Sài Gòn Co-op) 51. Bưu i n thành ph 52. Công ty i n l c thành ph 53. Công ty XNK và u tư (Imexco) 54. Trung tâm Phát tri n ngo i thương và u tư (FTDC) 55. L c lư ng Thanh niên xung phong 56. Ngân hàng XNK EximBank
  4. 57. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph 58. Ngân hàng Công thương thành ph 59. Chi nhánh Ngân hàng u tư phát tri n thành ph 60. T ng Công ty Thương m i Sàigòn 61. T ng Công ty Nông nghi p Sàigòn 62. T ng Công ty Du l ch Sàigòn 63. T ng Công ty B n Thành (Sunimex) 64. T ng Công ty a c Sàigòn 65. T ng Công ty Xây d ng Sàigòn.- Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** VĂN PHÒNG S : / VP-TT TP. H Chí Minh, ngày tháng năm 2003 T trình V Quy t nh ban hành Danh m c các cơ quan, t ch c thu c di n n p lưu tài li u vào Trung tâm Lưu tr thành ph . Kính g i : /c Nguy n Thi n Nhân Phó Ch t ch/Thư ng tr c UBND TP. thi hành Pháp l nh Lưu tr qu c gia, C c Lưu tr Nhà nư c ã ban hành văn b n s 26/LTNN-NV P ngày 22/01/2003 v vi c hư ng d n ban hành Danh m c s 1 “Các cơ quan t ch c thu c di n n p lưu tài li u vào Trung tâm Lưu tr t nh và lưu tr huy n”. giúp cho Trung tâm Lưu tr th c hi n t t nhi m v thu th p, b sung tài li u lưu tr vào Kho lưu tr thành ph , y ban nhân dân thành ph c n ban hành Danh m c các cơ quan là ngu n n p lưu tài li u vào Trung tâm Lưu tr thành ph . Danh m c này nh m hư ng d n l a ch n các cơ quan có tài li u lưu tr c n giao n p và b o qu n c nh Kho lưu tr c a thành ph . Các cơ quan có tên trong Danh m c là i tư ng qu n lý tr c ti p c a thành ph v công tác lưu tr , Trung tâm Lưu tr có trách nhi m ki m tra, hư ng d n vi c qu n lý tài li u c a các cơ quan này thu th p ư c y tài li u lưu tr có giá tr , ph n nh trung th c các m t ho t ng c a thành ph , b o qu n an toàn và t ch c s d ng có hi u qu cho thành ph và xã h i. b o m cho nhi m v trên, Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ký quy t nh ban hành Danh m c các cơ quan là ngu n n p lưu tài li u vào Trung tâm Lưu tr thành ph .- Nơi nh n : CHÁNH VĂN PHÒNG H ND VÀ UBND TP - PCT/TT UBND TP - CVP, PVP N i b
  5. - Trung tâm LT - Lưu (Q) Vũ Văn Hòa Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** VĂN PHÒNG S : / VP-TTLT TP. H Chí Minh, ngày tháng năm 2003 V/v báo cáo th ng kê công tác lưu tr và tài li u lưu tr . Kính g i : Chánh Văn phòng s ban ngành, qu n huy n. th c hi n t t Quy t nh s 149/LB-CLT-TCTK ngày 23/10/1987 c a C c trư ng C c Lưu tr Nhà nư c (nay là C c Văn thư- Lưu tr Nhà nư c) và T ng c c trư ng T ng c c Th ng kê v ban hành bi u m u báo cáo th ng kê nh kỳ hàng năm v công tác lưu tr và tài li u lưu tr , Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân thành ph g i n các s ban ngành, qu n huy n bi u m u báo cáo th ng kê v công tác lưu tr và tài li u lưu tr . ngh các ng chí Chánh văn phòng các s ngành, qu n huy n th c hi n báo cáo th ng kê trên và g i v Trung tâm Lưu tr thu c Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân thành ph trư c ngày 12/11/2003. ng th i Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân thành ph s t ch c ki m tra th c t tình hình công tác lưu tr và tài li u lưu tr t i các s ngành và qu n huy n. L ch làm vi c c th s g i cho các s ban ngành, qu n huy n chu n b .- Nơi nh n : CHÁNH VĂN PHÒNG H ND VÀ UBND TP - PCT/TT UBND TP - CVP, PVP N i b - Trung tâm LT - Lưu (Q) Vũ Văn Hòa
Đồng bộ tài khoản