Quyết định số 299/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 299/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 299/QĐ-TTg về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 299/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 299/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước (Tờ trình số 03/TTr-VPCTN ngày 30 tháng 01 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 253/TTr-BTĐKT ngày 04 tháng 3 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc Văn phòng Chủ tịch nước (có danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Văn phòng Chủ tịch nước - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - BTCN VPCP; - Website Chính phủ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b), Mai (11b). Nguyễn Sinh Hùng
  2. DANH SÁCH TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 299/QĐ-TTg, ngày 19/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Bà Võ Thị Tuyết Mai, Trưởng phòng Phòng Tổ chức thuộc Vụ Tổ chức-Hành chính, Văn phòng Chủ tịch nước; 2. Bà Trần Thị Thanh Tâm, Phó trưởng phòng Phòng Quản trị thuộc Vụ Quản trị-Tài vụ, Văn phòng Chủ tịch nước; 3. Ông Nguyễn Đại Hải, Chuyên viên chính Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước; 4. Ông Trần Hữu Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng- Kinh tế xã hội, Văn phòng Chủ tịch nước;
Đồng bộ tài khoản