Quyết định số 278/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
78
lượt xem
5
download

Quyết định số 278/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 278/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 278/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 278/2005/Q -TTG Hà N i, ngày 02 tháng 11 năm 2005 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T I U CH NH QUY HO CH CHUNG XÂY D NG THÀNH PH THÁI NGUYÊN, T NH THÁI NGUYÊN N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng (t trình s 58/TTr-BXD ngày 21 tháng 9 năm 2005) và c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Thái Nguyên (t trình s 24/TTr- XDCB ngày 05 tháng 10 năm 2005 và công văn s 1140 ngày 21 tháng 10 năm 2005) v vi c phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng thành ph Thái Nguyên, t nh Thái Nguyên n năm 2020, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng thành ph Thái Nguyên, t nh Thái Nguyên v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Ph m vi nghiên c u quy ho ch Ph m vi nghiên c u 18.707 ha bao g m 17.707 ha di n tích t t nhiên hi n nay c a thành ph và 1.000 ha phía B c sông C u thu c xã Cao Ng n và xã ng BNm, huy n ng H ; ranh gi i nghiên c u ư c xác nh như sau: - Phía B c giáp các huy n i T , Phú Lương, ng H ; - Phía Nam giáp th xã Sông Công; - Phía Tây giáp huy n iT ; - Phía ông giáp huy n Phú Bình; Ph m vi l p quy ho ch: 6.080,23 ha g m t n i thành hi n có và 1.000 ha phía B c sông C u thu c xã Cao Ng n và xã ng BNm, huy n ng H . 2. Tính ch t:
  2. Thành ph Thái Nguyên là trung tâm chính tr , kinh t , văn hóa, giáo d c, khoa h c k thu t, y t , du l ch c a t nh Thái Nguyên và vùng trung du mi n núi B c B ; là m t trong nh ng trung tâm công nghi p và giáo d c ào t o c a c nư c. Là u m i giao thông quan tr ng n i các t nh mi n núi phía B c v i các t nh ng b ng B c B ; có v trí quan tr ng v an ninh qu c phòng. 3. Quy mô dân s - n năm 2010: dân s toàn thành ph kho ng 480.000 ngư i, trong ó n i thành 350.000 ngư i, ngo i thành 130.000 ngư i. - n năm 2020: dân s toàn thành ph kho ng 600.000 ngư i, trong ó n i thành 450.000 ngư i, ngo i thành 150.000 ngư i 4. Quy mô t xây d ng - n năm 2010: di n tích t xây d ng ô th kho ng 5.372 ha, bình quân 160 m2/ng, trong ó t dân d ng kho ng 4.070 ha, bình quân 123 m2/ng. - n năm 2020: di n tích t xây d ng ô th kho ng 6.850 ha, bình quân 157 m2/ng, trong ó t dân d ng kho ng 5.070 ha, bình quân 118 m2/ng. 5. nh hư ng phát tri n không gian và ki n trúc c nh quan ô th - Phía B c: xây d ng khu công nghi p t p trung di chuy n m t s nhà máy xí nghi p n m r i rác trong n i thành. - Phía Tây: xây d ng khu công viên cây xanh th d c th thao c p vùng t i h t phư ng Th nh án. - Phía ông: phát tri n sang xã Cao Ng n và xã ng BNm ch y u khai thác c nh quan, h n ch xây d ng t p trung m b o thoát lũ sông C u; khai thác c nh quan hai bên sông C u, o n t c u Quán Tri u n b n Oánh. - Phía Nam: phát tri n n h t xã Lương Sơn, xây d ng các khu m i k t h p c i t o các khu hi n tr ng, dành qu t phía ông xã Lương Sơn giáp sông C u xây d ng khu du l ch sinh thái. b) Phân khu ch c năng - Các khu dân cư: g m khu dân cư phía B c và khu dân cư phía Nam thành ph : + Khu dân cư phía B c thành ph bao g m: khu s 1 (các phư ng Tân Long, Quán Tri u, Quang Vinh; khu ô th m i thu c phư ng Th nh án và các xã ng BNm, Cao Ng n thu c huy n ng H ) v i di n tích kho ng 900 ha, dân s kho ng 119.000 ngư i; khu s 2 (các phư ng Túc Duyên, Trưng Vương, Hoàng Văn Th , ng Quang, Quang Trung, Phan ình Phùng, Gia Sàng) v i di n tích kho ng 610 ha, dân s kho ng 91.000 ngư i; khu s 3 (các phư ng Tân Th nh, Tân L p và Th nh án) v i di n tích kho ng 600 ha, dân s kho ng 90.000 ngư i.
  3. + Khu dân cư phía Nam thành ph bao g m: khu s 4 (các phư ng Phú Xá, Trung Thành, Tân Thành) quy ho ch c i t o các khu dân c cũ và xây d ng các khu m i v i di n tích kho ng 650 ha, dân s kho ng 78.000 ngư i; khu s 5 (các phư ng Cam Giá, Hương Sơn), quy ho ch c i t o các khu dân cư cũ v i di n tích kho ng 600 ha, dân s kho ng 72.000 ngư i. - Các khu công nghi p (700 ha) g m 5 c m chính: + C m công nghi p s 1 (kho ng 100 ha): n m phía Tây B c Thành ph , thu c phư ng Tân Long. + C m công nghi p s 2 (kho ng 60 ha): g m các khu công nghi p hi n tr ng phía B c; gi l i các cơ s không c h i, không gây ô nhi m môi trư ng n m r i rác trong các phư ng Quang Vinh, Phan ình Phùng và nhà máy i n Cao Ng n; các xí nghi p gây ô nhi m môi trư ng s di chuy n n C m công nghi p s 1. + C m công nghi p s 3 (kho ng 290 ha): g m các khu công nghi p phía Nam bao g m Xí nghi p h p thành c a Công ty liên hi p Gang thép Thái Nguyên và m t s xí nghi p khác. + C m công nghi p s 4 (150 ha): khu công nghi p t p trung thu c a bàn phư ng Tân L p, bao g m các xí nghi p ch t o l p máy móc i n t , ch bi n khoáng s n á quý. + C m công nghi p s 5 (100 ha): là khu công nghi p t p trung thu c a bàn phư ng Th nh án, g m các lo i hình công nghi p công ngh cao. - Các khu thương m i, d ch v công c ng (kho ng 225 ha) ch y u t p trung t i 2 tr c: + Tr c d ch v thương m i phía B c là trung tâm d ch v c p thành ph và c p vùng, t B o tàng kéo dài theo tr c ư ng Hoàng Văn Th , ư ng Quang Trung i h Núi C c. + Tr c d ch v thương m i phía Nam là trung tâm c p thành ph kéo dài theo các tuy n ư ng Cách m ng tháng 8 – Vó Ng a – Lưu Nhân Trí. + H th ng ch ư c gi nguyên v trí như hi n nay, t ch c c i t o và m r ng nâng c p theo yêu c u c a t ng khu v c. - t các trư ng i h c, chuyên nghi p, y t giáo d c và du l ch (kho ng 360 ha) bao g m: + i h c Thái Nguyên g m di n tích 314,5 ha t i phư ng Quang Trung, xã Th nh án, xã Phúc Hà ã có quy ho ch chi ti t ư c duy t và 45,50 ha t các trư ng i h c Y khoa, i h c Công nghi p và trư ng Công nhân Cơ i n ã ư c Th tư ng Chính ph cho phép gi l i.
  4. + Các trư ng chuyên nghi p khác không thu c i h c Thái Nguyên g m 13 trư ng (106,60 ha) gi nguyên v trí hi n t i, ư c nâng c p c i t o, m r ng khi có yêu c u, phù h p v i quy mô t ng trư ng. - H th ng y t : gi nguyên v trí hi n nay các Trung tâm y t c p vùng và c p t nh (B nh vi n a khoa Trung ương Thái Nguyên và 1 s b nh vi n khác). - Các khu du l ch: ưu tiên phát tri n khai thác d ch v du l ch, ngh dư ng vùng h Núi C c. - Các khu cây xanh th d c th thao: + Khu trung tâm công viên cây xanh th d c th thao c p vùng (100 ha) b trí t i a bàn phư ng Th nh án và phư ng Tân Th nh, phía Nam ư ng i h Núi C c. + Trung tâm công viên cây xanh th d c th thao c p thành ph (215 ha) g m: khu phía B c b trí t i trung tâm thành ph và khu phía Nam b trí phía B c ư ng Lưu Nhân Trú. + Khu cây xanh cách ly: ch y u tr ng cây ch ng khói b i và ch ng n xung quanh khu công nghi p gang thép thu c Phúc Xá và c m công nghi p s 1 và 2. + Ngoài ra, t ch c khu cây xanh hai bên sông C u t phư ng Tân Long n xã Lương Sơn. - t an ninh qu c phòng (kho ng 61 ha): di chuy n m t ph n kho và xư ng có nguy cơ cháy n n m g n các khu ô thi ra kh i khu v c n i thành m b o an toàn ô th . c) nh hư ng phát tri n ki n trúc c nh quan ô th - H n ch t i a vi c thay i a hình thiên nhiên t o b n s c ki n trúc c a vùng trung du, khai thác c nh quan p hai bên sông C u. - T i các khu trung tâm thành ph xây d ng công trình cao t ng t o không gian ki n trúc, ti t ki m t xây d ng, nâng m t dân cư. - T i các khu v c xa trung tâm, xây d ng công trình th p t ng, ch y u là nhà vư n m b o c nh quan thiên nhiên, phù h p v i a hình i núi. - Tăng cư ng tr ng cây xanh cách ly xung quanh Khu công nghi p gang thép Thái Nguyên. 6. nh hư ng quy ho ch phát tri n h th ng h t ng k thu t: a) Giao thông - Giao thông i ngo i
  5. + C i t o nâng c p qu c l 3 hi n tr ng; nâng c p o n qu c l 3 phía B c và phía Nam t tiêu chuNn ư ng c p II trung du - mi n Núi. + Tuy n tránh qu c l 3 qua thành ph Thái Nguyên v phía Tây th c hi n theo d án ã ư c duy t. Xây d ng o n tuy n qu c l 1B c a ngõ phía B c thành ph t tiêu chuNn ư ng c p II trung du - mi n núi v i 4 làn xe. + Xây d ng m i tuy n t khu gang thép i th xã Sông Công; tuy n t i h c Thái Nguyên i h Núi C c; tuy n i ngo i c a thành ph v phía ông B c. + B n xe t i i ngo i b trí t i khu v c c m công nghi p phư ng Tân L p. - Giao thông ô th Cơ b n gi nguyên c u trúc m ng lư i ư ng như án Quy ho ch chung ã ư c duy t năm 1996. b) C p i n: - T ng công su t tiêu th c a thành ph n năm 2020 kho ng 255,4 MW, t u (2010) kho ng 137 MW. - Ngu n i n: + Nhà máy nhi t i n Cao Ng n ang xây d ng v i công su t 100 MW. + H th ng lư i i n qu c gia qua tr m gi m áp chính khu v c 220/110/22 KV Cao Ng n công su t hi n t i 1 x 125 MVA, tương lai 2 x 125 MVA. - ư ng dây cao th : theo ư ng dây 220 KV t tr m 220/110/22 KV B c Giang v Cao Ng n. c) C p nư c: - T ng nhu c u c p nư c cho toàn thành ph n năm 2020 kho ng 137.000 m3/n , t u (2010) kho ng 82.000 m3/n . - Ngu n nư c: + Nư c m t: l y t h Núi C c cung c p cho nhà máy nư c Tích Lương công su t 127.000 m3/n . + Nư c ng m: c p cho Nhà máy nư c Túc Duyên có công su t 10.000 m3/n . - M ng lư i ư ng ng: thi t k theo 53 vòng khép kín m b o tính an toàn và hiêu qu c a h th ng d a trên cơ s m ng lư i ã có. d) San n n:
  6. - Ch y u gi a hình t nhiên, ch o p n n khi c n thi t ph i t o m t b ng xây d ng. - Kh ng ch cao xây d ng: khu v c phía B c cao xây d ng khu dân d ng l n hơn 27,6 m và khu công nghi p l n hơn 28,7 m; khu v c phía Nam cao xây d ng khu dân cư dân d ng l n hơn 26,5 m và khu công nghi p l n hơn 27,6 m. - Khi có h th ng ê hoàn ch nh, cao xây d ng kh ng ch l n hơn 25,0 m. ) Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng: - Lư ng nư c th i c n thu gom và x lý n năm 2020 kho ng 103.000 m3/n , t u (2010) kho ng 71.000 m3/n . - X lý ch t th i: ch t th i r n sinh ho t ư c thu gom và x lý chôn l p t i khu v c thu c a bàn xã Tân Cương, di n tích 30 ha. - Nghĩa trang: + Nghĩa trang t i xã Tích Lương (hi n tr ng 30 ha, m r ng thêm 27 ha) ph c v toàn thành ph n năm 2020. Nghĩa trang d c Lim ch s d ng n năm 2010, sau 2010 ch tr ng cây xanh do không m b o kho ng cách v sinh. + Các khu v nghĩa trang n m r i rác ư c di chuy n vào các nghĩa trang t p trung c a thành ph . 7. Quy ho ch xây d ng t u - C i t o, nâng c p các khu hi n có, xây d ng m t s khu ô th m i. - Xây d ng, c i t o và nâng c p các tuy n ư ng: ư ng Hoàng Văn Th , ư ng Quang Trung, ư ng i h Núi C c, qu c l 3 phía B c và Nam, tr c i ngo i t c u Gia B y qua ng BNm i L ng Sơn, hai tuy n ư ng i ngo i trong khu ô th phía Nam. - Xây d ng h th ng b n xe khách và xe t i liên t nh, nút giao thông chính. - C i t o hành lang tuy n ư ng s t qua thành ph ; nâng c p hoàn ch nh ga hành khách trung tâm và ga hàng hóa. - Xây d ng m t s công trình tr ng i m, các trung tâm d ch v công c ng thương m i, ch , khu th thao, công viên v.v… i u 2. y ban nhân dân t nh Thái Nguyên: - Phê duy t h sơ thi t k i u ch nh Quy ho ch chung thành ph Thái Nguyên n năm 2020. - T ch c vi c th c hi n quy ho ch theo quy nh c a pháp lu t và công b c ng ng giám sát, ki m tra th c hi n.
  7. - Ban hành Quy nh v qu n lý Quy ho ch chung xây d ng thành ph Thái Nguyên n năm 2020. - Ph i h p v i các B , ngành có liên quan t ch c l p, xét duy t các quy ho ch chi ti t, quy ho ch xây d ng chuyên ngành, tri n khai d án u tư xây d ng phát tri n ô th theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Ch t ch y ban nhân dân t nh Thái Nguyên, B trư ng B Xây d ng và các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , các t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: KT. TH TƯ NG CHÍNH PH - Ban Bí thư Trung ương ng ( báo cáo); - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; PHÓ TH TƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; Nguy n T n Dũng - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n hành chính qu c gia; - T nh u , H ND, UBND t nh Thái Nguyên; - Thành u , H ND, UBND TP Thái Nguyên; - VPCP: BTCN, TBCN, các PCN, BNC, Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng, Các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, CN (5b), HL.180
Đồng bộ tài khoản