Quyết định số 2948/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 2948/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2948/QĐ-BYT Về việc thành lập Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Y tế do Bộ Y Tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2948/QĐ-BYT

  1. BỘ Y TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2948/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG BỘ Y TẾ BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Căn cứ Nghị định số 49/CP ngày 15/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Nghị định số 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 của Chính phủ về việc quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp; Tiêu chuẩn hóa các tiêu chuẩn khen thưởng; Căn cứ Quyết định số 154/1998/QĐ-TTg ngày 25/8/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ và thành viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các cấp; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Y tế gồm các thành viên như sau: 1. Bà Trần Thị Trung Chiến, Bộ trưởng Bộ Y tê - Chủ tịch Hội đồng 2. Ông Trần Chí Liêm, Thứ trưởng Bộ Y tế - Phó chủ tịch HĐ 3. Bà Vũ Thị Phương, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - Phó chủ tịch HĐ 4. Ông Trần Công Kỷ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Ủy viên thường trực 5. Ông Dương Quốc Trọng, Chánh Văn phòng Bộ Y tế - Ủy viên 6. Ông Trịnh Đình Cần, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Ủy viên 7. Ông Dương Huy Liệu, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính - Ủy viên 8. Ông Lý Ngọc Kính, Vụ trưởng Vụ Điều trị - Ủy viên 9. Ông Phạm Hưng Củng, Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền
  2. 10. Ông Nguyễn Văn Dịp, Vụ trưởng Vụ Khoa học - Đào tạo - Ủy viên 11. Ông Nguyễn Đình Loan, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe sinh sản - Ủy viên 12. Ông Trần Trọng Hải, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Ủy viên 13. Ông Dương Văn Tỉnh, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị - Công - Ủy viên trình y tế - Ủy viên 14. Ông Trinh Quân Huấn, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và PC.HIV/AIDS - Ủy viên 15. Ông Cao Minh Quang, Cục trưởng Cục Quản lý Dược 16. Bà Phan Thị Kim, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực - Ủy viên phẩm - Ủy viên 17. Ông Trần Quang Trung, Chánh Thanh tra Bộ Y tế - Ủy viên 18. Ông Nguyễn Mạnh Hải, Chuyên viên Vụ Pháp chế - Uỷ viên thư ký 19.Bà Mai Thị Hiên, Chuyên viên vụ Pháp chế - Uỷ viên thư ký Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ vủa Hội đồng: 1. Phối hợp với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức đoàn thể và các đơn vị có liên quan để tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong nghành Y tế, đảm bảo các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, đúng hướng, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, kế hoạch của Nhà nước và Bộ Y tế đề ra. Tổng kết, phân tích, đánh giá thực tiễn phong trào, từ đó đề xuất với Bộ trưởng kế hoạch biện pháp tổ chức, chỉ đạo, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. 2. Xét chọn những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc qua phong trào thi đua yêu nước để Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định khen thưởng hoặc để Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị Thủ tướng Chính Phủ, Chủ tịch nước quyết định khen thưởng. 3. Nghiên cứu, đề xuất với Bộ Y tế và Nhà nước về việc ban hành hoặc cải tiến, sửa đổi, bổ sung chính sách, hình thức và chế độ khen thưởng thành tích thi đua. Điều 3. Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng Bộ Y tế đặt tại Vụ Pháp chế.
  3. Điều 4. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số, họp Hội đồng 3 tháng 1 lần, trừ trường hợp bất thường do Chủ tịch Hội đồng quyết định triệu tập. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được chi từ kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan Bộ Y tế. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ. Điều 6. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục thuộc cơ quan Bộ Y tế và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ Trần Thị Trung Chiến
Đồng bộ tài khoản