Quyết định Số: 35/QĐ-TTg

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 35/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI THUỘC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 35/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 35/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI THUỘC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 53/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 76/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Viện Khoa học xã hội Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 784/TTr-BGDĐT ngày 09 tháng 11 năm 2009 về việc thành lập Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
  2. Điều 2. Học viện Khoa học Xã hội là cơ sở giáo dục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; có chức năng và nhiệm vụ chính sau đây: - Đào tạo và cấp văn bằng thạc sỹ và tiến sỹ về khoa học xã hội theo quy định của pháp luật; quản lý thống nhất các hoạt động đào tạo sau đại học của các cơ sở đào tạo thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam; - Nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng chuyên môn về khoa học xã hội, nhân văn cho cán bộ, công chức, viên chức; - Tư vấn về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Điều 3. Học viện Khoa học Xã hội hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động do Viện Khoa học xã hội Việt Nam ban hành, phù hợp với Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 5. Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ;
  3. - VPBCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND thành phố Hà Nội; - Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Thiện Nhân - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - UB Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội - Kiểm toán Nhà nước; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KGVX (5b).
Đồng bộ tài khoản