Quyết định số 29/1999/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 29/1999/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29/1999/QĐ-BTC về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất thuế nhập khẩu một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29/1999/QĐ-BTC

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 29/1999/QĐ-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 3 năm 1999 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 29/1999/QĐ/BTC NGÀY 15 THÁNG 03 NĂM 1999 V VI C S A Đ I, B SUNG TÊN VÀ THU SU T THU NH P KH U M T NHÓM M T HÀNG TRONG BI U THU THU NH P KH U ƯU ĐÃI B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh đ nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh đ nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c khung thu su t quy đ nh t i Bi u thu nh p kh u theo Danh m c nhóm hàng ch u thu ban hành kèm theo Ngh quy t s 63/NQ-UBTVQH10 ngày 10 tháng 10 năm 1998; Căn c Đi u 1, Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998; QUY T Đ NH Đi u 1. S a đ i, b sung, chi ti t tên và thu su t thu nh p kh u c a m t s nhóm m t hàng quy đ nh t i Bi u thu thu nh p kh u ưu đãi ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11 tháng 12 năm 1998 c a B trư ng B Tài chính, thành viên và thu su t thu nh p kh u m i quy đ nh t i Danh m c s a đ i b sung tên và thu su t thu nh p kh u m t s m t hàng c a Bi u thu thu nh p kh u ưu đãi ban hành kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2. S p x p l i mã s cho m t hàng: Thu c lá s i đã ch bi n, vào nhóm 2403, mã s 24031000. Đi u 3. Thay th tên nhóm hàng 4810 quy đ nh t i Bi u thu thu nh p kh u ưu đãi ban hành kèm theo Quy t đ nh s 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11 tháng 12 năm 1998 c a B trư ng B Tài chính thành tên m i như sau: Gi y và bìa đã tráng m t ho c c hai m t b ng m t l p cao lanh (China clay) ho c các ch t vô cơ khác, có ho c không có ch t k t dính (binder), không có l p ph ngoài khác, đã ho c chưa nhu m màu b m t, trang trí ho c in b m t, d ng cu n ho c t .
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành và đư c áp d ng cho t t c các T khai hàng nh p kh u đã n p v i cơ quan H i quan b t đ u t ngày 1/4/1999. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i quy đ nh này đ u bãi b . Ph m Văn Tr ng (Đã ký) DANH M C S A Đ I B SUNG TÊN VÀ THU SU T THU NH P KH U M T S M T HÀNG C A BI U THU THU NH P KH U ƯU ĐÃI (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 29/1999/QĐ-BTC ngày 15 tháng 3 năm 1999 c a B trư ng B Tài chính) Mã s Mô t nhóm m t hàng Thu su t (%) Nhóm Phân nhóm 1806 Sô-cô-la và ch ph m ăn đư c ch a ca cao 1806 10 00 - B t ca cao đã pha thêm đư ng ho c ch t ng t khác 30 1806 20 00 - Ch ph m khác d ng kh i ho c mi ng có tr ng 30 lư ng trên 2 kg ho c d ng l ng, b t nhão, b t m n, b t h t hay d ng khác đóng trong thùng ho c gói s n tr ng lư ng trên 2 kg - Lo i khác, d ng kh i, mi ng ho c thanh: 1806 31 Có nhân: 1806 31 10 Bánh, k o 50 1806 31 90 Lo i khác 50 1806 32 Không có nhân: 1806 32 10 Bánh, k o 50 1806 32 90 Lo i khác 50 1806 90 - Lo i khác: 1806 90 10 Bánh, k o 50 1806 90 90 Lo i khác 50 1901 Chi t su t t h t ngũ c c đã n y m m (m ch nha tinh chi t); th c ăn ch bi n t tinh b t, t b t thô ho c t chi t su t c a m ch nha tinh chi t, không ch a ca cao ho c có ch a ca cao v i t tr ng dư i 40% đư c tính
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. trên toàn b lư ng ca cao đã rút h t ch t béo chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác; th c ăn ch bi n t các s n ph m thu c nhóm 0401 đ n 0404, không ch a ca cao ho c có ch a ca cao v i t tr ng dư i 5% đư c tính trên toàn b lư ng ca cao đã rút h t ch t béo chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác. 1901 10 - Ch ph m dùng cho tr em đã đóng gói đ bán l : 1901 10 10 S n ph m c a nhóm 0401 đ n 0404 30 Riêng: + Lo i đư c ch đ nh ch dùng đư c qua đư ng ng thông, không dùng đư c qua đư ng u ng 5 1901 10 90 Lo i khác 30 1901 20 00 - B t tr n ho c b t nhào đ ch bi n thành các lo i 50 bánh thu c nhóm 1905 1901 90 - Lo i khác: 1901 90 10 S n ph m c a nhóm 0401 đ n 0404 30 Riêng: + Lo i đư c ch đ nh ch dùng đư c qua đư ng ng 5 thông, không dùng đư c qua đư ng u ng 1901 90 20 Chi t su t t h t ngũ c c đã n y m m 30 1901 90 90 Lo i khác 50 2207 C n ê-ti-lích chưa b làm bi n tính có n ng đ 80% tr lên; c n e-ti-lic và rư u m nh khác đã b làm bi n tính m i n ng đ 2207 10 00 - C n ê-ti-lích chưa b làm bi n tính có n ng đ 80% 50 tr lên 2207 20 - C n ê-ti-lích và rư u m nh khác đã b làm bi n tính: 2207 20 10 C n ê-ti-lích có n ng đ 99% tr lên 20 2207 20 90 Lo i khác 50 2403 Thu c lá lá đã ch bi n và các ch t thay th thu c lá lá đã ch bi n khác; thu c lá đư c làm "thu n ch t" ho c thu c lá đư c "hoàn nguyên"; chi t su t và tinh ch t thu c lá 2403 10 00 - Thu c lá lá đã ch bi n có ho c không ch a ch t 30 thay th thu c lá lá v i hàm lư ng b t kỳ - Lo i khác:
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2403 91 00 Thu c lá đư c làm "thu n ch t" ho c "hoàn 30 nguyên" 2403 99 00 Lo i khác 30 2710 D u m và các lo i d u thu đư c t các khoáng ch t ch a bi-tum, tr d ng thô; các ch ph m chưa đư c chi ti t ho c ghi nơi khác có t tr ng d u m và các lo i d u thu đư c t các khoáng ch t ch a bi-tum chi m t 70% tr lên, nh ng lo i d u này là thành ph n cơ b n c a các ch ph m đó - Xăng các lo i: 2710 00 11 Xăng dùng cho máy bay 10 2710 00 12 Xăng tr ng (xăng pha sơn) 10 2710 00 19 Xăng các lo i khác 70 2710 00 20 - Diesel 60 2710 00 30 - Ma dút 20 2710 00 40 - Nhiên li u dùng cho máy bay (TC1, ZA1,...) 60 2710 00 50 - D u ho thông d ng 60 2710 00 60 - Naphtha, Reformate và các ch ph m khác đ pha 70 ch xăng 2710 00 70 - Condensate và các ch ph m tương t 15 2710 00 90 - Lo i khác 10 3208 Sơn, véc ni (k c sơn men và sơn bóng) làm t các lo i polyme t ng h p ho c các polyme t nhiên đã bi n đ i v m t hoá h c, đã phân tán hay hoà tan trong môi trư ng không ch a nư c; các dung d ch như đã ghi trong chú gi i 4 c a chương này 3208 10 - T polyeste không vân: 3208 10 10 Véc ni k c sơn bóng, lo i đã pha ch đ c bi t 5 dùng trong nha khoa - Véc ni khác, k c sơn bóng: 3208 10 21 Lo i ch u nhi t trên 100 đ C 15 3208 10 29 Lo i khác 30 3208 10 30 Sơn ch ng hà và sơn ch ng ăn mòn dùng đ sơn v 10 tàu thu 3208 10 40 Sơn lót và sơn dùng đ làm nư c sơn ban đ u 30
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3208 10 50 Sơn khác, k c sơn men có ch a ch ng côn trùng 30 3208 10 90 Lo i khác 30 3208 20 - T polyme acrylic polyme vinyl: 3208 20 10 Véc ni k c sơn bóng, lo i đã pha ch đ c bi t 5 dùng trong nha khoa Véc ni khác, k c sơn bóng: 3208 20 21 Lo i ch u nhi t trên 100 đ C 15 3208 20 29 Lo i khác 30 3208 20 30 Sơn ch ng hà và sơn ch ng ăn mòn dùng đ sơn v 10 tàu thu 3208 20 40 Sơn lót và sơn dùng đ làm nư c sơn ban đ u 30 3208 20 50 Sơn khác, k c sơn men có ch a ch t ch ng côn 30 trùng 3208 20 90 Lo i khác 30 3208 90 - Lo i khác: 3208 90 10 Véc ni k c sơn bóng, lo i pha ch đ c bi t dùng 5 trong nha khoa - Véc ni khác, k c sơn bóng: 3208 90 21 Lo i ch u nhi t trên 100 đ C 15 3208 90 29 Lo i khác 30 3208 90 30 Sơn ch ng hà và sơn ch ng ăn mòm dùng đ sơn v 10 tàu thu 3208 90 40 Sơn lót và sơn dùng đ làm nư c sơn ban đ u 30 3208 90 50 Sơn khác, k c sơn men có ch a ch t ch ng côn 30 trùng 3208 90 90 Lo i khác 30 3209 Sơn, véc ni (k c các lo i sơn men và sơn bóng) làm t các lo i polyme t ng h p ho c các polyme t nhiên đã bi n đ i v m t hoá h c, đã phân tán hay hoà tan trong môi trư ng có ch a nư c 3209 10 - T polyme acrylic ho c polyme vinyl: 3209 10 10 Véc ni k c sơn bóng, lo i pha ch đ c bi t dùng 5 trong nha khoa Véc ni khác, k c sơn bóng:
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3209 10 21 Lo i ch u nhi t trên 100 đ C 15 3209 10 29 Lo i khác 30 3209 10 30 Sơn ch ng hà và sơn ch ng ăn mòn dùng đ sơn v 10 tàu th y 3209 10 40 Sơn lót và sơn dùng đ làm nư c sơn ban đ u 30 3209 10 50 Sơn khác, k c sơn men có ch a ch t ch ng côn 30 trùng 3209 10 90 Lo i khác 30 3209 90 - Lo i khác: 3209 90 10 Véc ni k c sơn bóng, lo i đã pha ch đ c bi t 5 dùng trong nha khoa - Véc ni khác, k c sơn bóng: 5 3209 90 21 Lo i ch u nhi t trên 100 đ C 15 3209 90 29 Lo i khác 30 3209 90 30 Sơn ch ng hà và sơn ch ng ăn mòn dùng đ sơn v 10 tàu thu 3209 90 40 Sơn lót và sơn dùng đ làm nư c sơn ban đ u 30 3209 90 50 Sơn khác, k c sơn men có ch a ch t ch ng côn 30 trùng 3209 90 90 Lo i khác 30 3210 00 Sơn, véc ni khác (k c các lo i sơn men, sơn bóng và d u keo); các lo i thu c màu nư c đã pha ch dùng đ hoàn thi n da 3210 00 10 - Các lo i thu c màu nư c đã pha ch dùng đ hoàn 3 thi n da - Véc ni k c sơn bóng: 3210 00 21 Lo i ch u nhi t trên 100 đ C 15 3210 00 29 Lo i khác 30 3210 00 30 - Sơn ch ng hà và sơn ch ng ăn mòn dùng đ sơn v 10 tàu thu 3210 00 40 - Sơn lót và sơn dùng đ làm nư c sơn ban đ u 30 3210 00 50 - Sơn khác, k c sơn men có ch a ch t ch ng côn 30 trùng 3210 00 60 - Sơn khác, k c sơn men 30
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3210 00 70 - Màu keo 0 3808 Thu c tr sâu, thu c di t loài g m nh m, thu c di t n m, thu c di t c , ch t ch ng n y m m và thu c đi u ch nh sinh trư ng c a cây tr ng, thu c kh trùng và các lo i tương t , đóng gói s n ho c đóng gói đ bán l , ho c như các ch ph m ho c s n ph m tương t (ví d : băng, b c và n n đã x lý lưu huỳnh và gi y b y ru i) 3808 10 - Thu c tr sâu: - Ch ph m trung gian là nguyên li u s n xu t thu c tr sâu: 3808 10 11 BPMC (FENOBUCARB) 3 3808 10 19 Lo i khác 0 - Lo i khác: 3808 10 91 Thu c di t côn trùng d ng bình x t 3 3808 10 99 Lo i khác 3 3808 20 00 - Thu c di t n m 1 3808 30 - Thu c di t c , thu c ch ng n y m m và thu c đi u ch nh s phát tri n c a cây: 3808 30 10 Thu c di t c 1 3808 30 20 Thu c ch ng n y m m 0 3808 30 30 Thu c đi u ch nh s phát tri n c a cây 0 3808 40 00 - Thu c kh trùng 0 3808 90 Lo i khác: 3808 90 10 Thu c b o qu n g 1 3808 90 20 Thu c di t chu t 1 3808 90 90 Lo i khác 1 3920 T m, phi n, màng, lá, d i khác b ng plastic, không x p và chưa đư c gia c , g n l p m t, b tr ho c k t h p tương t v i các ch t li u khác 3920 10 00 - T polyme etylen 20 3920 20 00 - T polyme propylen 20 3902 30 00 - T polyme styren 20 - T polyme vinyl clorua:
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3920 41 00 Lo i c ng 20 3920 42 00 Lo i d o 20 - T polyme acrylic: 3920 51 00 T polymetyl metacrylat 20 3920 59 00 Lo i khác: - T polycacbonat, nh a alkyl, este polyalkyl ho c các polyeste khác: 3920 61 T polycacbonat: 3920 61 10 D i làm băng t 10 3920 61 90 Lo i khác 20 3920 62 T polyetylen terephthatat: 3920 62 10 D i làm b ng t 10 3920 62 90 Lo i khác 20 3920 63 T polyeste no: 3920 63 10 D i làm băng t 10 3920 63 90 Lo i khác 20 3920 69 T các polyeste khác: 3920 69 10 D i làm băng t 10 3920 69 90 Lo i khác 20 - T xenlulo ho c các ch t d n xu t hoá h c c a chúng: 3920 71 T xenlulo hoàn nguyên: 3920 71 10 Màng cellophane 5 3920 71 90 Lo i khác 20 3920 72 T s i lưu hoá: 3920 72 10 Màng cellophane 5 3920 72 90 Lo i khác 20 3920 73 T axetat xenlulo: 3920 73 10 Màng cellophane 5 3920 73 90 Lo i khác 20 3920 79 T các ch t d n xu t xenlulo khác:
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3920 79 10 Màng cellophane 5 3920 79 90 Lo i khác 20 - T plastic khác: 3920 91 00 T polyvinyl butyral 20 3920 92 00 T polyamit 20 3920 93 00 T nh a amino 20 3920 94 00 T nh a phenolic 20 3920 99 00 T plastic khác 20 Riêng: + B c th m dùng trong xây d ng 1 + Bông xenlulo làm đ u l thu c lá 15 4806 Gi y gi da g c th c v t, các lo i gi y không th m m , gi y can và gi y bóng trong (glassin) và gi y bóng trong ho c gi y bóng m khác, d ng cu n ho c t 4806 10 00 - Gi y gi da g c th c v t 3 4806 20 00 - Gi y không th m m 10 4806 30 00 - Gi y can 3 4806 40 00 - Gi y bóng trong (glassin) gi y bóng trong ho c gi y 5 bóng m khác 7210 Các s n ph m s t, thép không h p kim đư c cán m ng, có chi u r ng t 600mm tr lên, đã ph , m ho c tráng - Đư c ph ho c tráng thi c: 7210 11 0 Có chi u dày b ng ho c trên 0,5mm 3 Riêng: + Lo i chưa in ch , hình, bi u tư ng nhãn và tương 0 t 7210 12 00 Có chi u dày dư i 0,5 mm 3 Riêng: + Lo i chưa in ch , hình, bi u tư ng, nhãn và tương 0 t 7210 20 00 - Đư c ph ho c tráng chì, k c b 3 lá 0
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7210 30 - Đư c ph ho c tráng k m b ng phương pháp đi n phân: 7210 30 10 Lo i d y không quá 1,2mm 10 7210 30 90 Lo i khác 5 - Đư c ph ho c tráng k m b ng phương pháp khác: 7210 41 Hình làn sóng: 7210 41 10 Lo i d y không quá 1,2mm 20 7210 41 90 Lo i khác 10 7210 49 Lo i khác: 7210 49 10 Lo i d y không quá 1,2mm 20 7210 49 90 Lo i khác 10 7210 50 00 - Đư c tráng ho c ph b ng ô xít crôm ho c b ng 0 crôm và ô xít crôm - Đư c tráng ho c ph b ng nhôm: 7210 61 Đư c tráng ho c ph b ng h p kim nhôm - k m 7210 61 10 Lo i d y không quá 1,2mm 20 7210 61 90 Lo i khác 10 7210 69 Lo i khác: 7210 69 10 Lo i d y không quá 1,2mm 20 7210 69 90 Lo i khác 10 7210 70 00 - Đư c sơn, tráng ho c ph b ng plastic 0 7210 90 00 - Lo i khác 0 7217 Dây s t ho c thép không h p kim 7217 10 00 - Không đư c tráng, ph , đã ho c chưa đư c đánh 15 bóng 7217 20 00 - Đư c tráng ho c ph b ng k m 10 7217 30 00 - Đư c tráng ho c ph b ng kim lo i thư ng khác 10 7217 90 00 - Lo i khác 15 Riêng: + Các lo i thu c nhóm 7217 dùng cho cơ khí ch t o 0 8539 Bóng đèn đi n dây tóc ho c bóng đèn phóng đi n, k c các b ph n đèn dùng tia đóng kín và đèn tia c c
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. tím ho c tia h ng ngo i, đèn h quang 8539 10 - Đèn pha đóng kín và đèn chi u đóng kín: 8539 10 10 Dùng cho xe có đ ng cơ thu c chương 87 30 8539 10 90 Lo i khác 0 - Các lo i bóng đèn dây tóc khác, tr đèn tia c c tím ho c tia h ng ngo i: 8539 21 00 Bóng đèn halogen vonfram 0 8539 22 Lo i khác, có công su t không quá 200W và có đi n áp trên 100V: 8539 22 10 Bóng đèn m 0 8539 22 90 Lo i khác 40 8539 29 Lo i khác: 8539 29 10 Bóng đèn m 0 8539 29 20 Lo i khác, có công su t trên 200W nhưng không 40 quá 300W và có đi n áp trên 100V 8539 29 30 Lo i khác, có công su t không quá 200W và có đi n 10 áp dư i 100V 8539 29 90 Lo i khác 0 - Đèn phóng, tr đèn tia c c tím: 8539 31 - Bóng đèn huỳnh quang, catot nóng: 8539 31 10 Dùng đ trang trí ho c s d ng cho m c đích công 40 c ng 8539 31 90 Lo i khác 40 8539 32 00 Bóng đèn hơi thu ngân ho c natri; đèn halogenua 0 kim lo i 8539 39 00 Lo i khác 0 - Đèn tia c c tím ho c đèn tia h ng ngo i; đèn h quang: 8539 41 00 Đèn h quang 0 8539 49 00 Lo i khác 0 8539 90 - Ph tùng: 8539 90 10 Dùng làm bóng đèn chi u sáng cho xe các lo i 20 8539 90 20 Dùng cho bóng đèn tia c c tím và tia h ng ngo i 0
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8539 90 30 Dùng cho đèn h quang 0 8539 90 90 Dùng cho lo i khác 5 8703 Xe ôtô và các lo i xe khác có đ ng cơ đư c thi t k ch y u đ ch ngư i (tr các lo i thu c nhóm 8702) k c xe ch ngư i có khoang hành lý riêng và ô tô đua 8703 10 - Xe đư c thi t k đ c bi t đ đi du l ch trên tuy t; xe ô tô chơi gôn (goltcar) và các lo i xe tương t : 8703 10 10 Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 60 8703 10 20 Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 60 - Xe khác có đ ng cơ pit-tông đ t trong đánh l a b ng tia l a: 8703 21 Dung tích xi lanh không quá 1000 cc 8703 21 10 Xe c u thương 0 8703 21 20 Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 60 8703 21 30 Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 60 8703 22 Dung tích xi lanh trên 1000cc nhưng không quá 1500 cc: 8703 22 10 Xe c u thương 0 8703 22 20 Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 60 8703 22 30 Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 60 8703 23 Dung tích xi lanh trên 1500cc nhưng không quá 3000cc: 8703 23 10 Xe c u thương. 0 8703 23 20 Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 60 8703 23 30 Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 60 8703 24 Dung tích xi lanh trên 3000 cc: 8703 24 10 Xe c u thương 0 8703 24 20 Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 60 8703 24 30 Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 60 - Xe khác có đ ng cơ pít-tông đ t trong đánh l a b ng s c nén: 8703 31 Dung tích xi lanh không quá 1500 cc
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8703 31 10 Xe c u thương 0 8703 31 20 Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 60 8703 31 30 Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 60 8703 32 Dung tích xi lanh trên 1500 cc nhưng không quá 2500 cc: 8703 32 10 Xe c u thương 0 8703 32 20 Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 60 8703 32 30 Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 60 8703 33 Dung tích xi lanh trên 2500 cc: 8703 33 10 Xe c u thương 0 8703 33 20 Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 60 8703 33 30 Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 60 8703 90 - Lo i khác: 8703 90 10 Xe c u thương 0 8703 90 20 Xe ch không quá 8 ngư i, k c lái xe 60 8703 90 30 Xe ch 9 ngư i, k c lái xe 60 Riêng: + Xe ch tù 0 + Xe tang l 0 + D ng CKD1 c a nhóm 8703 có thân và v xe chưa 40 có l p sơn lót tĩnh đi n + D ng CKD1 c a nhóm 8703 có thân và v xe đã có 45 l p sơn lót tĩnh đi n + D ng CKD2 c a nhóm 8703 20 + D ng IKD c a nhóm 8703 5 9602 V t li u kh m có ngu n g c th c v t ho c khoáng đã đư c gia công và các s n ph m làm t các lo i v t li u này, các v t li u đúc b ng khuôn hay ch m kh c b ng sáp, b ng stearin, b ng gôm t nhiên hay nh a t nhiên ho c b t nhão làm mô hình và v t ph m đư c đúc hay ch m kh c khác, chưa đư c chi ti t hay ghi nơi khác; gelatin đã ch bi n nhưng chưa đóng c ng (tr gelatin thu c nhóm 3503 và các s n ph m làm b ng gelatin, chưa đóng c ng) 9602 00 10 - V con nh ng dùng cho dư c ph m 0
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 9602 00 90 - Lo i khác 40
Đồng bộ tài khoản