Quyết định số 341-CT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 341-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 341-CT về việc thành lập hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 341-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 341-CT Hà N i, ngày 09 tháng 12 năm 1987 QUY T NNH V VI C THÀNH L P H I NG XÉT T NG DANH HI U NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ CH TNCH H I NG B TRƯ NG Căn c Pháp l nh quy nh gi i thư ng H Chí Minh và gi i thư ng Nhà nư c; Pháp l nh quy nh danh hi u vinh d Nhà nư c t ng các ngh sĩ, nhà giáo và th y thu c ngày 30-5-1985; Xét ngh c a B trư ng B Giáo d c và B trư ng B i h c - trung h c chuyên nghi p và d y ngh , QUY T NNH: i u 1. Thành l p H i ng xét t ng danh hi u Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tu giúp vi c Ch t ch H i ng B trư ng. Nhi m v c a H i ng như sau: - L a ch n nh ng ngư i tiêu chuNn nh n danh hi u vinh d này ngh H i ng B trư ng xét trình H i ng Nhà nư c phê chuNn. - ngh bãi b danh hi u này i v i nh ng ngư i không còn x ng áng. i u 2. H i ng xét t ng danh hi u Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú g m có: Ch t ch: Giáo sư Ph m Minh H c, B trư ng B giáo d c. Phó Ch t ch: Giáo sư Tr n H ng Quân, B trư ng B i h c trung h c chuyên nghi p và d y ngh . U viên thư ng tr c: Nghiêm Chư ng Châu, Th trư ng B Giáo d c. Các U viên khác: - Thư ng tư ng Bùi Phùng, Th trư ng B Qu c phòng. - Phó ti n sĩ Vũ Kh c Liên, Th trư ng B Văn hoá.
  2. - Giáo sư Vũ Văn àn, Th trư ng B Y t . - Vũ Kim Quỳnh, U viên ban thư ký T ng Công oàn Vi t nam. - Phó ti n sĩ Lương Lãng, Thư ký Công oàn ngành i h c và trung h c chuyên nghi p. - Phó ti n sĩ inh Văn Phiêu, quy n Thư ký công oàn ngành Giáo d c Vi t nam. i u 3. B trư ng các B , Ch nhi m các U ban Nhà nư c, Th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng có liên quan, Ch t ch U ban Nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương và các ng chí có tên trong i u 2 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản