Quyết định số 2774/1999/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định bảo quản thiết bị y tế Dự trữ Quốc gia; Quy trình bảo quản thuốc và nguyên liệu làm thuốc dự trữ Quốc gia" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
87
lượt xem
11
download

Quyết định số 2774/1999/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định bảo quản thiết bị y tế Dự trữ Quốc gia; Quy trình bảo quản thuốc và nguyên liệu làm thuốc dự trữ Quốc gia" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2774/1999/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định bảo quản thiết bị y tế Dự trữ Quốc gia; Quy trình bảo quản thuốc và nguyên liệu làm thuốc dự trữ Quốc gia" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2774/1999/QĐ-BYT về việc ban hành "Quy định bảo quản thiết bị y tế Dự trữ Quốc gia; Quy trình bảo quản thuốc và nguyên liệu làm thuốc dự trữ Quốc gia" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2774/1999/QĐ-BYT Hà N i, ngày 13 tháng 9 năm 1999 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B Y T S 2774/1999/QĐ-BYT NGÀY 13/9/1999 BAN HÀNH "QUY TRÌNH B O QU N THI T B Y T D TR QU C GIA; QUI TRÌNH B O QU N THU C VÀ NGUYÊN LI U LÀM THU C D TR QU C GIA" B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph qui đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Ngh đ nh s 10/CP ngày 24/2/1996 c a Chính ph v Qui ch qu n lý hàng d tr Qu c gia. Căn c Thông tư s 170/CSDT ngày 4/4/1997 c a C c D tr Qu c gia hư ng d n vi c th c hi n Qui ch qu n lý d tr Qu c gia; Căn c Thông tư s 29/1998/TT-BTC ngày 11/3/1998 c a B Tài chính v vi c hư ng d n ch đ qu n lý tài chính th c hi n Qui ch qu n lý d tr Qu c gia ban hành kèm theo Ngh đ nh s 10/CP ngày 24/2/1996 c a Chính ph ; Theo đ ngh c a Ông: V trư ng V K ho ch, V trư ng V Tài chính k toán, V trư ng V Trang thi t b & công trình y t - B Y t và C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam; QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này: 1. Qui trình b o qu n thi t b y t D tr Qu c gia. 2. Qui trình b o qu n thu c và nguyên li u làm thu c d tr Qu c gia. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký, ban hành. Đi u 3: Các Ông: Chánh văn phòng, V trư ng V K ho ch, V trư ng V Tài chính k toán,V trư ng V trang thi t b & công trình y t - B Y t , C c trư ng C c Qu n lý dư c Vi t Nam, T ng giám đ c T ng công ty Thi t b Y t Vi t Nam, T ng giám đ c T ng công ty Dư c Vi t Nam và th trư ng các đơn v đư c B giao nhi m v lưu gi , b o qu n hàng d tr Qu c gia,Th trư ng các đơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Ph m M nh Hùng
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (Đã ký) QUY TRÌNH B O QU N THI T B Y T D TR QU C GIA (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 2774/1999/QĐ-BYT ngày 13 /9/1999 c a B trư ng B Y t ) - B o qu n thi t b y t D tr Qu c gia (g i t t là hàng hoá) là công vi c bao g m nh ng ho t đ ng như: ki m nh n hàng hoá khi nh p kho; c p nh t s sách k toán kho hàng; b o qu n hàng hoá lưu kho; xu t kho. - Qui trình b o qu n thi t b y t D tr Qu c gia ph i tuân th nh ng qui đ nh t i qui trình b o qu n hàng hoá hi n hành. 1. KI M NH N HÀNG HOÁ NH P KHO: 1.1. Hàng hoá trư c khi ti p nh n vào kho ph i có đ y đ các hoá đơn, ch ng t theo đúng tho thu n trong h p đ ng căn c vào Quy t đ nh phê duy t trúng th u c a B trư ng B Y t như: - S lư ng. - Ch ng lo i. - Qui cách k thu t. - B ng kê chi ti t đóng gói. - Gi y ch ng nh n xu t x . - Biên b n giám đ nh c a VINACONTROL đ i v i hàng nh p kh u. Th kho khi đã có đ y đ các thông tin v lô hàng ph i chu n b kho cho phù h p, b trí phương ti n x p d , th kho và nh ng ngư i liên quan ph i thư ng tr c đ ti p nh n k p th i khi hàng v kho. 1.2. Khi ti p nh n hàng hoá: - L p H i đ ng ki m nh n. - Ki m kê chi ti t, đ i chi u v i các qui đ nh trong h p đ ng căn c vào Quy t đ nh phê duy t trúng th u c a B trư ng B Y t , n u th y đi m nào đó không phù h p thì không nh n hàng vào kho, l p biên b n yêu c u nhà cung c p gi i quy t theo đúng các đi u kho n trong h p đ ng. Đ ng th i có văn b n báo cáo B Y t , T ng công ty bi t lý do t ch i nh n hàng.
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Hàng hoá đ n khi ti p nh n vào kho ph i gi nguyên qui cách, nhãn mác nguyên thu c a nhà s n xu t ho c nhà cung c p. - Lưu gi t i kho c n mua b o ki m hàng hoá (Vi c mua b o hi m và m c b o hi m hàng hoá ph i đư c cơ quan có th m quy n quy t đ nh). 2. K TOÁN KHO HÀNG: - Căn c vào biên b n ki m nh n c a kho báo cáo và các ch ng t khác, phòng K ho ch công ty làm th t c nh p hàng. K toán kho hàng qu n lý nh p, xu t hàng hoá. - Th kho căn c vào phi u nh p kho đ vào th kho hàng, theo dõi c p nh t trong su t quá trình t n tr , b o qu n, c p phát. M i th kho ch dùng đ theo dõi m t m t hàng riêng bi t. - Các Công ty l p b ng kê chi ti t hàng D tr Qu c gia t i đơn v mình (theo m u đính kèm) đ xây d ng và xin xét duy t phí b o qu n hàng y t d tr Qu c gia hàng năm cho đơn v . 3. B O QU N HÀNG HOÁ LƯU KHO: 3.1. B o dư ng khi ti p nh n và đ nh kỳ 06 (sáu) tháng 01 (m t) l n. 3.2. Nguyên t c x p x p hàng hoá trong kho: - Hàng đư c đ t i khu v c riêng, an toàn, gi gìn bí m t. - Hàng hoá b o qu n trong kho theo đúng quy trình b o qu n như các yêu c u v : nhi t đ , đ m, phòng ch ng cháy n , m i m t, thiên tai, tr m c p. - Đ m b o an toàn lao đ ng. 3.3. Đ o kho, ki m tra hàng hoá: - Đ nh kỳ ki m tra ch t lư ng hàng hoá b ng phương pháp c m quan, v n hành th máy m i tháng 01 (m t) l n. N u phát hi n hàng có v n đ v ch t lư ng ph i báo cáo ngay lên các cơ quan qu n lý c p trên đ xin ch đ o tìm bi n pháp x lý k p th i. - Đ nh kỳ đ o kho 01 (m t) tháng 01 (m t) l n ho c đ o kho b t thư ng tránh đ hàng hoá hư h ng. - T t c các sai l ch t n kho đ u ph i tìm hi u nguyên nhân và báo cáo các cơ quan qu n lý c p trên. 4. XU T HÀNG: - Xu t hàng theo k ho ch, theo Quy t đ nh c a Chính ph ho c Quy t đ nh c a B trư ng B Y t .
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Xu t hàng theo đúng ch ng lo i, s lư ng, quy cách, ph m ch t. - Xu t hàng ph i có đ y đ ch ng t th t c h p pháp theo ch đ nhà nư c qui đ nh. - Có đ i ngũ thư ng tr c c p phát 24/24 gi . 5. CH Đ BÁO CÁO: Theo đúng qui đ nh t i "Qui đ nh qu n lý hàng y t d tr Qu c gia" ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1170/1999/QĐ-BYT ngày 16/4/1999 c a B trư ng B Y t .
Đồng bộ tài khoản