Quyết định số 323/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 323/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 323/2003/QĐ-UB về việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 323/2003/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 323/2003/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2003 QUY T Đ NH V THÀNH L P VĂN PHÒNG OÀN I BI U QU C H I THÀNH PH . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh quy t s 416NQ/UBTVQH11 ngày 25 tháng 9 năm 2003 c a y ban Thư ng v Qu c h i quy nh v ch c năng, nhi m v , t ch c, biên ch c a Văn phòng oàn i bi u Qu c h i ; Xét ngh c a Thư ng tr c oàn i bi u Qu c h i thành ph t i T trình s 118/CV- B ngày 09 tháng 12 năm 2003 và c a Giám c S N i v t i T trình s 172/TT-SNV ngày 24 tháng 12 năm 2003; QUY T NNH i u 1.- Nay thành l p Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph H Chí Minh. i u 2.- Ch c năng, nhi m v , t ch c, biên ch c a Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph th c hi n theo quy nh t i Ngh quy t s 416 NQ/UBTVQH11 ngày 25 tháng 9 năm 2003 c a y ban Thư ng v Qu c h i và Công văn s 1895CV/VPQH ngày 11 tháng 11 năm 2003 c a Văn phòng Qu c h i hư ng d n tri n khai th c hi n Ngh quy t s 416 NQ/UBTVQH11. i u 3.- Giao trách nhi m Chánh Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph trong vòng 30 (ba mươi) ngày, k t ngày ban hành Quy t nh này xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng c a Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 4.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 5.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và Chánh Văn phòng oàn i bi u Qu c h i thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 5 - Văn phòng Qu c h i PH
  2. - Văn phòng Chính ph -B N iv CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - oàn i bi u Qu c h i thành ph - Các oàn th thành ph - Văn phòng Thành y Lê Thanh H i - Các Ban Thành y - Các Ban H i ng nhân dân thành ph - S N i v (2b) - Công an thành ph (PC.13) - Kho b c Nhà nư c thành ph - VPH -UB : Các PVP - Các T NCTH - Lưu (VX/Hg)
Đồng bộ tài khoản