Quyết định số 3430/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
83
lượt xem
4
download

Quyết định số 3430/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3430/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3430/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- -------------- Số: 3430/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2008 - 2009 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Căn cứ Quyết định số 38/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2008 -2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1560/GDĐT-VP ngày 29 tháng 7 năm 2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009; điều chỉnh kịp thời thời gian nghỉ học của học sinh khi thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí cho học sinh học bù; bố trí thời gian nghỉ hè cho giáo viên. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  2. Nguyễn Thị Thu Hà
  3. KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2008 - 2009 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3430/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) Ngày hoàn Các ngành Ngày tựu Ngày khai thành chươn Học kỳ I Học kỳ II học, cấp học trường giảng trình giảng d và học tập Từ 15/8/2008 đến Từ 07/01/2009 đến 25/5/2009 25/8/2008 05/9/2008 1. Mầm non 26/12/2008. 30/5/2009 Từ 25/8/2008 đến Từ 05/01/2009 đến 25/5/2009 02/01/2009 25/5/2009 21/8/2008 05/9/2008 2. Tiểu học 18 tuần thực học, còn 17 tuần thực học, còn lại lại dành cho hoạt động dành cho hoạt động khác khác - Từ 21/8/2008 đến Từ 05/01/2009 đến 25/5/2009 03/01/2009 25/5/2009 19 tuần thực học, còn 18 tuần thực học, còn lại lại dành cho hoạt động dành cho hoạt động khác 21/8/2008 05/9/2008 3. THCS khác. - Ôn tập kiểm tra HK II - Ôn tập kiểm tra HK I từ 11/5/2009 đến từ 22/12/2008 đến 23/5/2009 02/01/2009 - Từ 21/8/2008 đến Từ 05/01/2009 đến 25/5/2009 03/01/2009 25/5/2009 Riêng lớp 12 17/5/2009 19 tuần thực học, còn 18 tuần thực học, còn lại lại dành cho hoạt động dành cho hoạt động khác. 21/8/2008 05/9/2008 4. THPT khác. - Ôn tập kiểm tra HK II - Ôn tập kiểm tra HK I từ 11/5/2009 đến từ 22/12/2008 đến 23/5/2009 02/01/2009 - Từ 21/8/2008 đến Từ 05/01/2009 đến 25/5/2009 03/01/2009 25/5/2009 5.GDTX 21/8/2008 08/9/2008 16 tuần thực học, còn 16 tuần thực học, còn lại (BT.THCS) lại dành cho hoạt động dành cho hoạt động khác
  4. khác. - Ôn tập kiểm tra HK I từ 22/12/2008 đến 02/01/2009 - Từ 21/8/2008 đến Từ 05/01/2009 đến 25/5/2009 03/01/2009 25/5/2009 Riêng lớp 12 16 tuần thực học, còn 16 tuần thực học, còn lại 17/5/2009 6. GDTX lại dành cho hoạt động dành cho hoạt động khác 21/8/2008 08/9/2008 khác. (BT.THPT) - Ôn tập kiểm tra HK I từ 22/12/2008 đến 02/01/2009 Ghi chú: - Ngày nghỉ lễ theo quy định của Bộ Luật Lao động, nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng các trường chủ động tổ chức bù các tiết dạy do nghỉ lễ theo quy định. - Ngày tựu trường sớm nhất đối với cấp Tiểu học, THCS, THPT, BT.THCS, BT.THPT vào ngày 15 tháng 8 năm 2008 và muộn nhất vào ngày 21 tháng 8 năm 2008. - Nghỉ Tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 19 tháng 01 năm 2009 đến hết ngày 01 tháng 02 năm 2009. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Đồng bộ tài khoản