Quyết định số 293-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 293-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 293-CT về việc sửa đổi một số chế độ đãi ngộ đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945 và cán bộ cao cấp do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 293-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 293-CT Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 1987 QUY T NNH V VI C S A I M T S CH ÃI NG I V I CÁN B HO T NG CÁCH M NG TRƯ C THÁNG 8 NĂM 1945 VÀ CÁN B CAO C P CH TNCH H I NG B TRƯ NG Ti p theo Quy t nh s 147-H BT ngày 22-9-1987 c a Ch t ch H i ng B trư ng v ti n lương và i s ng công nhân viên ch c, các l c lư ng vũ trang và các i tư ng chính sách xã h i; Căn c ý ki n c a Ban bí thư. QUY T NNH: 1. Cán b ho t ng cách m ng t trư c tháng 8 năm 1945, k c ương ch c và ngh hưu ang hư ng ch ph c p ưu ãi hàng tháng 20 ng m i thâm niên ho t ng, nay nâng lên 100 ng /tháng. 2. Ch ph c p ngư i ph c v i v i cán b cao c p tính l i như sau: a) B trư ng và các cán b có ch c v tương ương có m c lương 770 / tháng (bao g m c Ch t ch U ban Nhân dân thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh) ang ư c ph c p 220 /tháng nay nâng lên 2.350 /tháng. b) Th trư ng và các cán b có ch c v tương ương có m c lương 668 / tháng và 718 /tháng (bao g m c Ch t ch U ban Nhân dân thành ph H i Phòng, các t nh và c khu tr c thu c Trung ương) ang ư c ph c p 110 /tháng nay nâng lên 1.175 /tháng. Khi thôi gi các ch c v (nói i m a và b) k trên ho c ngh hưu thì thôi hư ng ph c p (tr trư ng h p th t c bi t do ban t ch c Trung ương xem x t quy t nh). c) Cán b khoa h c k thu t và chuyên viên cao c p có m c lương 743 /tháng ang ư c ph c p 110 /tháng nay nâng lên 1.175 /tháng. Khi ngh hưu thì thôi hư ng ph c p này. 3. Cán b c p tư ng trong l c lư ng vũ trang ngh hưu, ngoài ch chung còn ư c ph c p b o v s c kho hàng năm theo quy nh c a B Qu c phòng. 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày 1 tháng 10 năm 1987.
  2. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản