Quyết định số 33C-HĐBT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
23
lượt xem
3
download

Quyết định số 33C-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 33C-HĐBT về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện An Hải, Đồ Sơn và Tiên Lãng thuộc thành phố Hải Phòng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 33C-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 33C-H BT Hà N i, ngày 14 tháng 2 năm 1987 QUY T NNH V VI C PHÂN V CH NA GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ, THN TR N C A CÁC HUY N AN H I, SƠN VÀ TIÊN LÃNG THU C THÀNH PH H I PHÒNG H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t T ch c H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 214-CP c a H i ng Chính ph ngày 21-11-1970; Căn c Quy t nh s 64b-H BT c a H i ng B trư ng ngày 12-9-1981; Xét ngh c a U ban Nhân dân thành ph H i Phòng và Ban T ch c c a Chính ph , QUY T NNH: i u 1. Nay i u ch nh a gi i hành chính m t s xã, th tr n c a các huy n An H i, Sơn và Tiên Lãng thu c thành ph H i Phòng như sau: A. Huy n An H i. 1. Thành l p th tr n An Dương (th tr n huy n l huy n An H i) trên cơ s 94,67 hécta t v i 5.068 nhân khNu c a xã Lê L i; 60,48 hécta t v i 897 nhân khNu c a xã ng Tâm; 12,41 hécta t v i 217 nhân khNu c a xã ng Thái và 24,96 hécta t v i 412 nhân khNu c a xã Nam Sơn. Th tr n An dương có 192,51 hécta t v i 6.612 nhân khNu. a gi i th tr n An Dương phía ông giáp các xã ng Tâm và ng Thái; phía tây giáp các xã Lê L i và ng Cương; phía nam giáp các xã ng Thái và ng Cương; phía b c giáp xã Nam Sơn. - Xã Lê l i còn 567,27 hécta t v i 3.770 nhân khNu. a gi i xã Lê L i phía ông giáp th tr n An Dương; phía tây giáp xã H ng Phong; phía nam giáp xã ng Cương và sông L ch Tray; phía b c giáp xã B c Sơn. - Xã ng Thái còn 493,69 hécta t v i 5.646 nhân khNu.
  2. a gi i xã ng Thái phía ông giáp xã ng Ti n; phía tây giáp xã ng Cương; phía nam giáp xã H ng Thái và sông L ch Tray; phía b c giáp xã An ng và th tr n An Dương. - Xã Nam Sơn còn 452,91 hécta t v i 3.947 nhân khNu. a gi i xã Nam Sơn phía ông giáp xã Hùng Vương; phía tây giáp xã B c Sơn; phía nam giáp th tr n An Dương; phía b c giáp th tr n Quán Toan. 2. Sáp nh p xã ng Tâm và xã ng Ti n thành 1 xã l y tên là xã An ng. Xã An ng có 633 hécta v i 6.184 nhân khNu. a gi i xã An ng phía ông giáp qu n Lê Chân; phía tây giáp th tr n An Dương; phía nam giáp xã ng Thái; phía b c giáp xã Hùng Vương. B. Huy n Sơn. Thành l p th tr n Núi i (th tr n huy n l huy n Sơn) trên cơ s 41,5 hécta t c a xã Minh Tân và 117,9 hécta t v i 1.131 nhân khNu c a xã Thanh Sơn cùng 4.351 nhân khNu là cán b , công nhân viên Nhà nư c c a các cơ quan óng trên a bàn này. a gi i th tr n Núi i phía ông giáp xã Minh Tân; phía tây và phía nam giáp xã Thanh Sơn; phía b c giáp các xã i ng và H u B ng. - Xã Minh Tân còn 675 hécta t v i 5.854 nhân khNu. a gi i xã Minh Tân phía ông giáp xã Hoà Nghĩa; phía tây giáp th tr n Núi i; phía nam giáp xã Tân Phong; phía b c giáp xã i ng. - Xã Thanh Sơn còn 306,5 hécta t v i 4.924 nhân khNu. a gi i xã Thanh Sơn phía ông giáp th tr n Núi i; phía tây giáp xã Th y Hương; phía nam giáp các xã i Hà và Ngũ oan; phía b c giáp xã H u B ng. C. Huy n Tiên Lãng. Gi i th xã Minh c thành l p th tr n Liên Lãng (th tr n huy n l huy n Tiên Lãng). Th tr n Liên Lãng có 623 hécta t v i 12.124 nhân khNu. a gi i th tr n Tiên Lãng phía ông giáp sông Văn Ú; phía tây giáp xã Ti n Thành; phía nam giáp các xã Quang Ph c và B ch ng; phía b c giáp xã Quy t Ti n. i u 2. U ban Nhân dân thành ph H i Phòng và Ban T ch c c a Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  3. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản