Quyết định số 312/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 312/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 312/2007/QĐ-UBND về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 312/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NINH THU N NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 312/2007/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 28 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A I KI M LÂM CƠ NG VÀ PHÒNG CHÁY, CH A CHÁY R NG Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 119/2006/N -CP ngày 16 tháng 10 năm 2006 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a ki m lâm; Căn c Thông tư liên t ch s 22/2007/TTLT-BNN-BNV ngày 27 tháng 3 năm 2007 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B N i v hư ng d n v nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a ki m lâm a phương; Căn c công văn s 2827/BNN-KL ngày 25 tháng 05 năm 2007 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a i Ki m lâm cơ ng và phòng cháy, ch a cháy r ng; Xét ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i T trình s 333/TTr-SNNPTNT ngày 27 tháng 09 năm 2007 và c a Giám c S N i v t i T trình s 2551/TTr-SNV ngày 19 tháng 11 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Thành l p và quy nh ch c năng c a i Ki m lâm cơ ng và phòng cháy, ch a cháy r ng. 1. Thành l p i Ki m lâm cơ ng và phòng cháy, ch a cháy r ng tr c thu c Chi c c Ki m lâm t nh Ninh Thu n. 2. i Ki m lâm cơ ng và phòng cháy, ch a cháy r ng (sau ây g i t t là i) có ch c năng tham mưu và t ch c th c hi n các ho t ng ki m tra, ngăn ng a, ngăn ch n x lý các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c qu n lý, b o v r ng và qu n lý lâm s n; là l c lư ng tr c ti p, n ng c t phòng cháy, ch a cháy r ng chuyên ngành. 3. i ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch , chương trình, k ho ch công tác và kinh phí ho t ng c a Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm; có tư cách pháp nhân, con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c quan h giao d ch và có tr s làm vi c t t i s 358 ư ng 21/8, phư ng Phư c M , thành ph Phan Rang -
  2. Tháp Chàm, t nh Ninh Thu n (trong khuôn viên cơ quan Chi c c Ki m lâm t nh Ninh Thu n). i u 2. Nhi m v , quy n h n. 1. Ki m tra, t ch c phòng ng a, ngăn ch n x lý các hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c qu n lý, b o v r ng và qu n lý lâm s n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và ch o c a Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm. 2. Ph i h p v i các ơn v có liên quan trong các ho t ng thanh tra, ki m tra thu c thNm quy n c a Chi c c Ki m lâm. 3. Ph i h p, h tr H t Ki m lâm các huy n và H t Ki m lâm các Vư n qu c gia gi i quy t nh ng i m nóng v ch t phá r ng, v n chuy n, kinh doanh trái phép lâm s n theo yêu c u c a các H t Ki m lâm và ch o c a Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm. 4. T ch c các ho t ng nghi p v nh m ch ng tiêu c c trong thi hành công v c a l c lư ng ki m lâm a phương theo ch o c a Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm. 5. Th c hi n các nhi m v c a l c lư ng phòng cháy, ch a cháy r ng chuyên ngành c a Chi c c Ki m lâm. 6. Qu n lý cán b , công ch c, tài s n ư c giao theo quy nh c a Nhà nư c và Quy ch c a Chi c c Ki m lâm. 7. Th c hi n ch báo cáo và báo cáo th ng kê theo quy nh. 8. Th c hi n các nhi m v khác do Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm giao. i u 3. Quy n h n, trách nhi m và ch chính sách ki m lâm. Quy n h n, trách nhi m c a công ch c ki m lâm và ch chính sách i v i công ch c và viên ch c, lao ng h p ng (n u có) thu c i th c hi n theo quy nh t i i u 3 và i u 5 Quy t nh s 309/2007/Q -UBND ngày 28 tháng 11 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Chi c c Ki m lâm tr c thu c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Ninh Thu n. i u 4. Cơ c u t ch c và biên ch . 1. Cơ c u t ch c: a) Lãnh o: g m có i trư ng và t 1 - 2 Phó i trư ng - i trư ng i u hành ho t ng c a i Ki m lâm cơ ng và phòng cháy, ch a cháy r ng, ch u trách nhi m trư c Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm và trư c pháp lu t v th c hi n nhi m v c a i; - Phó i trư ng giúp vi c i trư ng, ch u trách nhi m trư c i trư ng và trư c pháp lu t v th c hi n nhi m v ư c phân công;
  3. b) B máy giúp vi c i trư ng: - T Hành chính - T ng h p. - Các T Ki m lâm cơ ng và phòng cháy, ch a cháy r ng: do Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm quy t nh thành l p phù h p v i tình hình c a t nh, b o m ho t ng t hi u qu và ư c s th ng nh t c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Biên ch : biên ch c a i do Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm quy t nh phân b h ng năm trong t ng s biên ch c a Chi c c Ki m lâm ư c Ch t ch y ban nhân dân t nh giao. i u 5. Qu n lý công ch c, viên ch c và ngư i lao ng. 1. i trư ng và Phó i trư ng do Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm quy t nh b nhi m (theo tiêu chuNn ch c danh do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành), mi n nhi m theo quy trình, th t c quy nh và s th ng nh t b ng văn b n c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Trư ng, Phó các t thu c i do i trư ng quy t nh b nhi m, mi n nhi m theo quy trình, th t c quy nh và s th ng nh t b ng văn b n c a Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm. 3. Vi c tuy n d ng, s d ng và qu n lý công ch c, viên ch c, ngư i lao ng; th c hi n các ch chính sách, khen thư ng và k lu t i v i công ch c, viên ch c, ngư i lao ng c a i theo quy nh c a pháp lu t và c a y ban nhân dân t nh. i u 6. Hi u l c và trách nhi m thi hành. 1. Quy t nh này có hi u l c sau 10 (mư i) ngày k t ngày ký; bãi b Quy t nh s 84 Q /UB-NT ngày 26 tháng 5 năm 1992 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n và các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này. 2. i trư ng có trách nhi m: a) Quy nh nhi m v c th cho các t ; ban hành Quy ch làm vi c c a i và t ch c th c hi n t hi u qu ; b) Trong quá trình th c hi n Quy t nh này n u có v n phát sinh, không h p lý thì t p h p báo cáo v i Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm trình Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S N i v trình y ban nhân dân t nh quy t nh s a i, b sung. 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S N i v , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Chi c c trư ng Chi c c Ki m lâm, th trư ng các cơ quan có liên quan và i trư ng i Ki m lâm cơ ng và phòng cháy, ch a cháy r ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
  4. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Hoàng Th Út Lan
Đồng bộ tài khoản