Quyết định số 282/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định số 282/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 282/QĐ-TTg về việc phân công triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 - 2012 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 282/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 282/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 20-KL/TW NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA X VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Kết luận số 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 – 2012; Căn cứ Quyết định số 858/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phân công triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 – 2012. Điều 2. Hằng năm, Bộ trưởng Bộ Tài chính bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định này theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG
  2. Nơi nhận: - Ban bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các PTT Chính phủ; - Các Bộ; cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Nguyễn Sinh Hùng - Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng phát triển Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ. Các vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX (5b) PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 20-KL/TW NGÀY 28 THÁNG 01 NĂM 2008 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ SÁU BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA X VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG GIAI ĐOẠN 2008 – 2012 (Ban hành kèm theo Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ) Căn cứ Kết luận số 20-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X và căn cứ Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012 đã được Hội nghị Trung ương thông qua, Thủ tướng Chính phủ phân công các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ như sau: Nội dung công việc Cơ quan chủ Cơ quan phối Thời gian hoàn trì hợp thành I. Về tiền lương tối thiểu, trình Chính phủ ban hành các Nghị định: 1. Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu chung 2. Nghị định điều chỉnh mức lương Bộ Nội vụ, Bộ tối thiểu vùng đối với các doanh Bộ Lao động - Tháng 9 hằng Tài chính và nghiệp trong nước. Thương binh năm (từ 2008 các Bộ, cơ quan và Xã hội đến 2012) 3. Nghị định điều chỉnh mức lương liên quan tối thiểu vùng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
  3. II. Về quan hệ mức lương tối thiểu – trung bình – tối đa, hệ thống thang, bảng, ngạch, bậc lương và các chế độ phụ cấp 1. Giai đoạn 2008 – 2010 (theo quan hệ tiền lương hiện hành) 1.1. Trình Bộ Chính trị sửa đổi những bất hợp lý trong tương quan tiền lương và phụ cấp chức vụ lãnh Bộ Nội vụ và Ban tổ chức Quý II và đạo giữa các chức danh cán bộ, các Bộ, cơ quan Trung ương III/2008 công chức, viên chức trong hệ liên quan thống chính trị (Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể). 1.2. Trình Ban Bí thư Trung ương, - Ban Tổ chức Ủy ban thường vụ Quốc hội và Trung ương Chính phủ sửa đổi, bổ sung bảng Bộ Tài chính và lương và phụ cấp chức vụ lãnh đạo - Bộ Nội vụ các Bộ, cơ quan 2008-2010 đối với cán bộ, công chức, viên liên quan chức, lực lượng vũ trang và công ty - Bộ Lao động nhà nước. - Thương binh và Xã hội 1.3. Trình Chính phủ ban hành Bộ Tài chính, Nghị định quy định chế độ phụ cấp Ban Tổ chức Quý IV hằng công việc đối với cán bộ, công chức Bộ Nội vụ Trung ương và năm (từ 2008 và lực lượng vũ trang. các Bộ, cơ quan đến 2012) liên quan 1.4. Trình Chính phủ Đề án về chế Bộ Nội vụ, Bộ độ phụ cấp đặc thù quân sự và áp Tài chính, Bộ Bộ quốc dụng một số chế độ phụ cấp của cán Công an và các 2008-2010 phòng bộ, công chức đối với Quân đội Bộ, cơ quan nhân dân. liên quan 1.5. Trình Chính phủ Đề án về chế Bộ Nội vụ, Bộ độ phụ cấp đặc thù đối với các lực Tài chính, Bộ lượng đặc biệt và áp dụng một số Bộ Công an Quốc phòng và 2008-2010 chế độ phụ cấp của cán bộ, công các Bộ, cơ quan chức đối với Công an nhân dân. liên quan 1.6. Trình Chính phủ về chế độ phụ Bộ Tài chính, cấp thâm niên nghề đối với một số Ban Tổ chức ngành, nghề. Bộ Nội vụ Trung ương và 2008-2010 các Bộ, cơ quan liên quan 2. Giai đoạn 2011 – 2012 (theo quan hệ tiền lương mới) 2.1. Xây dựng mới về quan hệ mức Bộ Lao động - Bộ Nội vụ, Bộ Quý II/2010 lương tối thiểu – trung bình – tối đa. Thương binh Tài chính và
  4. và Xã hội các Bộ, cơ quan liên quan 2.2. Trình Ban bí thư Trung ương, - Ban Tổ chức Ủy ban thường vụ Quốc hội và Trung ương Chính phủ ban hành hệ thống thang, Bộ Tài chính và bảng, ngạch, bậc lương và các chế - Bộ Nội vụ các Bộ, cơ quan Quý III/2010 độ phụ cấp đối với cán bộ, công liên quan chức, viên chức, lực lượng vũ trang - Bộ Lao động và công ty nhà nước theo quan hệ - Thương binh tiền lương mới. và Xã hội III. Về đổi mới cơ chế đối với khu vực sự nghiệp công lập 1. Trình Chính phủ để trình Bộ Chính trị các Đề án: 1.1. Đề án đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương và khung giá dịch vụ) Bộ Giáo dục Bộ Tài chính, đối với các đơn vị sự nghiệp công và Đào tạo Bộ Nội vụ, Bộ lập thuộc ngành giáo dục, đào tạo Lao động - và dạy nghề. Thương binh và Quý II/2008 1.2. Đề án đổi mới cơ chế hoạt Xã hội và các động và cơ chế tài chính (trong đó Bộ, cơ quan có tiền lương và khung giá dịch vụ) Bộ Y tế liên quan đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành y tế. 2. Trình Chính phủ để trình Quốc Các Bộ, cơ Quý I và Bộ Y tế hội Luật Bảo hiểm y tế quan liên quan II/2008 3. Trình Chính phủ các Đề án: 3.1. Đề án đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương và khung giá dịch vụ) Bộ Khoa học đối với các đơn vị sự nghiệp công và Công nghệ lập thuộc ngành khoa học và công Bộ Tài chính, nghệ. Bộ Nội vụ và Quý II/2008 3.2. Đề án đổi mới cơ chế hoạt các Bộ, cơ quan động và cơ chế tài chính (trong đó liên quan Bộ Văn hóa, có tiền lương và khung giá dịch vụ) Thể thao và đối với các đơn vị sự nghiệp công Du lịch lập thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch 4. Trên cơ sở các đề án và Luật bảo hiểm y tế tại các điểm 1, 2 và 3 nêu trên, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Nghị định và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, gồm:
  5. 4.1. Nghị định của Chính phủ về Các Bộ, cơ chính sách phát triển, khuyến khích Bộ Tài chính quan liên quan Quý II/2008 đầu tư các cơ sở cung cấp dịch vụ ngoài công lập 4.2. Nghị định của Chính phủ về đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương) đối với các đơn vị sự nghiệp công Bộ Giáo dục Bộ Tài chính, lập thuộc ngành giáo dục, đào tạo và Đào tạo và Bộ Nội vụ và và dạy nghề. Bộ Lao động - Quý III/2008 các Bộ, cơ quan Thương binh 4.3. Quyết định của Thủ tướng liên quan và Xã hội Chính phủ quy định về khung giá dịch vụ giáo dục, đào tạo và dạy nghề 4.4. Nghị định của Chính phủ Bộ Tài chính, Sau khi Quốc hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế Bộ Nội vụ và hội ban hành Bộ Y tế các Bộ, cơ quan Luật Bảo hiểm liên quan y tế 4.5. Nghị định của Chính phủ về đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính (trong đó có tiền lương) đối với các đơn vị sự nghiệp công Bộ Tài chính, lập thuộc ngành y tế. Bộ Y tế Bộ Nội vụ, cơ Quý III/2008 quan liên quan 4.6. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh 4.7. Nghị định của Chính phủ về đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế tài chính, (trong đó có tiền lương) đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành khoa học và công Bộ Tài chính, nghệ (hoặc Nghị định sửa đổi, bổ Bộ Khoa học Bộ Nội vụ và Quý III/2008 sung Nghị định số 115/2005/NĐ- và Công nghệ các Bộ, cơ quan CP ngày 05 tháng 9 năm 2005). liên quan 4.8. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về khung giá dịch vụ khoa học và công nghệ 4.9. Nghị định của Chính phủ về Bộ Tài chính, đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế Bộ Văn hóa, Bộ Nội vụ và tài chính (trong đó có tiền lương) Thể thao và Quý III/2008 các Bộ, cơ quan đối với các đơn vị sự nghiệp công Du lịch liên quan lập thuộc ngành văn hóa, thể thao
  6. và du lịch. 4.10. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về khung giá dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch 4.11. Quyết định của Thủ tướng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Chính phủ quy định về khung giá với các Bộ, cơ quan liên quan dịch vụ đối với các ngành sự nghiệp xây dựng dự thảo văn bản, sau Quý III/2008 còn lại. đó các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực trình Thủ tướng Chính phủ theo thẩm quyền IV. Về bảo hiểm xã hội 1. Trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn Luật Bảo hiểm Xã hội, gồm: 1.1. Nghị định hướng dẫn một số Bộ Nội vụ, Bộ Bộ Lao động - điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Tài chính và Thương binh Quý I/2008 bảo hiểm thất nghiệp. các Bộ, cơ quan và Xã hội liên quan 1.2. Nghị định về điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm Bộ Nội vụ, Bộ Bộ Lao động - xã hội đối với người lao động đóng Tài chính và Thương binh Quý II/2008 bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền các Bộ, cơ quan và Xã hội lương do người sử dụng lao động liên quan quy định. 1.3. Nghị định về điều chỉnh mức Bộ Nội vụ, Bộ thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã Bộ Lao động - Tài chính và hội tự nguyện của người lao động Thương binh Quý III/2008 các Bộ, cơ quan tham gia bảo hiểm xã hội tự và Xã hội liên quan nguyện. 2. Trình Chính phủ ban hành Nghị Bộ Nội vụ, Bộ định điều chỉnh lương hưu và trợ Bộ Lao động - Quý IV hằng Tài chính và cấp bảo hiểm xã hội (theo lộ trình Thương binh năm (từ 2008 các Bộ, cơ quan cải cách tiền lương giai đoạn 2008 – và Xã hội đến 2012) liên quan 2012) V. Về trợ cấp ưu đãi người có công Trình Chính phủ điều chỉnh trợ cấp Bộ Nội vụ, Bộ Bộ Lao động - Quý IV hằng ưu đãi người có công (theo lộ trình Tài chính và Thương binh năm (từ 2008 cải cách tiền lương giai đoạn 2008 – các Bộ, cơ quan và Xã hội đến 2012) 2012). liên quan VI. Về giải pháp bảo đảm nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 – 2012 1. Trình Chính phủ để trình Quốc Bộ Tài chính Các Bộ, cơ Quý III và
  7. hội cơ cấu lại ngân sách nhà nước quan liên quan IV/2008 để thực hiện các giải pháp bảo đảm nguồn thực hiện Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012 2. Trình Chính phủ phương án bảo Bộ Nội vụ, Bộ đảm nguồn tài chính cho thực hiện Lao động - Quý III hằng cải cách chính sách tiền lương, bảo Thương binh và Bộ Tài chính năm (từ 2008 hiểm xã hội trợ cấp ưu đãi người có Xã hội và các đến 2012) công giai đoạn 2008-2012 Bộ, cơ quan liên quan Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan chủ trì xây dựng các Đề án và các văn bản chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo phân công này, bảo đảm thời gian hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nguyễn Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản