Quyết định số 3198/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
28
lượt xem
1
download

Quyết định số 3198/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3198/QĐ-BGDĐT về việc thành lập đoàn thanh tra thi, giám sát công tác in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3198/QĐ-BGDĐT

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 3198/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN THANH TRA THI, GIÁM SÁT CÔNG TÁC IN SAO ĐỀ THI, COI THI, CHẤM THI, PHÚC KHẢO KÌ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2009 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 85/2006/NĐ-CP ngày 18/8/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra giáo dục; Căn cứ Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi; Căn cứ Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT ngày 12/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và Chánh Thanh tra, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Thành lập 64 đoàn thanh tra thi, giám sát in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009 tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng. Điều 2. Uỷ quyền cho các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng cử cán bộ, giảng viên tham gia lãnh đạo và thành viên đoàn thanh tra thi, giám sát công tác in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2009, để thực hiện nhiệm vụ nêu tại Điều 1. Số lượng cán bộ, giảng viên được cử, thời gian và địa điểm; thanh tra, giám sát, coi thi, phúc khảo theo sự điều động của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có danh sách kèm theo). Trưởng đoàn công tác chịu trách nhiệm phân công các thành viên làm nhiệm vụ thanh tra, giám sát, coi thi, phúc khảo làm việc tại Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng in sao đề thi, các Hội đồng coi thi, Hội đồng chấm thi và Hội đồng phúc khảo.
 2. Các đoàn công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3. Trưởng ban Chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Trưởng ban Chỉ đạo thi của Cục nhà trường, Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng; Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để phối hợp) - Thanh tra Chính phủ (để báo cáo); - Các đơn vị thuộc Bộ (để thực hiện); - Lưu: VT, Vụ GDĐH. Bành Tiến Long BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH ĐOÀN THANH TRA, GIÁM THỊ KÌ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009 (Kèm theo Quyết định số: 3198 /QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) Đoàn thanh tra, giám thị, phúc khảo Số Tỉnh/ Số Ban Hội Th. cán Hội STT thành HĐ Trách chỉ đồng Tra Giám Phúc bộ Tên trường đồng phố thi nhiệm đạo in coi thị khảo điều chấm thi sao thi động (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 An 30 116 1. ĐH Trưởng 2 1 5 103 5 Giang Công đoàn nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
 3. Đoàn thanh tra, giám thị, phúc khảo Số Tỉnh/ Số Ban Hội Th. cán Hội STT thành HĐ Trách chỉ đồng Tra Giám Phúc bộ Tên trường đồng phố thi nhiệm đạo in coi thị khảo điều chấm thi sao thi động (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 2 Bà Rịa 25 118 1. ĐH Trưởng 2 1 5 70 5 Vũng Ngân hàng đoàn Tàu TP. HCM 2. CĐSP 35 Bình Phước 3 Bạc 15 60 1. ĐH An Trưởng 2 1 5 47 5 Liêu Giang đoàn 4 Bến 32 114 1. ĐH Cần Trưởng 2 1 5 101 5 Tre Thơ đoàn 5 Bình 18 71 1. ĐH mở Trưởng 2 1 5 30 5 Dương Tp. Hồ Chí đoàn Minh 2. CĐSP 28 Đồng Nai 6 Bình 47 192 1. ĐH Trưởng 2 1 5 44 5 Định Quảng đoàn Nam 2. CĐ Tài 45 chính kế toán 3. CĐ Y tế 45 Quảng Nam 4. CĐ 45 Kinh tế kĩ thuật Quảng Nam
 4. Đoàn thanh tra, giám thị, phúc khảo Số Tỉnh/ Số Ban Hội Th. cán Hội STT thành HĐ Trách chỉ đồng Tra Giám Phúc bộ Tên trường đồng phố thi nhiệm đạo in coi thị khảo điều chấm thi sao thi động (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 7 Bình 27 128 1. ĐH CN Trưởng 2 1 5 40 20 Phước thông tin, đoàn ĐGQG Tp. HCM 2. CĐ Kỹ 35 20 5 thuật Lý Tự Trọng 8 Bình 26 258 1. ĐH giao Trưởng 2 1 5 36 46 Thuận thông vận đoàn tải Tp.HCM 2. ĐH Văn 26 40 hoá 3. CĐ Y tế 16 25 Đồng Nai 4. CĐ Sư 26 30 5 phạm Ninh Thuận 9 Cà 27 138 1. Đại học Trưởng 2 1 5 30 22 Mau Trà Vinh đoàn 2. CĐ Cần 24 15 5 Thơ 3. CĐ Y tế 24 10 Bạc Liêu 10 Cần 20 97 1. ĐH Bạc Trưởng 2 1 5 40 8 5 Thơ Liêu đoàn 2. CĐ xây 31 5 dựng Miền tây 11 Đà 0 109 1. ĐH Y Trưởng 2 1 5 52 Nẵng Dược, ĐH đoàn Huế
 5. Đoàn thanh tra, giám thị, phúc khảo Số Tỉnh/ Số Ban Hội Th. cán Hội STT thành HĐ Trách chỉ đồng Tra Giám Phúc bộ Tên trường đồng phố thi nhiệm đạo in coi thị khảo điều chấm thi sao thi động (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 2. CĐ công 44 5 nghiệp Huế 12 Đăk 50 382 1. ĐH Trưởng 2 1 5 50 35 Lăk Bách khoa, đoàn ĐH Đà Nẵng 2. ĐH Sư 50 35 5 phạm, ĐH Đà Nẵng 3. ĐH 55 30 Kinh tế, ĐH Đà Nẵng 4. ĐH Đà 46 23 Lạt, Lâm Đồng 5. CĐ 32 13 Kinh tế kĩ thuật Kon Tum 13 Đăk 19 58 1. CĐSP Trưởng 2 1 5 45 5 Nông Nha Trang, đoàn Khánh Hoà 14 Đồng 63 330 1. ĐH Trưởng 2 1 5 75 35 Nai Bách khoa, đoàn ĐH QG Tp. HCM 2. ĐH 75 35 5 KHTN, ĐH QG Tp. HCM
 6. Đoàn thanh tra, giám thị, phúc khảo Số Tỉnh/ Số Ban Hội Th. cán Hội STT thành HĐ Trách chỉ đồng Tra Giám Phúc bộ Tên trường đồng phố thi nhiệm đạo in coi thị khảo điều chấm thi sao thi động (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 3. CĐ 30 26 Cộng đồng Bà Rịa- Vũng Tàu 4. CĐ Y tế 41 0 Bình Dương 15 Đồng 26 108 1. ĐH Tôn Trưởng 2 1 5 50 5 Tháp Đức Thắng đoàn 2. CĐ Sư 45 phạm kĩ thuật Vĩnh Long 16 Gia Lai 31 108 1. CĐ Sư Trưởng 2 1 5 45 phạm Đắc đoàn Lắc 2. CĐ Sư 50 5 phạm Kon Tum 17 Hậu 12 60 1. ĐH Tiền Trưởng 2 1 5 47 5 Giang Giang đoàn 18 TP.Hồ 104 459 1. ĐH Trưởng 2 1 5 60 Chí Đồng Tháp đoàn Minh 2. CĐ Sư 60 5 phạm Vĩnh Long 3. CĐ 56 Cộng đồng Vĩnh Long
 7. Đoàn thanh tra, giám thị, phúc khảo Số Tỉnh/ Số Ban Hội Th. cán Hội STT thành HĐ Trách chỉ đồng Tra Giám Phúc bộ Tên trường đồng phố thi nhiệm đạo in coi thị khảo điều chấm thi sao thi động (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 4. CĐ Sư 56 phạm Bình Dương 5. CĐ Sư 56 phạm Bà Rịa- Vũng Tàu 6. CĐ Y tế 46 Tiền Giang 7. CĐ Sư 56 phạm Long An 8. CĐ 56 Kinh tế tài chính Vĩnh Long 19 Khánh 37 140 1. ĐH Sài Trưởng 2 1 5 40 Hoà Gòn đoàn 2. ĐH Tây 45 Nguyên 3. ĐH Phú 42 5 Yên 20 Kiên 30 162 1. ĐH Y Trưởng 2 1 5 52 Giang dược Cần đoàn Thơ 2. CĐ Bến 30 22 Tre 3. CĐ Sư 25 20 5 phạm Sóc Trăng
 8. Đoàn thanh tra, giám thị, phúc khảo Số Tỉnh/ Số Ban Hội Th. cán Hội STT thành HĐ Trách chỉ đồng Tra Giám Phúc bộ Tên trường đồng phố thi nhiệm đạo in coi thị khảo điều chấm thi sao thi động (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 21 Kom 13 45 1. CĐ Sư Trưởng 2 1 5 32 5 Tum phạm Gia đoàn Lai 22 Lâm 34 121 1. ĐH Trưởng 2 1 5 70 Đồng Kinh tế đoàn TP. HCM 2. CĐSP 38 5 Trung ương Nha Trang 23 Long 37 125 1. ĐH Sư Trưởng 2 1 5 62 An phạm Tp. đoàn Hồ Chí Minh 2. CĐ 50 5 Cộng đồng Hậu Giang 24 Ninh 17 70 1. ĐH Nha Trưởng 2 1 5 57 5 Thuận Trang đoàn 25 Phú 41 112 1. ĐH Trưởng 2 1 5 35 Yên Kiến trúc đoàn Tp. HCM 2. CĐ Sư 34 5 phạm Đà Lạt, Lâm Đồng 3. CĐ Sư 30 phạm Bình Định 26 Quảng 63 236 1. ĐH Trưởng 2 1 5 35 10 Nam Phạm Văn đoàn Đồng
 9. Đoàn thanh tra, giám thị, phúc khảo Số Tỉnh/ Số Ban Hội Th. cán Hội STT thành HĐ Trách chỉ đồng Tra Giám Phúc bộ Tên trường đồng phố thi nhiệm đạo in coi thị khảo điều chấm thi sao thi động (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 2. ĐH Sư 35 10 5 phạm, ĐH Huế 3. ĐH 38 10 Nông lâm, ĐH Huế 4. ĐH Thể 38 6 dục thể thao Đà Nẵng 5. CĐ L. 36 5 thực- Thực phẩm, Đà Nẵng 27 Quảng 40 181 1. ĐH Trưởng 2 1 5 40 2 Ngãi Ngoại ngữ, đoàn ĐH Đà Nẵng 2. CĐ 40 5 Công nghệ, ĐH Đà Nẵng 3. CĐ Giao 40 5 thông vận tải II, Đà Nẵng 4. CĐ 34 2 5 Công nghiệp Tuy Hoà, Phú Yên
 10. Đoàn thanh tra, giám thị, phúc khảo Số Tỉnh/ Số Ban Hội Th. cán Hội STT thành HĐ Trách chỉ đồng Tra Giám Phúc bộ Tên trường đồng phố thi nhiệm đạo in coi thị khảo điều chấm thi sao thi động (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 28 Sóc 25 186 1. ĐH Trưởng 2 1 5 45 35 5 Trăng Nông lâm đoàn Tp. Hồ Chí Minh 2. CĐ Y tế 25 20 Cần Thơ 3. CĐ 22 26 Kinh tế kĩ thuật Cần Thơ 29 Tây 17 79 1. ĐH Y Trưởng 2 1 5 36 Ninh dược TP. đoàn HCM 2. CĐ Giao 30 5 thông vận tải Tp. HCM 30 Tiền 29 101 1. ĐH Luật Trưởng 2 1 5 50 Giang Tp. Hồ Chí đoàn Minh 2. CĐ 38 5 Kinh tế đối ngoại 31 Trà 24 74 1. ĐHSP Trưởng 2 1 5 40 Vinh kĩ thuật đoàn Tp. Hồ Chí Minh 2. ĐH SP 21 5 thể dục thể thao Tp. HCM
 11. Đoàn thanh tra, giám thị, phúc khảo Số Tỉnh/ Số Ban Hội Th. cán Hội STT thành HĐ Trách chỉ đồng Tra Giám Phúc bộ Tên trường đồng phố thi nhiệm đạo in coi thị khảo điều chấm thi sao thi động (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 32 Vĩnh 24 83 1. ĐH Y Trưởng 2 1 5 35 Long khoa Phạm đoàn Ngọc Thạch 2. ĐH thể 35 5 dục thể thao Tp. HCM 33 Bắc 49 191 1. ĐH Trưởng 2 1 5 55 5 Giang Thuỷ lợi đoàn 2. HV Y 35 2 5 dược học cổ truyền Việt Nam 3. CĐ 40 Dược trung ương 4. CĐ Tài 41 chính- Quản trị kinh doanh 34 Bắc 23 128 1. ĐH Trưởng 2 1 5 30 32 Cạn nông lâm, đoàn ĐH Thái Nguyên 2. CĐ công 23 30 5 nghiệp Việt Đức 35 Bắc 36 138 1. ĐH Trưởng 2 1 5 45 Ninh Hồng Đức đoàn 2. CĐ sư 40 phạm Lạng Sơn
 12. Đoàn thanh tra, giám thị, phúc khảo Số Tỉnh/ Số Ban Hội Th. cán Hội STT thành HĐ Trách chỉ đồng Tra Giám Phúc bộ Tên trường đồng phố thi nhiệm đạo in coi thị khảo điều chấm thi sao thi động (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 3. CĐ sư 40 5 phạm Hải Dương 36 Cao 30 120 1. ĐH kĩ Trưởng 2 1 5 40 22 Bằng thuật CN, đoàn ĐH Thái Nguyên 2. CĐSP 25 20 5 Thái Nguyên 37 Điện 27 66 1. ĐH Trưởng 2 1 5 30 Biên KHXHNV, đoàn ĐH Quốc gia Hà Nội 2. CĐ 20 3 5 Nông nghiệp và PTNT Bắc Bộ 38 Hà 26 59 1. ĐH Trưởng 2 1 5 46 5 Giang Hùng đoàn Vương 39 Hà 28 97 1. ĐH Trưởng 2 1 5 55 Nam Hàng hải đoàn 2. CĐ y tế 29 5 Thanh Hoá 40 Hà Nội 197 709 1. ĐH Trưởng 2 1 5 55 5 Vinh đoàn 2. ĐH Sư 50 phạm kĩ thuật Vinh
 13. Đoàn thanh tra, giám thị, phúc khảo Số Tỉnh/ Số Ban Hội Th. cán Hội STT thành HĐ Trách chỉ đồng Tra Giám Phúc bộ Tên trường đồng phố thi nhiệm đạo in coi thị khảo điều chấm thi sao thi động (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 3. ĐH Y 52 5 Thái Bình 4. ĐH Y 52 5 Hải Phòng 5. ĐH Hải 60 5 Phòng 6. Trường 50 ĐH KT và QTKD, ĐH Thái Nguyên 7. Trường 50 ĐH khoa học, ĐH Thái Nguyên 8. ĐHSP 50 5 Kĩ thuật Nam Định 9. ĐH Kĩ 50 thuật y tế Hải Dương 10. CĐ Sư 50 5 phạm Thái Bình 11. CĐ Sư 50 2 phạm Hà Nam 12. CĐ 50 Công nghiệp Phúc Yên
 14. Đoàn thanh tra, giám thị, phúc khảo Số Tỉnh/ Số Ban Hội Th. cán Hội STT thành HĐ Trách chỉ đồng Tra Giám Phúc bộ Tên trường đồng phố thi nhiệm đạo in coi thị khảo điều chấm thi sao thi động (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 13. CĐ 50 Thuỷ sản 41 Hà 48 201 1. ĐH Hoa Trưởng 2 1 5 45 Tĩnh Lư đoàn 2. ĐH 45 Điều dưỡng Nam Định 3. CĐ Sư 50 5 phạm Nghệ An 4. CĐ KT 48 kĩ thuật Nghệ An 42 Hải 60 198 1. ĐH kinh Trưởng 2 1 5 85 Dương tế quốc đoàn dân 2. HV 40 quản lí giáo dục 3. Học 60 5 viện Bưu chính viễn thông 43 Hải 72 222 1. ĐH Trưởng 2 1 5 68 Phòng Bách khoa đoàn Hà Nội 2. ĐH 45 5 Dược Hà Nội 3. ĐH 50 Công đoàn
 15. Đoàn thanh tra, giám thị, phúc khảo Số Tỉnh/ Số Ban Hội Th. cán Hội STT thành HĐ Trách chỉ đồng Tra Giám Phúc bộ Tên trường đồng phố thi nhiệm đạo in coi thị khảo điều chấm thi sao thi động (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 4. CĐ Sư 40 6 phạm Trung ương 44 Hoà 33 163 1. ĐH Trưởng 2 1 5 30 24 Bình Nông đoàn nghiệp Hà Nội 2. CĐ Du 30 20 5 lịch Hà Nội 3. CĐ Giao 26 20 thông vận tải 45 Hưng 47 154 1. ĐH Lâm Trưởng 2 1 5 56 Yên nghiệp đoàn 2. ĐH Sư 40 phạm TDTT Hà Nội 3. CĐ Sư 45 5 phạm Bắc Ninh 46 Lai 9 38 1. ĐH Tây Trưởng 2 1 5 20 5 5 Châu Bắc đoàn 47 Lạng 34 160 1. ĐH Trưởng 2 1 5 40 5 Sơn KHTN, đoàn ĐH Quốc gia Hà Nội 2. ĐH 25 30 Kiến trúc
 16. Đoàn thanh tra, giám thị, phúc khảo Số Tỉnh/ Số Ban Hội Th. cán Hội STT thành HĐ Trách chỉ đồng Tra Giám Phúc bộ Tên trường đồng phố thi nhiệm đạo in coi thị khảo điều chấm thi sao thi động (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 3. CĐ Sư 28 24 phạm Hà Tây 48 Lào 24 71 1. Học Trưởng 2 1 5 32 Cai viện hành đoàn chính quốc gia 2. CĐSP 26 5 Tuyên Quang 49 Nam 60 208 1. Học Trưởng 2 1 5 50 Định viện Tài đoàn chính 2. CĐ 50 Truyền hình 3. CĐ SP 45 5 Ngô Gia Tự, Bắc Giang 4. CĐ Sư 50 phạm Vĩnh Phúc 50 Nghệ 103 431 1. ĐH Xây Trưởng 2 1 5 45 An dựng đoàn 2. ĐH Mỏ 45 5 địa chất 3. ĐH 50 Kinh tế kĩ thuật công nghiệp
 17. Đoàn thanh tra, giám thị, phúc khảo Số Tỉnh/ Số Ban Hội Th. cán Hội STT thành HĐ Trách chỉ đồng Tra Giám Phúc bộ Tên trường đồng phố thi nhiệm đạo in coi thị khảo điều chấm thi sao thi động (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 4. ĐH Lao 50 động xã hội 5. CĐ Sư 45 phạm Hoà Bình 6. CĐ Sư 48 phạm Nam Định 7. CĐ Phát 45 thanh truyền hình I 8. CĐ Tài 45 nguyên và môi trường miền trung 9. CĐ 45 Thuỷ lợi Bắc bộ 51 Ninh 33 125 1. Học Trưởng 2 1 5 45 Bình viện ngân đoàn hàng 2. CĐ 35 5 Cộng đồng Hải Phòng 3. CĐ Văn 32 hoá nghệ thuật Thanh Hoá 52 Phú 56 166 1. ĐH Trưởng 2 1 5 70 Thọ Ngoại đoàn thương
 18. Đoàn thanh tra, giám thị, phúc khảo Số Tỉnh/ Số Ban Hội Th. cán Hội STT thành HĐ Trách chỉ đồng Tra Giám Phúc bộ Tên trường đồng phố thi nhiệm đạo in coi thị khảo điều chấm thi sao thi động (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 2. CĐ Nội 43 vụ 3. CĐSP 40 5 Yên Bái 53 Quảng 41 126 1. CĐ Sư Trưởng 2 1 5 35 Bình phạm đoàn Quảng Trị 2. CĐ Y tế 40 Hà Tĩnh 3. CĐSP 38 5 Thừa thiên- Huế 54 Quảng 53 158 1. ĐH Trưởng 2 1 5 56 Ninh Công đoàn nghiệp Hà Nội 2. ĐH Sư 35 10 5 phạm kĩ thuật Hưng Yên 3. CĐ 40 4 Công nghiệp Sao đỏ 55 Quảng 31 90 1. ĐH Trưởng 2 1 5 40 Trị Quảng đoàn Bình 2. CĐ Y tế 37 5 Nghệ An 56 Sơn La 39 153 1. ĐH Trưởng 2 1 5 55 Thương đoàn mại
 19. Đoàn thanh tra, giám thị, phúc khảo Số Tỉnh/ Số Ban Hội Th. cán Hội STT thành HĐ Trách chỉ đồng Tra Giám Phúc bộ Tên trường đồng phố thi nhiệm đạo in coi thị khảo điều chấm thi sao thi động (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 2. CĐ 20 20 5 Cộng đồng Hà Tây 2. CĐ 30 15 Kinh tế- kĩ thuật thương mại 57 Thái 43 200 1. ĐH Sư Trưởng 2 1 5 60 Bình phạm Hà đoàn Nội 2. ĐH 40 5 Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội 3. ĐH Sư 40 phạm nghệ thuật TW 4. CĐ Xây 47 dựng Nam Định 58 Thái 35 153 1. ĐH sư Trưởng 2 1 5 45 6 Nguyên phạm Hà đoàn Nội 2 2. ĐH Thể 44 5 dục thể thao Bắc Ninh 3. CĐ 40 5 Công nghiệp hoá chất
 20. Đoàn thanh tra, giám thị, phúc khảo Số Tỉnh/ Số Ban Hội Th. cán Hội STT thành HĐ Trách chỉ đồng Tra Giám Phúc bộ Tên trường đồng phố thi nhiệm đạo in coi thị khảo điều chấm thi sao thi động (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 59 Thanh 124 444 1. ĐH Sư Trưởng 2 1 5 40 15 Hoá phạm, ĐH đoàn Thái Nguyên 2. Học 45 5 viện Báo chí tuyên truyền 3. Học 45 viện ngoại giao 4. ĐH 45 Điện lực 5. Viện đại 50 học mở Hà Nội 6. CĐ 40 Cộng đồng Hà Nội 7. CĐ 40 Kinh tế kĩ thuật Thái Bình 8. CĐ Tài 40 nguyên và môi trường HN 9. CĐ Y tế 30 Hà Nam 10. CĐ 41 Công nghiệp Nam Định
Đồng bộ tài khoản