Quyết định số 329/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
28
lượt xem
2
download

Quyết định số 329/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 329/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Tổ chức Nhà nước kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 329/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 329/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 22 tháng 12 năm 2007 của Ban Bí thư về kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày truyền thống thi đua yêu nước; Xét đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 298/TTr-BTĐKT ngày 14 tháng 3 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Nhà nước kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2008), thành phần gồm: 1. Ông Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban; 2. Bà nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban; 3. Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên; 4. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên; 5. Đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên; 6. Đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên; 7. Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy viên;
  2. 8. Đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy viên; 9. Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy viên; 10. Đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Ủy viên; 11. Đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Ủy viên; 12. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy viên; 13. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên; 14. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Ủy viên; 15. Đại diện lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy viên; 16. Đại diện lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên; 17. Đại diện lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam, Ủy viên; 18. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ủy viên thường trực; Điều 2. Ban Tổ chức Nhà nước kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo thực hiện các hoạt động kỷ niệm theo kế hoạch, kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua yêu nước. Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thi hành Quyết định này./.
  3. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - VPBCĐTW về phòng, chống tham nhũng; Nguyễn Tấn Dũng - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW; - Ban Thi đua - Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN các Phó CN, Website Chính phủ, Công báo, các vụ, cục; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (Ban hành kèm theo Quyết định số 329/QĐ-TTg, ngày 27/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ) I. LỄ KỶ NIỆM TRỌNG THỂ 60 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC: 1. Thời gian: Dự kiến trong 1 ngày (khoảng từ 9/6/2008 đến 11/6/2008). 2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc gia, Thủ đô Hà Nội. 3. Thành phần: - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, đại biểu đại diện một số Bộ, Ban, ngành ở Trung ương và địa phương, đại diện một số đơn vị được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng; - Đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, chiến sĩ thi đua toàn quốc thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ; - Đại diện gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; Số lượng đại biểu do Ban Tổ chức quyết định.
  4. 4. Nội dung chương trình: Buổi sáng: - Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… gặp mặt thân mật với đại biểu. - Khai mạc, ôn lại toàn văn nội dung Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (do Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày). - Diễn văn kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và phát động phong trào thi đua yêu nước (do Chủ tịch nước hoặc Thủ tướng Chính phủ trình bày). - Bế mạc. Buổi chiều: Giao lưu giữa Truyền hình Việt Nam với các gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. Kế hoạch chi tiết do Ban Tổ chức xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. II. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC: Công tác tuyên truyền: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền về vai trò, tác dụng của thi đua yêu nước đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tư tưởng của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; công tác thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua yêu nước trong 60 năm qua. Tổ chức Hội thảo khoa học: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hồ Chí Minh, các lãnh tụ của Đảng tổ chức Hội thảo khoa học Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Công tác khen thưởng:
  5. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nghiên cứu đối tượng, tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp thi đua yêu nước trong 60 năm qua, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.
Đồng bộ tài khoản