Quyết định số 345/2006/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 345/2006/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 345/2006/QĐ-UBDT về việc phê duyệt chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc thực hiện nghị quyết Đại hội X của Đảng do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 345/2006/QĐ-UBDT

  1. ỦY BAN DÂN TỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 345/2006/QĐ-UBDT Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN DÂN TỘC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC Căn cứ Nghị quyết Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010; Căn cứ Nghị định số 51/2003/NĐ-CP, ngày 16/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc; Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-UBDT, ngày 11/07/2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc thành lập Ban Soạn thảo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng; Xét đề nghị Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết đinh này Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Các ông Vụ trưởng, thủ tướng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc và Trưởng Ban Dân tộc các tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Ksor Phước CHƯƠNG TRÌNH
  2. HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN DÂN TỘC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-UBDT, ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010, trong đó đề ra một số mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về công tác dân tộc nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Ủy ban Dân tộc xây dựng Chương trình hành động gồm những nội dung chủ yếu sau: A. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH - Mục tiêu: Tổ chứ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu về công tác dân tộc nêu trong Nghị quyết Đại hội X của Đảng. - Yêu cầu: Cụ thể hóa các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội X của Đảng về công tác dân tộc thành các cơ chế, chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định và phân công tổ chức thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó. B. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Ủy ban Dân tộc tổ chức quán triệt Nghị quyết và triển khai chương trình hành động cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức của Ủy ban Dân tộc và lãnh đạo Ban Dân tộc các tỉnh về các vấn đề sau: I. NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC 1. Tổ chức tốt công tác nắm tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 2. Tập trung triển khai tổ chức thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước cho các vùng dân tộc thiểu số. 3. Tăng cường công tác kiểm tra nắm tình hình việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước trong các vùng dân tộc thiểu số. 4. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xây dựng và hòan thiện chính sách dân tộc. 5. Chủ động phối, kết hợp với Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương và các địa phương, tích cực tham gia giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc, những đột xuất, bất thường trong các vùng dân tộc thiểu số. 6. Chủ động làm tốt công tác tham mưu đề xuất cho Trung ương Đảng, Chính phủ, các kế hoạch, giải pháp giải quyết các vấn đề cụ thể trong các vùng dân tộc thiểu số.
  3. II. XÂY DỰNG, KIỆN TOÀN HỆ THỐNG BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DÂN TỘC. 1. Phát huy dân chủ nội bộ, đề cao ý thức trách nhiệm cá nhân, không ngừng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp trong Ủy ban Dân tộc và các cơ quan làm công tác dân tộc trong cả nước. 2. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính một cách toàn diện và hiệu quả. 3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 4. Đổi mới tư duy, phương pháp công tác, tôn trọng thực tế khách quan, bám sát địa bàn trọng điểm, đảm bảo và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thực tiễn và công tác thông tin về dân tộc. 5. Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương và trong hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số. 6. Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưởng, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác dân tộc. 7. Tiếp tục tham mưu cho Chính phủ và các địa phương trong việc kiện toàn tổ chức và cán bộ làm công tác dân tộc ở các địa phương. C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban, Bí thư Ban Cán sự chỉ đạo chung việc tổ chức thực hiện Chương trình này; các phó Chủ nhiệm Ủy ban, Ủy viên Ban Cán sự chỉ đạo trực tiếp các đơn vị mình phụ trách triển khai thực hiện Chương trình. 2 Các đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc căn cứ nhiệm vụ được phân công thực hiện quy định tại Chương trình cụ thể hóa thành chương trình công tác quý, năm của đơn vị để thực hiện hàng năm, tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình và thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo định kỳ theo quy định. 3. Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Dân tộc chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. 4. Các tổ chức Công đoàn, Đòan thành niên, Nữ công của Ủy ban Dân tộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ được phân công của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Ủy ban.
  4. 5. Giao Vụ Kế hoạch Tài chính cùng Văn phòng Ủy ban, Văn phòng Đảng ủy giúp ban Cán sự theo dõi và xây dựng báo cáo tổ chức thực hiện Chương trình này định kỳ mỗi năm một lần. PHỤ LỤC PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUY ĐỊNH TẠI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN DÂN TỘC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘ X CỦA ĐẢNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 345/2006/QĐ-UBDT, ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc) Nội dung công Đơn vị chủ Lãnh đạo Ủy Thời gian TT Sản phẩm việc trì ban hòan thành 1 2 3 4 5 6 I Nhiệm vụ quản lý nhà nước Tổ chức quán triệt Chương trình Nghị quyết Đại hội Bộ trưởng, Chủ 1 VPUB và nội dung hội 2006 X về lĩnh vực công nhiệm nghị tác dân tộc Đẩy mạnh tuyên Các bài việt truyền nội dung Vụ Tuyên trong các công tác dân tộc truyền, 2 chuyên trang PCN Hà Hùng 2006-2007 trong Nghị quyết TCDT, Báo TCDT, Báo Đại hội X của DT&PT DT&PT Đảng Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát các VỤ CSDT, 3 chính sách của Báo cáo PCN Hà Hùng 2006-2010 Vụ Pháp chế Chính phủ cho đồng bào các dân tộc thiểu số PCN Bế 4 Luật Dân tộc Vụ Pháp chế Dự thảo Luật 2007 Trường Thành Xây dựng dữ liệu Vụ CSDT, Hệ thống dữ PCN Bế 5 2007 thống kê về dân tộc Vụ KHTC liệu Trường Thành Hướng dẫn, kiểm 3 CQTT, Vụ Báo cáo kết 6 tra đôn đốc thực CSDT, Tuyên qủa thực hiện PCN Hà Hùng 2006-2010 hiện các chính sách truyền KH hàng năm
  5. cho đồng bào các dân tộc thiểu số Hòan thành Đề án Chiến lược phát Đề án trình Thủ 7 triển bền vững cho tướng Chính các dân tộc thiểu số phủ ở ba khu vực: Đề án trình Thủ Bộ trưởng, Chủ 8 - Tây Nam Bộ Viện DT tướng Chính nhiệm, PCN 2007 phủ Sơn Song Sơn Đề án trình Thủ Bộ trưởng, Chủ - Tây Nguyên Vụ KHTC tướng Chính nhiệm, Hà 2007 phủ Hùng Đề án trình Thủ Bộ trưởng, Chủ - Tây Bắc Vụ CSDT tướng Chính nhiệm PCN Bế 2007 phủ Trường Thành Xây dựng Đề án phát triển kinh tế - xã hội đối với các xã miền núi, biên Đề án trình Thủ Bộ trưởng, Chủ 8 giới vùng Đông Vụ KHTC tướng Chính nhiệm PCN Sơn 2007 Nam Bộ đến năm phủ Song Sơn 2010 và định hướng đến năm 2020 Tổng kết thực hiện Hội nghị, báo 9 Vụ CSDT PCN Hà Hùng 2010 Quyết định 135 cáo Tổng kết thực hiện Hộ nghị, báo 10 Vụ CSDT PCN Hà Hùng 2008 Quyết định 134 cáo Sơ kết hàng năm các chính sách: - Định canh định Vụ CSDT Bộ trưởng, Chủ cư Báo cáo sơ kết, 11 nhiệm,PCN Hà 2006-2010 Hội nghị sơ kết VPUB Hùng - Tín dụng cho hộ nghèo - Trợ giá trợ cước
  6. II Kiện toàn tổ chức và cán bộ làm công tác dân tộc Rà soát, bổ sung Bộ trưởng, Chủ 12 các quy chế về Vụ TCCB Quy chế 2007 nhiệm công tác cán bộ Chuẩn bị Nghị định mới về UBDT khóa XII và các cơ Nghị định trình Bộ trưởng, Chủ 13 quan công tác dân Vụ TCCB 2007 CP nhiệm tộc tỉnh trên cơ sở bổ sung, hòan thiện Nghị định 53 Các PCN phụ Xây dựng kế hoạch Các Vụ, đơn Kế hoạch và trách khu vực và triển khai thực vị thuộc UB, kết quả thực 14 và các đơn vị 2006-2010 hiện quy chế dân Ban DT các hiện quy chế trực thuộc chủ nội bộ tỉnh dân chủ nội bộ UBDT Đẩy mạnh cải cách hành chính của Ủy Vụ TCCB, Bộ trưởng, Chủ Kế hoạch và 15 ban Dân tộc một Văn phòng nhiệm và các 2006-2010 giải pháp cụ thể cách toàn diện, UB PCN UB hiệu quả Tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Luật Phòng Thanh tra Ủy Báo cáo đánh PCN Sơn Song 16 chống tham nhũng ban, Vụ 2006-2010 giá định kỳ Sơn và Luật Thực hành KHTC tiết kiệm chống lãng phí Các vụ, đơn Các PCN phụ Ban hành quy chế vị thuộc Ủy trách khu vực thông tin và xử lý 17 ban Dân tộc, Qui chế và các đơn vị 2006-2010 thông tin của Ủy các Ban DT trực thuộc ban Dân tộc tỉnh UBDT Xây dựng, nâng Trường cấp Trường Đào PCN Bế 18 ĐTNVCTDT, Phương án 2007 tạo Nghiệp Vụ Trường Thành Vụ TCCB công tác dân tộc
  7. Xây dựng Đề án đổi mới công tác Vụ TCCB, Đề án và biện đào tạo, bồi dưỡng, Trường PCN Bế 19 pháp tổ chức 2007-2010 nâng cao chất ĐTNV công Trường Thành thực hiện lượng cán bộ làm tác dân tộc công tác dân tộc Xây dựng mô hình mới về tổ chức Ủy Đề xuất Bộ trưởng, Chủ 20 ban Dân tộc và mô Vụ TCCB 2007-2010 phương án nhiệm hình Ban dân tộc tỉnh
Đồng bộ tài khoản