Quyết định số 32/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
67
lượt xem
7
download

Quyết định số 32/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 32/2000/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị xã và khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 32/2000/QĐ-TTg

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 32/2000/QĐ-TTg Hà N i, ngày 03 tháng 3 năm 2000 QUY T Đ NH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 32/2000/QĐ-TTG NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2000 V PHÊ DUY T QUY HO CH CHUNG TH XÃ VÀ KHU KINH T C A KH U HÀ TIÊN, T NH KIÊN GIANG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Đi u l qu n lý quy ho ch đô th ban hành kèm theo Ngh đ nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ; Theo đ ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Kiên Giang t i t trình s 18/TT-UB ngày 17 tháng 06 năm 1999 và B trư ng B Xây d ng t i t trình s 44/TTr-BXD ngày 30 tháng 12 năm 1999, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Quy ho ch chung th xã và khu kinh t c a kh u Hà Tiên, t nh Kiên Giang th i kỳ t năm 2000 đ n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Tính ch t: Th xã và khu kinh t c a kh u Hà Tiên là m t trung tâm kinh t , văn hóa, xã h i quan tr ng c a t nh Kiên Giang; là khu v c c a kh u qu c t ph c v cho các ho t đ ng giao lưu kinh t , văn hóa và các quan h chính tr , ngo i giao gi a Vi t Nam v i Campuchia và các nư c trong kh i ASEAN; là m t trung tâm thương m i, d ch v , du l ch và công nghi p có v trí quan tr ng v an ninh và qu c phòng. 2. V trí, ph m vi ranh gi i l p quy ho ch chung: Th xã và khu kinh t c a kh u Hà Tiên n m ven V nh Thái Lan, sát biên gi i Campuchia bao g m khu v c xã M Đ c, phư ng Pháo Đài, phư ng Tô Châu, phư ng Đông H , phư ng Bình San, th xã Hà Tiên. Ph m vi l p quy ho ch chung g m 1600 ha, đư c xác đ nh như sau: - Phía B c giáp t nh Kampot thu c Campuchia; - Phía Nam giáp V nh Thu n Yên; - Phía Đông và Đông Nam giáp xã Phú M ;
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Phía Tây và Tây Nam giáp V nh R ch Giá. 3. Quy mô dân s : - Dân s năm 1999: 37.000 ngư i, trong đó dân s n i th là 25.000 ngư i; - D báo dân s đ n năm 2020: 120.000 ngư i, trong đó dân s n i th là 100.000 ngư i; 4. Quy ho ch s d ng đ t đai xây d ng đô th : a) Cơ c u s d ng đ t: Đ t xây d ng đô th có di n tích 1.600 ha đư c quy ho ch g m: - Đ t khu dân cư 320,40 ha chi m 20,03% - Đ t các công trình d ch v công c ng 262,72 ha chi m 16,42% - Đ t các công trình ph c v khu kinh 65,24 ha chi m 4,06% t c a kh u Hà Tiên - Đ t các khu công nghi p 83,00 ha chi m 5,19% - Đ t các công trình h t ng k thu t 445,16 ha chi m 27,83% - Đ t r ng b o t n sinh thái và du l ch 304,46 ha chi m 19,03% - Đ t d tr phát tri n 119,02 ha chi m 7,44% b) Phân khu ch c năng: - Khu dân cư có di n tích kho ng 320,4 ha, bao g m các phư ng Đông H , phư ng Bình San, phư ng Tô Châu, xã M Đ c và phư ng Pháo Đài; - H th ng các công trình d ch v công c ng c a th xã có di n tích kho ng 262,72 ha, bao g m các công trình hành chính, văn hóa, giáo d c, y t , th d c th thao và cây xanh đư c b trí t i phư ng Đông H , phư ng Bình San, phư ng Tô Châu và xã M Đ c. - Khu ph c v cho khu kinh t c a kh u Hà Tiên có di n tích 65,24 ha bao g m: + Các công trình c a các cơ quan như: B đ i biên phòng, H i quan, Ki m d ch qu c t , Văn phòng đ i di n, các c a hàng gi i thi u s n ph m, c a hàng mi n thu ... có di n tích kho ng 15,43 ha; đư c b trí t i khu c a kh u Xà Xía và Bãi Nò thu c (xã M Đ c, phư ng Pháo Đài).
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Các công trình thương m i qu c t và n i đ a như h i ch tri n lãm qu c t , các văn phòng d ch v , giao d ch, văn phòng đ i di n, ngân hàng, các c a hàng gi i thi u s n ph m, khách s n, nhà hàng, kho hàng ... có di n tích kho ng 18,54 ha đư c b trí t i phư ng Đông H , Bình San, xã M Đ c, phư ng Pháo Đài. + Kho ngo i quan có di n tích 31,27 ha đư c b trí t i khu v c xã M Đ c và phư ng Pháo Đài. - Khu công nghi p có di n tích là 83,0 ha, đư c b trí phư ng Đông H , phư ng Bình San, bao g m các xí nghi p công nghi p ch bi n hàng nông, lâm, h i s n ... - Khu r ng b o t n sinh thái và du l ch có di n tích kho ng 304,46 ha, đư c b trí t i phư ng Tô Châu và phư ng Pháo Đài g m các khu du l ch Th ch Đ ng, núi Tam Phu Nhân, Mũi Nai. 5. Đ nh hư ng Quy ho ch phát tri n k t c u h t ng k thu t: K t c u h t ng k thu t th xã và khu kinh t c a kh u Hà Tiên - Kiên Giang ph i đư c xây d ng đ ng b , hoàn ch nh t ng bư c hi n đ i hóa theo hư ng sau: a) V giao thông: - Qu c l 80 qua th xã Hà Tiên có l gi i 40,0 m; - Đư ng t nh l 28 t Mũi Nai đi Th ch Đ ng có l gi i 40,0 m; - Các tuy n đư ng n i th có l gi i t 15,0 - 33,0 m; - Xây d ng m t c u chính n i qua Đông H n m ngoài bi n t Mũi Kim Đ qua Pháo Đài và d ki n trong tương lai thêm m t c u n i li n qu c l 80; - Xây d ng c ng sông, c ng bi n: + C ng bi n Bãi Nò d ki n b trí Núi Đèn có quy mô kho ng 3000 - 5000 t n/năm. + C ng sông d ki n b trí t i khu công nghi p g n kênh Mương Đào quy mô kho ng 600 t n/năm. Ngoài ra d ki n b trí m t c ng sông du l ch t i khu v c b n Tr n H u và m t c ng cá n m phía b thu c phư ng Tô Châu. - Sân bay Bà Lý gi nguyên; - B n xe n m g n núi Tô Châu, trong khu trung tâm hành chính m i c a th xã; b n xe t i b trí t i khu v c kho ngo i quan c a xã M Đ c; bãi đ xe con, xe buýt ph c v du khách b trí t i khu v c Mũi Nai. b) V chu n b k thu t đ t đai: - Cao đ thi t k n n t i thi u:
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + T i khu v c trung tâm hành chính m i, khu m r ng t y ban nhân dân th xã đ n kênh Mương Đào và m t ph n khu v c phư ng Pháo Đài là 0,97m; + T i khu du l ch Mũi Nai là 0,1 m; + T i khu trung tâm xã M Đ c là 0,75 m. - T ng kh i lư ng san l p kho ng 3.707.911 m3. - H th ng thoát nư c: + Đ i v i khu dân cư đô th : h th ng thoát nư c mưa và nư c b n tách riêng b ng c ng ng m ho c mương n p đan; + Đ i v i khu dân cư nông thôn k t h p đi chung nhưng ph i x lý b ng h sinh v t trư c khi th i ra kênh. c) V c p đi n: - T ng công su t yêu c u đ n năm 2020 là 35.999 KW; l y t tuy n đi n trung th 22 Kv ngu n đi n lư i qu c gia. d) V c p nư c: - T ng nhu c u dùng nư c đ n năm 2020 là 10.000 m3/ngày; Giai đo n đ u đáp ng ngu n s d ng b ng cách c i t o, nâng c p h ch a nư c Tam Phu Nhân s c ch a 120.000 m3 và hai ao sen v i dung tích h ch a 60.000 m3. Tương lai s d ng nư c m t c a kênh Vĩnh T k t h p v i d án th y l i ng t hóa khu v c Đông H . đ) X lý nư c th i và v sinh môi trư ng: - Nư c th i s đư c x lý tri t đ b ng phương pháp h sinh h c và b sinh h c; - Rác th i đư c thu gom v x lý t p trung t i khu v c phía B c g n biên gi i Campuchia có di n tích kho ng 15 ha; - Nghĩa đ a b trí khu v c tri n núi trên tuy n đư ng t Mũi Nai đi c ng sông t i phư ng Pháo Đài có di n tích kho ng 5 ha. 6. Quy ho ch xây d ng đ t đ u: Ưu tiên xây d ng h th ng h t ng khu c a kh u Hà Tiên, khu thương m i qu c t và khu công nghi p t p trung. Đi u 2. Giao U ban nhân dân t nh Kiên Giang:
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. T ch c công b quy ho ch chung đ các t ch c, cá nhân bi t và th c hi n; l p h sơ c m m c đư ng đ , l p, xét duy t các quy ho ch chi ti t và các d án đ u tư theo đúng quy đ nh hi n hành. Ban hành Đi u l qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chung th xã và khu kinh t c a kh u Hà Tiên. 2. Ph i h p v i các B , ngành có liên quan nghiên c u các chính sách, gi i pháp huy đ ng các ngu n v n phát tri n th xã và khu kinh t c a kh u Hà Tiên theo quy ho ch chung đư c duy t. Đi u 3. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Ch t ch U ban nhân dân t nh Kiên Giang, B trư ng B Xây d ng và các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , các t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Nguy n T n Dũng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản