Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số điểm về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn khu kinh tế nhơn hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 31/2007/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******* Số: 31/2007/QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 01 tháng 10 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM VỀ CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ TRÊN ĐỊA BÀN KHU KINH TẾ NHƠN HỘI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Xét đề nghị của Hội đồng Bồi thường, GPMB và tái định cư Khu kinh tế Nhơn Hội tại Tờ trình số 1146/TTr-HĐBTGPMB ngày 10/9/2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Điều 28 của Quy định Chính sách bồi thường, hỗ trợ tài sản và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội được ban hành theo Quyết định số 115/2006/QĐ- UBND ngày 26/10/2006 của UBND tỉnh như sau: 1. Điều chỉnh tại tiết a, khoản 6: - Nội dung đã quy định: “Diện tích thu hồi nhỏ hơn 250m2 đối với xã Nhơn Hội thuộc thành phố Quy Nhơn, 500m2 đối với các xã vùng đồng bằng và 600m2 đối với các xã miền núi thì lô thứ 2 đất được giao thêm phải nộp 70% tiền sử dụng đất.” - Nội dung điều chỉnh: “Diện tích thu hồi nhỏ hơn 250m2 đối với xã Nhơn Hội thuộc thành phố Quy Nhơn, 500m2 đối với các xã vùng đồng bằng và 600m2 đối với các xã miền núi thì lô thứ 2 đất được giao thêm phải nộp 70% tiền sử dụng đất. Riêng địa bàn xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn diện tích thu hồi từ 250m2 đến 375m2 thì lô thứ 2 đất được giao thêm phải nộp 65% tiền sử dụng đất.” 2. Điều chỉnh, bổ sung tại khoản 9: - Nội dung đã quy định: “…(Nếu bố trí tái định cư tại Khu tái định cư Nhơn Phước thì áp dụng với đường lộ giới 10 mét) …”. - Nội dung điều chỉnh: “…(Nếu bố trí tái định cư tại Khu tái định cư Nhơn Phước thì áp dụng với đường có lộ giới không quá 13 mét, tương ứng với vị trí thuận lợi tại nơi có đất ở bị thu hồi, giải tỏa)…”. Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 115/2006/QĐ-UBND ngày 26/10/2006 của UBND tỉnh và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Vũ Hoàng Hà
Đồng bộ tài khoản