Quyết định số 291/TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 291/TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 291/TTg về việc phê chuẩn bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 291/TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 291/TTg Hà N i, ngày 16 tháng 5 năm 1995 QUY T Đ NH V VI C PHÊ CHU N B SUNG PHÓ CH T CH U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c i u 20 Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992 và i u 46 Lu t T ch c H i ng Nhân dân và U ban Nhân dân (s a i) ngày 21 tháng 6 năm 1994; Xét biên b n k t qu b u c b sung Phó Ch t ch U ban Nhân dân thành ph H Chí Minh (t i T trình s 1167 TT-UB-NCVX ngày 5 tháng 5 năm 1995 c a U ban Nhân dân thành ph H Chí Minh) và ngh c a B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T Đ NH: i u 1. Nay phê chuNn ông Tr n Thành Long gi ch c Phó Ch t ch U ban Nhân dân thành ph H Chí Minh nhi m kỳ 1994-1999. i u 2. Ch t ch U ban Nhân dân thành ph H Chí Minh, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph và ông Tr n Thành Long ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản