Quyết định số 290/1999/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 290/1999/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 290/1999/QĐ-TCHQ về việc ban hành Bảng giá tạm thời để xác định giá trị hàng xuất khẩu đối với Lào làm cơ sở cho việc cấp giấy phép nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 290/1999/QĐ-TCHQ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 290/1999/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 18 tháng 8 năm 1999 QUY T Đ NH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 290/1999/QĐ/TCHQ NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH B NG GIÁ T M TH I Đ XÁC Đ NH TR GIÁ HÀNG XU T KH U Đ I HÀNG V I LÀO LÀM CƠ S CHO VI C C P GI Y PHÉP NH P KH U LINH KI N XE HAI BÁNH G N MÁY Căn c Văn b n s 61/CP-KTTH ngày 19 tháng 01 năm 1999 c a Chính ph v vi c đ i hàng và thanh toán n v i Lào; Căn c ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 3616 VPCP-KTTH ngày 10 tháng 8 năm 1999 c a Văn phòng Chính ph ; Căn c Văn b n s 0557 TM-TCHQ ngày 05 tháng 02 năm 1999 c a B Thương m i và T ng c c H i quan hư ng d n vi c đ i hàng và thanh toán n v i Lào năm 1999. Sau khi th ng nh t ý ki n v i B Tài chính, B Thương m i. QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này B ng giá t m th i đ xác đ nh tr giá hàng xu t kh u đ i hàng v i Lào làm cơ s cho vi c c p gi y phép nh p kh u linh ki n xe hai bánh g n máy. Đ i v i nh ng m t hàng có giá tr ghi trên h p đ ng xu t kh u cao hơn m c giá thì tr giá hàng xu t kh u đ i hàng v i Lào ph i áp d ng theo m c giá do b ng giá này quy đ nh; nh ng m t hàng có giá ghi trên h p đ ng th p hơn m c giá quy đ nh thì tr giá hàng xu t kh u đư c tính theo h p đ ng. Đi u 2: Nh ng m t hàng chưa đư c quy đ nh giá theo b ng giá này thì C c H i quan t nh, thành ph v n ti n hành làm th t c h i quan, đ ng th i báo cáo ngay v T ng c c H i quan, trong vòng 15 ngày k t ngày nh n đư c báo cáo, T ng c c H i quan s thông báo t m th i đơn giá tính kim mg ch cho nh ng m t hàng đó trên cơ s giá bán th trư ng qu c t , th trư ng trong nư c và các thông tin giá khác có liên quan. Đ nh kỳ 01 tháng T ng c c H i quan t p h p các m c giá đã thông báo đ ra quy t đ nh b sung. Đi u 3: Tr giá hàng đ i hàng v i Lào do cơ quan h i quan xác đ nh theo Đi u 1 và Đi u 2 c a Quy t đ nh này đư c thông báo b ng văn b n theo m u kèm theo Quy t đ nh này đ làm cơ s c p phép hàng nh p kh u đ i hàng. Đi u 4: Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày 01 tháng 9 năm 1999
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ph m Văn Dĩnh (Đã ký) B NG GIÁ T M TH I Đ XÁC Đ NH TR GIÁ HÀNG XU T KH U Đ I HÀNG V I LÀO LÀM CƠ S CHO VI C C P GI Y PHÉP NH P KH U LINH KI N XE HAI BÁNH G N MÁY Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 290/1999/QĐ-TCHQ ngày 18 tháng 08 năm 1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan Tên hàng Đơn v Đơn giá tính (USD) I. Nhóm hàng nh a: * Đĩa nh a: - Lo i phi 20 - 25 cm chi c 1,00 - Lo i phi 25 cm tr lên - 1,55 * Dàn nh a đ bát đĩa - 3,80 * Can nh a: - Lo i 3 lít chi c 0,25 - Lo i t 6 - 8 lít - 0,65 - Lo i 20 lít - 1,45 * Xô đ ng nư c b ng nh a: - - Lo i 30 lít - 50 lít - 2,40 - Lo i t 100 lít tr lên - 7,20 * Giá đ ly b ng nh a - 1,50 * Bát ăn cơm b ng nh a phíp - 0,70 * Bát tô b ng nh a phíp - 1,00 * Ch u nh a phi 60 - 1,30 * Gi xách b ng nh a - 0,25 * Giáo nh a - 0,20 * R nh a - 0,25 * Bô nh a - 0,25 * Bàn ch i răng - 0,20
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Bàn ch i gi t - 0,20 * Áo đi mưa cánh dơi - 1,00 * Áo mưa ti n l i - 0,25 * M nh nilon đi mưa (kh 1,4m) mét 0,30 * Bao PP chi c 0,20 * B t nilon k s c m2 0,25 * Y m xe Honđa chi c 8,30 * Ch p đèn signal xe Honđa (2 chi c/b ) b 0,25 II. Nhóm hàng may m c v i: * Sơ mi nam: - Lo i dài tay chi c 5,50 - Lo i ng n tay chi c 4,40 * Áo T- shirt - 2,80 * Sơ mi tr em (ng n tay): - T 8 - 10 tu i chi c 1,30 - Trên 10 tu i - 14 tu i - 1,40 - T 15 tu i - 1,50 * B đ thun tr em: - Lo i 2 tu i b 1,20 - Lo i t 3 tu i - 4 tu i - 1,30 - Lo i t 5 tu i - 6 tu i - 1,40 * Áo d t kim Chi c 3,30 * Qu n áo d t kim tr em: - Lo i ng n tay (mùa hè) b 1,75 - Lo i dài tay (mùa đông) - 3,50 * Đ m thun chi c 6,60 * Qu n jean: - - Ngư i l n - 7,20 - Tr em - 3,80 * Qu n kaki nam - 6,60
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Qu n lót tr em - 0,25 * Qu n soóc dài - 3,30 * Cà v t tơ t m - 2,40 * Áo len ngư i l n - 5,00 * B áo dài ph n b 14,00 * V i nhung may áo dài (kh 1,2m) mét 10,50 * V i kaki mét 2,50 * V i Tuytsi mét 3,30 * V i tơ t m kh 0,9 mét mét 1,50 * V i l a tơ t m lo i 1 (kh 1,2m) - 7,70 * V i màn tuyn kh 1,80m mét 0,25 * Màn tuyn: - Lo i đơn chi c 3,10 - Lo i đôi - 5,50 * Ch may (5.000mét/cu n): - Lo i ch màu: -- S i to cu n 0,25 -- S i nh cu n 0,80 - Lo i đen tr ng cu n 0,45 * Mũ v i có lư i trai chi c 0,80 * Mũ v i bò - 1,20 * Khăn len - 1,50 * Khăn the (70 x 70)cm - 2,80 * Khăn m t: - Lo i (30 x 30)cm Chi c 0,15 - Lo i (30 x60)cm - 0,25 - Lo i khăn t m (45 x 100)cm - 1,20 * Bít t t: - Dùng cho tr em đôi 0,65 - Dùng cho ngư i l n - 1,10
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Balô (c p) h c sinh: - Lo i v i dù chi c 2,40 - Lo i gi da - 2,80 * Túi xách du l ch - 2,20 * Túi xách có khoá kéo - 2,20 * Va ly nh - 3,30 * Va ly l n - 15,40 * Th t lưng gi da - 1,10 * Gi y th thao: - Dùng cho tr em đôi 4,40 - Dùng cho ngư i l n đôi 7,70 III. Nhóm hàng sành s , thu tinh: * Bát s cái 0,06 * m, 06 chén trà b ng s b 1,50 * Thú thu tinh dài 2,5cm, cao 1,5cm, r ng 1cm chi c 0,30 * Bình c m hoa thu tinh - 3,10 * Ly thu tinh dư i 300ml - 1,20 * Ly thu tinh t 300ml tr lên - 1,60 * Ly qu táo 250 ml Ti p liên doanh - 1,80 * Ly sâm panh 300ml liên doanh - 1,80 * Bình đ ng rư u pha lê ti p - 12,00 * Đèn bàn pha lê liên doanh - 15,40 * Đ ch n gi y văn phòng pha lê - 7,70 * Ch u s to - 2,20 * Ch u s v a - 1,10 * Đôn con voi - 2,20 * Đôn s - 1,50 * Lan can s - 0,45 IV. Nhóm hàng kim khí gia đình * Kéo may Chi c 1,50
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * C i xay th t - 3,10 * B mài dao kéo - 0,55 * Ch o inox phi 30 - 4,40 * Cân đ ng h : - Lo i 5kg chi c 3,80 - Lo i 8 kg - 5,50 - Lo i 15 kg - 7,70 - Lo i 30 kg - 10,00 - Lo i 60 Kg - 22,00 - Thìa inox - 0,20 * Gh g p - 11,00 * X ng - 0,45 * Lư i lam - 0,06 * B p gas đôi - 40,00 * B p gas đơn - 23,00 * C i xay h t tiêu - 1,20 * Gi xe Honđa - 2,20 * ng bô xe honđa - 4,40 V. Nhóm hàng đ đi n dân d ng: * m đun nư c đi n Chi c 7,20 * Qu t đi n đ bàn 40W (S i cánh 400mm) - 15,00 * Cây đun nư c b ng đi n - 1,00 * Qu t cây có h n gi 40W - 20,00 * Qu t hút gió - 10,50 * n áp: - Lo i công su t 3 đ n 5 KVA Chi c 132,00 - Lo i công su t 0,5 đ n 1,5 KVA - 33,00 * Pin ti u đôi 0,20 * Pin trung - 0,30 * Bóng đèn xe Honđa Chi c 0,20
  7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Dây đi n, cáp đi n đơn: - Lo i phi dư i 4mm mét 0,20 - Lo i phi 4mm - 0,40 - Lo i phi trên 4mm - 0,50 VI. Nhóm hàng nhôm, v t li u xây d ng * Mâm nhôm Chi c 1,60 *Ch u nhôm - Phi 66 Chi c 3,30 - Phi 80 - 3,80 * B n i nhôm 6 cái b 7,70 * Xoong nhôm phi 60 chi c 10,00 * S t thép xây d ng CT 3, 4, 5 phi 6 đ n phi 16 t n 357,00 *Kính xây d ng m2 5,50 * Thi c th i m2 5665,00 * S t t m ch U, V t n 484,00 * Thép lư i B40 t n 510,00 VII. Nhóm hàng nông s n, th c ph m: * Tinh b t s n t n 209,00 * L c nhân - 594,00 * Cá cơm khô - 770,00 * H t tiêu đen - 5000.00 * Tôm khô bóc v - 770,00 *Đ uđ - 550,00 * T i c khô - 440,00 * tb t - 1573,00 * Hành c khô - 400,00 * D a qu Qu 0,25 * Bao t i đay chi c 0,65 * Trâu s ng t n 605,00 * Bò s ng - 352,00
  8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * M c khô - 8645,00 * Mi n dong - 630,00 * Bún khô, mi n khô - 366,00 * D a khô qu 0,25 * M c khô nguyên con ch bi n - 1210,00 * Chè kg 4,20 * Nón lá Chi c 0,40 * Cá thu ư p l nh t n 2310,00 * Chè khô ư p hương Kg 5,00 * Đ u xanh kg 0,70 * Đư ng phèn - 0,65 * Mè x ng - 0,80 * H t dưa - 2,50 * K o hoa qu - 1,10 *K od a kg 2,50 * K o m m sô cô la túi b c - 1,50 * B t mỳ - 0,35 * G ng c - 0,40 * N m hương - 6,80 * Ph ng tôm - 3,00 * Hành tây - 0,20 * M c nhĩ - 1,75 * Da (bì) heo khô - 3,80 * M c khô ăn li n - 15,00 * Trà Thái Nguyên - 4,00 * Tinh d u x - 4,60 * C n 900 lít 0,80 *N pc m lít 1,10 * Rư u cà phê lít 1,10 * Rư u tr ng - 1,10
  9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * V ng đen kg 0,90 * V ng vàng - 1,30 VIII. Lo i khác: * Đ ng h treo tư ng chi c 3,30 * Đàn ghi ta - 6,60 * Xe t p đi tr em - 3,30 * Xe đ y tr em - 7,70 * Xe đ p tr em 3 bánh - 5,50 * Xe đ p tr em có hai bánh ph - 12,00 * Bao kính m t - 0,35 * Bàn đ là qu n áo - 6,60 * Đ m mút, lo i d y 5 cm - 64,00 * Móc áo (k t) - 1,65 * Phích nư c nóng - 2,80 * Bút máy - 2,25 * Qu bóng đá qu 2,80 * Qu c u lông - 0,20 * Vư t c u lông Đôi 1,10 * N n cây phi 2 x 18 cm c p 0,20 * Xà phòng b t kg 0,40 * Tranh kh m b n mùa (4 b c/b ), C (20 x 40) cm/b c tr b 15,00 xu ng * B c hoành phi kh m treo tư ng, c (40 x 80)cm/b c tr Chi c 6,60 xu ng C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc C a kh u:... S :........../TB .... ngày.... tháng ..... năm......
  10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. THÔNG BÁO TR GIÁ HÀNGVI T NAM XU T KH U Đ I HÀNG V I LÀO (Theo Quy t đ nh s 290/1999/QĐ/TCHQ ngày 18/8/1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan) Kính g i: Công ty.............................. C c H i quan...... thông báo tr giá hàng xu t kh u đ i hàng v i Lào c a Công ty như sau: S , ngày t khai xu t kh u: S h p đ ng xu t kh u đ i hàng v i Lào: T ng tr giá hàng xu t kh u đ i hàng v i Lào: Trư ng H i quan c a kh u...... (Ký tên, đóng d u) Nơi g i: - Như trên. - B Thương m i.
Đồng bộ tài khoản