Quyết định số 296/1999/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
42
lượt xem
5
download

Quyết định số 296/1999/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 296/1999/QĐ-TCHQ về việc ban hành bảng giá tính thuế tối thiểu áp dụng đối với mặt hàng nhập khẩu không thuộc các nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 296/1999/QĐ-TCHQ

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 296/1999/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 19 tháng 8 năm 1999 QUY T Đ NH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 296/1999/QĐ-TCHQ NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 1999 BAN HÀNH B NG GIÁ TÍNH THU T I THI U ÁP D NG Đ I V I M T HÀNG NH P KH U KHÔNG THU C CÁC NHÓM M T HÀNG NHÀ NƯ C QU N LÝ GIÁ TÍNH THU T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c th m quy n và nguyên t c xác đ nh giá tính thu hàng xu t kh u, hàng nh p kh u quy đ nh t i đi u 7 Ngh đ nh s 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Thông tư s 172/1998/TT/BTC ngày 22/12/1998 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 54/CP ngày 28/8/1993, Ngh đ nh s 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 c a Chính ph ; Căn c Thông tư 82/1997/TT/BTC ngày 11/11/1997 c a B Tài chính và Thông tư s 92/1999/TT/BTC ngày 24/07/1999 c a B Tài chính v vi c hư ng d n th c hi n áp giá tính thu nh p kh u theo h p đ ng ngo i thương; Căn c ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 143/TB-VPCP ngày 23 tháng 07 năm 1999 c a Văn phòng Chính ph ; Căn c Đi u 2, Đi u 3 Quy t đ nh 260/1999/TCHQ-QĐ ngày 26/7/1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan; Xét đ ngh c a ông C c trư ng C c Ki m tra thu thu XNK, QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này B ng giá tính thu t i thi u s a đ i, b sung b ng giá tính thu ban hành kèm theo Quy t đ nh 260/1999/TCHQ-QĐ ngày 26/7/1999 do T ng c c trư ng T ng c c H i quan ban hành. Đi u 2: Giá tính thu các m t hàng s a đ i, b sung ban hành kèm theo Quy t đ nh này thay th nh ng m t hàng cùng lo i quy đ nh t i B ng giá ban hành kèm theo Quy t đ nh 260/1999/TCHQ-QĐ ngày 26/7/1999 do T ng c c trư ng T ng c c H i quan ban hành. Đi u 3: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 25 tháng 8 năm 1999. Ph m Văn Dĩnh (Đã ký)
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B NG GIÁ S A Đ I B SUNG B NG GIÁ 260/1999/QĐ-TCHQ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 296/1999/QĐ-TCHQ ngày 19/8/1999 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan) Tên hàng Đơn Giá tính v thu tính (USD) Chương 4 * S a b t nguyên li u khác T n 500,00 * Pho mát các lo i Kg 2,50 Chương 7 *Các lo i rau, c , trái khác (đ ng trong các lo i bao bì) Kg 1,00 Chương 8 *Qu la hán kho đã ch bi n Trung Qu c s n xu t Kg 2,00 Chương 9 *Trà (chè): - Trà túi l c các hi u: Lipton, Dilma, Tetley Kg 5.00 - Trà u ng li n (instant): Trà cúc, trà đào, trà chanh, trà g ng và Kg 2.00 các lo i trà có pha hương li u khác - Trà xanh đã qua ch bi n s y khô Kg 5.00 Chương 10 *Các lo i ngũ c c khác T n 150,00 Chương 11 * B t đao ư t T n 45,00 Chương 15 * D u (m ) g c đ ng v t: T n 500,00 *D u th c v t + Lo i thô T n 540,00 + Lo i đã tinh ch T n 750,00 Chương 16 * Cá mòi hi u "Ba cô gái n i tr " Kg 0,50 Chương 19
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * B t dinh dư ng các hi u Kg 1.20 Chương 20 * Đ u nành mu i Kg 1.00 * Các lo i dưa, c mu i (k c kim chi) Kg 0,80 * B t cam các hi u Kg 2,00 Chương 21 * Mỳ chính hi u Boat - Brand do Indonexia s n xu t t n 1.000,00 * Nư c s t lo i khác lít 0,60 Chương 23 * Men chăn nuôi gia súc do Trung Qu c s n xu t T n 250,00 * Th c ăn tăng tr ng (d ng b t) do Trung Qu c s n xu t T n 300,00 Chương 24 * C ng thu c lá do các nư c ngoài Trung Qu c s n xu t T n 350,00 Chương 25 * Xi măng - Xi măng đen/xám đã đóng bao: -- Lo i khác T n 40,00 - Xi măng tr ng đã đóng bao -- Lo i PC40 T n 110,00 -- Lo i PC30 - 100,00 -- Lo i PC25 - 80,00 -- Lo i khác T n 80,00 - Xi măng lo i khác T n 50,00 Chương 30 * Tân dư c G7 s n xu t - Feldene Cap 20mg, 15 viên/h p H p 7,30 Chương 32 * Men m u dùng đ s n xu t g ch men - Màu đ Kg 14,00 - Màu tr ng Kg 2,50
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Màu khác Kg 2,50 * Hu b khung giá b t màu dùng trong s n xu t sơn qui đ nh t i b ng giá 260/1990/QĐ-TCHQ * M c bút bi các màu: - Lo i không có mùi thơm Kg 7,00 * Hu b khung giá "B t b sơn tư ng" quy đ nh t i b ng giá 260 Chương 33 1. Tinh d u, hương li u - Hương li u khác Kg 3,00 - Hương rư u Cognac Kg 10,00 2. Ch ph m dùng cho v sinh - Sáp kh mùi (dùng cho ngư i) Kg 7,70 - Sáp kh mùi lo i khác (v sinh phòng) Kg 1,50 3. M ph m a. S a đ i m t s lo i m ph m đã quy đ nh t i b ng giá 260/1999/QĐ-TCHQ. *M ph m DEBON - Nhãn hi u Lacvert + Son môi (cây= 3,5 gr) Cây 4,70 + Ph n trang đi m gr 0,20 + Kem ch ng n ng (80gr/chai) Chai 3,04 + Kem ch ng n p nhăn (55gr/chai) Chai 5,50 + Kem ch ng nhăn vùng m t (20gr/chai) Chai 5,80 + Chì k môi #BE 32, #BR34, #BR38, #W R58 (3mm x 25mm Cây 1,66 x2) - Nhãn hi u ESSANCE + Son môi Cây 1,39 + Hu b khung giá dung d ch làm s ch da; Dung d ch làm săn da t i b ng giá 260 - Nhãn hi u E.Z.UP SILKY + Kem n n trang đi m # 50, # 70 (35ml/chai) Chai 2,00
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Kem n n trang đi m #21, #23, #13 (35ml/chai) Chai 3,80 + Hu b khung giá kem n n trang đi m t i b ng giá 260 + Ph n ph trang đi m #13, #23, #33 (30gr/h p) H p 3,85 - Nhãn hi u OPSY + M t n l t (180gr/h p) H p 2,14 + Hu khung giá kem ch ng nhăn đ c bi t t i b ng giá 260 +S ar am t gr 0,01 - Nhãn hi u E.Z.UP + Thu c ch i lông mi # 990 ml 0,35 + Hu b khung giá thu c ch i lông mi t i b ng giá 260 +Kem n n trang đi m #70 (45gr/chai) Chai 3,40 - Kem lót trang đi m #70 ISA KNOX (30ml/chai) Chai 2,49 - S a t m BODY WELL (250ml/chai) Chai 1,90 - S a t m BODY WASH (350ml/chai Chai 2,90 b. B sung m t s lo i m ph m * M ph m SUCCESSFUL + Nư c thơm 100ml 2,00 + D u g i đ u đã đóng trong bao bì Lít 1,50 + Kem dư ng da 100gr 1,20 + Ch t làm tr ng răng 100ml 0,80 + Kem b t Lít 1,00 * M ph m GERVAS, LAFFAIR, JC + Kem t m, d u t m lít 1,00 + D u g i đ u đã đóng trong bao bì lít 1,50 + Lăn nách, x t thân th lít 3,00 + Ph n thơm thoa thân th kg 1,20 + Ph n rôm 100gr 0,20 * M ph m JIN - LONG + Ph n trang đi m gram 0,03 + Ph n h ng gram 0,02
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c, Hu b khung giá m ph m các nhãn hi u khác quy đ nh t i b ng giá 260/1999/QĐ-TCHQ và áp d ng khung giá sau: * Kem: - Kem thoa da, thoa m t gram 0,07 - Kem l t da lít 4,20 - Kem trang đi m ch ng n ng (kem n n, kem lót) gram 0,20 - Kem ch ng n ng khi t m bi n lít 4,20 - Kem dư ng tóc kg 10,00 - Kem t y trang (d ng cát dùng t y t bào ch t) lít 7,00 - Kem thoa da (ch ng nhăn) lít 8,50 - Kem c o lông m t, làm m n da kg 10,00 - Kem massage làm tan m kg 15,00 * S a: - S a nư c t y trang lít 10,00 - S a dư ng da các lo i lít 4,20 - S a ch ng n ng khi t m bi n lít 4,20 * Ph n: - Ph n trang đi m (ph n n n, lót) gram 0,15 - Ph n m t, ph n má gram 0,10 - Ph n thơm thoa ngư i kg 4,00 - Mascara Cây 2,00 * Son: - Son môi các lo i Cây 1,00 - Son bóng cây 0,50 * Bút chì: - Bút chì k m t, môi cây 0,50 - Bút chì k lông mày cây 0,30 * D u các lo i: - D u dư ng da d ng viên (h p = 100 viên) h p 1,40 - D u dư ng da d ng nư c lit 3,00 - D u t m, s a t m lít 2,50
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - D u g i d u d ng chưa đóng trong bao bì đ bán l lít 1,70 - D u g i đ u đã đóng trong các lo i bao bì đ bán l lít 2,50 - Dung d ch làm mát da, săn da lít 10,00 * Nư c hoa: - Eau de Parfume ml 0,14 - Eau de Toilet ml 0,07 - Eau de Cologne ml 0,03 * Vaselin thoa da lít 2,00 * M ph m dư ng tóc: gôm (keo), gel, mousse kg 2,00 * Thu c nhu m tóc (h p = 60ml x2l ) H p 0,60 * Nư c súc mi ng lít 6,00 * Sơn, dư ng móng tay ml 0,07 * Ph n rôm tr em 100gr 0,45 Chương 34 * Hu b khung giá ch t kh mùi hi u Elite quy đ nh t i b ng giá 260/1999/QĐ-TCHQ * Sáp đánh bóng n n nhà lít/kg 3,00 * D u bóng r ng l ng lít 3,00 * N n cây các lo i + Lo i có mùi thơm kg 0,50 + Lo i không có mùi thơm kg 0,30 * D u nh n lo i khác lít 0,70 Chương 35 * Hu b khung giá Keo dán đơn năng, keo dán đa năng quy đ nh t i b ng giá 260/1999/QĐ-TCHQ * Keo dán + Lo i đóng v , tuýp dư i 20 gram kg 10,00 + Lo i đóng v , tuýp t 20 gram đ n 120 gram kg 6,00 + Lo i đóng v tuýp trên 120 gram kg 2,00 + Lo i chưa đóng v , tuýp kg 1,00 Chương 37
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Gi y nh + Gi y nh m u - D ng cu n: -- Lo i kh chưa đư c quy đ nh t i b ng giá 260/1999/QĐ- m2 1,80 TCHQ thì qui đ i theo m2 đ tính - D ng t : -- Lo i kh chưa đư c quy đ nh t i b ng giá 260/1999/QĐ- m2 2,00 TCHQ thì qui đ i theo m2 đ tính + Gi y nh đen tr ng (d ng t ) -- Lo i kh chưa đư c quy đ nh t i b ng giá 260/1999/QĐ- m2 1,80 TCHQ thì qui đ i theo m2 đ tính Chương 38 * Bình x t mu i, gián ... (600ml/bình) + Do Trung Qu c s n xu t bình 0,50 + Do các nư c khác s n xu t bình 0,80 + Hu b khung giá Ch t ch ph m ô xy hoá cao su qui đ nh t i b ng giá 260/1999/QĐ-TCHQ Chương 39 * Hu b khung giá ng PVC lu n dây đi n các lo i, ng nh a PVC d n ch t l ng quy đ nh t i b ng giá 260 và áp d ng th ng nh t khung giá sau * ng nh a PVC - Phi dư i 16 mm mét 0,10 - Phi 16 mm đ n dư i 25 mm mét 0,15 - Phi 25 mm đ n dư i 30 mm mét 0,25 - Phi 30 mm đ n dư i 50 mm mét 0,35 - Phi 50 mm đ n dư i 60 mm mét 0,65 - Phi 60 mm đ n dư i 80 mm mét 0,75 - Phi 80 mm đ n dư i 100 mm mét 1,00 - Phi 100 mm đ n dư i 125 mm mét 1,40 - Phi 125 mm đ n dư i 150 mm mét 2,00 - Phi 150mm mét 3,20 - Phi trên 150 mm mét 3,50
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Thùng đ ng rác có n p đ y có c n đ p b t n p - Lo i 5 đ n 10 lít chi c 0,80 - Lo i trên 10 lít chi c 1,00 * Ca, ly, gáo lo i t 2 lít tr xu ng (s d ng nhi u l n) chi c 0,15 Chương 44 * Hu b khung giá khung in (b ng g ) kích thư c (20x30)cm, dùng cho s n xu t gi y quy đ nh t i b ng giá 260 Chương 48 * Tã lót tr sơ sinh (b m tr em) b ng bông gi y s d ng 1 l n: + Do Trung Qu c s n xu t chi c 0,03 + Do các nư c khác s n xu t chi c 0,04 * Khăn gi y các lo i t n 700,00 Chương 61, 62, 63 * Qu n các lo i (qu n dài) - Qu n âu ngư i l n chi c 4,00 * Váy, qu n short (qu n ng n) tính b ng 70% qu n dài cùng lo i * B t d t b ng s i tơ d a (nilon) m2 0,05 Chương 64 * Gi y bata đôi 0,40 Chương 70 * Kính xây d ng + Kính màu, kính hoa - Lo i d y dư i 1mm m2 2,00 - Lo i d y t 1mm đ n dư i 2mm m2 2,50 - Lo i d y t 2mm đ n dư i 4mm m2 4,00 - Lo i d y t 4mm đ n dư i 6mm m2 5,00 - Lo i d y t 6 mm đ n dư i 8 mm m2 8,00 - Lo i d y t 8 mm đ n dư i 10 mm m2 9,00 - Lo i d y t 10 mm đ n 12 mm m2 12,00 - Lo i t 12 mm tr lên m2 13,00 + Kính cư ng l c (kính ch u l c), kính ph n quang
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Lo i d y t 1mm m2 2,10 - Lo i d y t 1mm đ n dư i 2mm m2 3,00 - Lo i d y t 2 mm đ n dư i 4 mm m2 4,50 - Lo i d y t 4 mm đ n dư i 6 mm m2 6,00 - Lo i đày t 6 mm đ n 8 mm m2 9,00 - Lo i d y t 8mm đ n dư i 10mm m2 10,00 - Lo i d y r 10mm đ n dư i 12 mm m2 13,50 - Lo i d y t 12 mm tr lên m2 15,00 Chương 72 * Thép góc, thép hình các d ng t n 300,00 * Thép lá, thép t m đen (lo i quy chu n), chưa m /tráng/ph - Lo i d y dư i 0,25 mm t n 560,00 - Lo i d y t 0,25 mm đ n dư i 0,35 mm t n 540,00 - Lo i d y t 0,35 mm đ n dư i 0,47 mm t n 500,00 - Lo i d y t 0,47 mm đ n dư i 0,55 mm t n 460,00 - Lo i d y t 0,55 mm đ n dư i 0,70 mm t n 420,00 - Lo i d u t 0,70 mm đ n dư i 1 mm t n 400,00 - Lo i d y t 1 mm đ n 1,5 mm t n 360,00 - Lo i d y t 1,5 mm đ n dư i 3 mm t n t n 270,00 - Lo i d y t 3 mm tr lên t n 220,00 Chương 76 * Nhôm dát m ng, đã b i trên gi y, plastic t n 2.200,00 Chương 82 * Dũa kim lo i 10cm -> 13cm chi c 0,20 Chương 83 * Hu b khung giá ca s t m có quai phi dư i 10 cm (12 cái/thùng) do Trung Qu c s n xu t quy đ nh t i B ng giá 260 Chương 84 * Máy nén khí ch y đ ng cơ Diezel, máy xay sát g o ch y đ ng cơ Diezel tính theo giá đ ng cơ Diezel cùng công su t quy đ nh t i B ng giá s 68/1999/QĐ/BTC. * Đ ng cơ xe ôtô (máy xe ô tô)
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Do G7 s n xu t: - Xe t i -- Lo i l p cho xe dư i 2 t n chi c 650,00 -- Lo i l p cho xe t 2 t n đ n dư i 4 t n chi c 1.000,00 -- Lo i l p cho xe t 4 t n đ n dư i 6 t n chi c 1.500,00 -- Lo i l p cho xe t 6 t n đ n dư i 8 t n chi c 2.000,00 -- Lo i l p cho xe t 8 t n đ n dư i 12 t n chi c 2.700,00 -- Lo i l p cho xe t 12 t n đ n dư i 15 t n chi c 3.000,00 -- Lo i l p cho xe t 15 t n đ n dư i 20 t n chi c 3.200,00 -- Lo i l p cho xe t 20 t n đ n dư i 30 t n chi c 3.500,00 -- Lo i l p cho xe t 30 t n tr lên chi c 4.000,00 - Xe buýt tr khách -- Lo i trên 15 ch đ n 20 ch chi c 2.200,00 -- Lo i t 21 ch đ n 30 ch chi c 3.100,00 -- Lo i t 31 ch đ n 40 ch chi c 3.800,00 -- Lo i t 41 ch đ n 50 ch chi c 4.700,00 -- Lo i t 51 ch đ n 60 ch chi c 5.800,00 - Xe du l ch (t 15 ch tr xu ng) -- Lo i công su t dư i 2,0 chi c 1.200,00 -- Lo i công su t t 2.0 đ n dư i 2.5 chi c 1.600,00 -- Lo i công su t t 2.5 đ n dư i 3.0 chi c 2.000,00 -- Lo i công su t t 3.0 đ n dư i 4.0 chi c 2.500,00 -- Lo i công su t t 4.0 tr lên chi c 2.700,00 + Do các nư c khác s n xu t tính b ng 70% giá hàng cùng lo i do G7 s n xu t * Máy xe g n máy - Lo i dư i 70 cc chi c 190,00 - Lo i t 70 cc đ n dư i 90 cc chi c 220,00 - Lo i trên 90 cc đ n 110 cc chi c 260,00 - Lo i trên 110 cc chi c 300,00 * Máy cày, máy x i
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a. Lo i 2 bánh + Lo i đ ng cơ ch y xăng - Lo i 5 HP chi c 240,00 - Lo i trên 5 HP đ n 6 HP chi c 280,00 - Lo i trên 6 HP đ n 8 HP Chi c 340,00 - Lo i trên 8 HP đ n 9 HP chi c 400,00 - Lo i trên 9 HP đ n 10 HP chi c 420,00 - Lo i trê 10 HP đ n 11 HP chi c 480,00 - Lo i trên 11 HP đ n 13 HP chi c 520,00 - Lo i trên 13 HP đ n 15 HP chi c 600,00 - Lo i trên 15 HP đ n 20 HP chi c 700,00 - Lo i trên 20 HP đ n 25 HP chi c 800,00 - Lo i trên 25 HP đư c tính trên cơ s quy đ i công su t c a lo i 25 HP + Lo i đ ng cơ Diezel - Lo i 5 HP chi c 460,00 - Lo i trên 5 HP đ n dư i 8 HP chi c 500,00 - Lo i t 8 HP đ n dư i 10 HP chi c 600,00 - Lo i t 10 HP đ n dư i 15 HP chi c 1.100,00 - Lo i t 15 HP đ n dư i 20 HP chi c 1.300,00 - Lo i t 20 HP đ n dư i 30 HP chi c 1.800,00 - Lo i t 30 HP đ n dư i 40 HP chi c 2.600,00 - Lo i t 40 HP đ n dư i 50 HP chi c 3.200,00 - Lo i t 50 HP đ n 60 HP chi c 3.600,00 - Lo i trên 60 HP đư c tính trên cơ s quy đ i công su t c a lo i 60 HP b. Lo i 4 bánh tính b ng 125% lo i 2 bánh c. N u nh p r i t ng b ph n thì xác đ nh như sau: + Đ ng cơ tính b ng 50% + Dàn cày, dàn x i tính b ng 20% + Thân máy cày, máy x i tính b ng 30%
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. d. Trư ng h p nh p riêng dàn cày, dàn x i (không đi kèm v i đ ng cơ, thân máy) thì tính như sau: + Dàn cày (lo i đơn) - Lo i lư i dài 1,6m b 80.00 - Lo i lư i dài 1,8m b 100,00 - Lo i lư i dài 2m b 120,00 + Dàn x i - Lo i 18 lư i b 100,00 - Lo i 20 lư i b 120,00 - Lo i 22 lư i b 150,00 * Máy tính (Calculator) + Do Trung Qu c s n xu t - Lo i ho t đ ng b ng pin -- Lo i 8 s Chi c 1,00 -- Lo i 10 s Chi c 1,80 -- Lo i 12 s Chi c 2,50 Lo i ho t đ ng b ng ánh sáng -- Lo i 8 s Chi c 0,40 -- Lo i 10 s Chi c 0,70 -- Lo i 12 s Chi c 1,20 * Lo i do các nư c khác s n xu t tính b ng 200% lo i trên do Trung Qu c s n xu t Chương 85 * Máy nén khí ch y đ ng cơ đi n tính theo giá mô tơ đi n cùng lo i quy đ nh t i b ng giá s 260/1999/QĐ-TCHQ. * Mô tơ đi n + Do các nư c ngoài Trung Qu c s n xu t - Lo i dư i 1/2 HP Chi c 5,00 - Lo i 1/2 HP Chi c 10,00 - Lo i 3/4 HP Chi c 15,00 - Lo i 1 HP Chi c 30,00 - Lo i trên 1 HP đ n dư i 3 HP Chi c 55,00
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Mô tơ đi n lo i nh công su t dư i 10W Chi c 0,20 * Máy phát đi n - Lo i ch y xăng tính b ng 70% lo i ch y d u (diezel) * Máy bi n th do các nư c s n xu t - Lo i dư i 600W Chi c 4,00 - Lo i t 600 W đ n dư i 1000 W Chi c 5,50 - Lo i 1000W Chi c 8.00 * Bóng đèn neon + Do các nư c ngoài Trung Qu c s n xu t - Lo i dài 0,6m/bóng Chi c 0,42 - Lo i trên 0,6m/bóng đ n 1,2m/bóng Chi c 0,52 * Hu b khung giá công t c tơ lo i 3 pha quy đ nh t i b ng giá 260/1999/QĐ-TCHQ và áp d ng theo m c giá công t c t * Dây đi n các lo i - Dây đơn (100m/cu n) -- Lo i có thi t di n lõi kim lo i t 0,75 mm2 tr xu ng Cu n 1,30 -- Lo i có thi t di n lõi kim lo i trên 0,75 mm2 đ n 1,5mm2 Cu n 1,80 -- Lo i có thi t di n lõi kim lo i trên 1,5 mm2 đ n 2,5 mm2 Cu n 2,30 -- Lo i có thi t di n lõi kim lo i trên 2,5 mm2 đ n 4mm2 Cu n 3,00 -- Lo i có thi t di n lõi kim lo i trên 4mm2 đ n 6 mm2 Cu n 4,20 -- Lo i có thi t di n lõi kim lo i trên 6mm2 đ n 10 mm2 Cu n 7,20 -- Lo i có thi t di n lõi kim lo i trên 10mm2 Cu n 9,00 - Dây đôi tính b ng 150% dây đơn cùng kích thư c Chương 85 * Pin thư ng không s c + Do Trung Qu c s n xu t - Pin vuông lo i 9v Viên 0,20 + Do các nư c khác s n xu t - Phin vuông lo i 9v Viên 0,60 * Pin đi n tho i di đ ng - Hi u khác Viên 5,50
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Siêu s c thu c b ng đi n Trung Qu c s n xu t Chi c 4,00 * m đun nư c đi n b ng thép không r Trung Qu c s n xu t: + Lo i dư i 02 lít Chi c 3,00 + Lo i t 2 đ n 4 lít - 4,00 + Lo i trên 4 lít - 5,50 * Máy thu đi n nh Trung Qu c s n xu t + Lo i t 300W tr xu ng Chi c 5,00 + Lo i trên 300 đ n 500W - 8,00 + Lo i trên 500 đ n 700 W - 10,00 + Lo i trên 700 đ n 1000W - 14,00 * Đ ng h đo đi n v n năng do Trung Qu c s n xu t Chi c + Lo i đo kim - 1,00 + Lo i hi n s đi n t - 2,00 * Đ ng h vôn k Trung Qu c s n xu t Chi c 0,25 Chương 87 * Ph tùng xe máy - Bu - ji Chi c 0,30 - Cate máy -- Dùng cho lo i xe có đ (b = 2 cái) B 8,00 - Hu b khung giá bánh tăng sên cam cao su (bánh trung gian) quy đ nh t i b ng giá 260 - Cu ron đèn Chi c 0,50 * Ph tùng xe đ p - Tr c gi a B 0,25 - N i gi a (2cái/b ) kèm bi B 0,50 - Ghi đông + b lái - 1,40 * Rơ moóc dùng đ tr container - Lo i 40 feet Chi c 4.000,00 - Lo i 20 feet - 2.000,00 Chương 90 * Máy photocopy
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Máy photocopy đơn s c - Lo i có t c đ ch p t 15 b n/phút tr xu ng Chi c 1.200,00 - Lo i có t c đ ch p t 16 b n đ n 27 b n/ phút - 1.800,00 - Lo i có t c đ ch p trên 27 b n/phút - 2.600,00 - N u có ch c năng ch p hai m t (t đ o gi y) thì c ng thêm 400USD 2. Máy photocopy đơn s c ch p kh A0 (kh l n) - Lo i t đ ng đưa gi y, c t gi y Chi c 7.000,00 - Lo i không t đ ng đưa gi y, c t gi y Chi c 3.500,00 * Kính, g ng kính do Trung Qu c s n xu t tính b ng 50% cùng lo i quy đ nh t i b ng giá 260/1999/QĐ- TCHQ Chương91 * Đ ng h + Lo i lên gi y và t đ ng - Do Thu Sĩ s n xu t -- Hi u khác Chi c 50,00 - Do Trung qu c s n xu t - 3,00 - Do các nư c khác s n xu t - 10,00 + Lo i đi n t Quartz - Do Thu Sĩ s n xu t -- Lo i v nh a Chi c 13,00 -- Lo i v kim lo i - 20,00 - Do Trung Qu c s n xu t - 3,00 - Do các nư c khác s n xu t - 6,00 + Đ ng h đ bàn lo i không chuông tính b ng 80% lo i đ ng h đ bàn có chuông * Ph tùng đ ng h + Máy đ ng h treo tư ng - Do Trung Qu c s n xu t Chi c 0,20 - Do các nư c khác s n xu t Chi c 1,00 + Máy đ ng h Quartz - Do Trung Qu c s n xu t Chi c 1,00
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Do các nư c khác s n xu t - 2,00 + Dây đ ng h đeo tay - B ng Simily Chi c 0,10 - B ng da Chi c 0,25 - B ng s t m Chi c 0,15 Chương 94 * Đi m các lo i - Lo i thư ng (không có lò so) tính b ng 50% lo i có lò so * Đèn các lo i + Đèn chùm trang trí - Lo i t 4 bóng đ n dư i 10 bóng B 25,00 - Lo i t 10 bóng tr lên B 35,00 + Đèn trang trí g n tư ng - Lo i 2 đ n 4 bóng có ch p (bát) Chi c 5,00 - Lo i m t bóng có ch p (bát) Chi c 3,00 * Đèn x c đi n 1 chi u (DC) dùng bóng đèn 1,5V Trung Qu c Chi c 0,40 s n xu t Chương 95 * Xe nôi (xe đ y tr em) + Do Trung Qu c s n xu t Chi c 5,00 + Do các nư c khác s n xu t - 8,00 * Búp bê bi t kêu và có các ho t đ ng khác b ng pin + Lo i có chi u cao trên 50 cm Con 4,00 + Lo i có chi u cao t 30 đ n 50 cm - 3,00 + Lo i có chi u cao t 20 đ n dư i 30 cm - 2,00 + Lo i có chi u cao dư i 20 cm - 1,00 * Búp bê lo i khác tính b ng 30% giá lo i cùng kích thư c quy đ nh trên * Đèn l ng xách tay (đèn trung thu) th p sáng b ng pin Chi c 0,30 * Đ chơi v n hành b ng cót, bánh đà tính b ng 30% lo i có cùng kích thư c v n hành b ng pin quy đ nh t i b ng giá 260/1999/QĐ-TCHQ
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Banh (bóng) tennis hi u Nassau do Indonnesia qu 0,25 Chương 96 * Dây kéo (dây khoá kéo) d ng s i r i: + Dây nylon - Lo i dài đ n 20 cm S i 0,40 - Lo i dài trên 20 cm đ n dư i 60 cm - 0,06 - Lo i dài t trên 60 cm đ n dư i 70 cm - 0,08 - Lo i dài t 70 cm tr lên - 0,10 + Dây kim lo i tính b ng 140% lo i dây nylon * Bút bi v kim lo i k c n p kim lo i, thân nh a Chi c 0,50 * K p tóc các lo i Kg 3,00 * Các m t hàng quy đ nh giá t i b ng giá 260 và b ng giá ban hành kèm theo quy t đ nh này, n u nh p r i d ng linh ki n đ ng b thì tính b ng 90% giá nguyên chi c cùng lo i.
Đồng bộ tài khoản