intTypePromotion=3

Quyết định số 3570/QD-UBND Tỉnh Khánh Hòa

Chia sẻ: Dao Quoc Manh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
15
lượt xem
0
download

Quyết định số 3570/QD-UBND Tỉnh Khánh Hòa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3570/QD-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp xã. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3570/QD-UBND Tỉnh Khánh Hòa

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH KHÁNH HÒA Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 3570/QĐ­UBND Khánh Hòa, ngày 27 tháng 11 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI  QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP Xà ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ­CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ   tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ­CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT­VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng  Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động ­ Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 422/TTr­ SLĐTBXH ngày 10/11/2017, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải  quyết của UBND cấp xã. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động ­ Thương binh và Xã  hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân  có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH ­ Như Điều 3; ­ Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ; ­ TT.HĐND tỉnh; Ban PC HĐND tỉnh; ­ Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); ­ Phòng KSTTHC; ­ Trung tâm Công báo; ­ Cổng Thông tin điện tử tỉnh; ­ Lưu: VT, HTh, DL. Nguyễn Duy Bắc  
  2. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ (Ban hành kèm theo Quyết định số 3570/QĐ­UBND ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch Ủy  ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa) 1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành Tên văn bản QPPL  Tên thủ tục  Thời hạn  Địa điểm  Phí, lệ phí  TT làm căn cứ cho việc  hành chính giải quyết thực hiện (nếu có) công bố Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội 1 Quyết định  03 ngày làm  Bộ phận tiếp    ­ Nghị định số  quản lý cai  việc, kể từ  nhận và trả  94/2010/NĐ­CP ngày  nghiện ma túy ngày nhận đủ  kết quả  09/9/2010 của Chính  tự nguyện tại  hồ sơ hợp lệ UBND cấp xã. phủ quy định về tổ  gia đình chức cai nghiện ma túy  tại gia đình, cai nghiện  ma túy tại cộng đồng; ­ Thông tư liên tịch số  03/2012/TTLT­ BLĐTBXH­BYT­BCA  ngày 10/02/2012 của  Liên Bộ: Lao động,  Thương binh và Xã hội,  Y tế, Công an quy định  chi tiết và hướng dẫn  thi hành một số điều  của Nghị định số  94/2010/NĐ­CP ngày  09/9/2010 của Chính  phủ về tổ chức cai  nghiện ma túy tại gia  đình, cai nghiện ma túy  tại cộng đồng. 2 Quyết định  06 ngày làm  Bộ phận tiếp    ­ Nghị định số  quản lý cai  việc, kể từ  nhận và trả  94/2010/NĐ­CP ngày  nghiện ma túy ngày nhận đủ  kết quả  09/9/2010 của Chính  tự nguyện tại  hồ sơ hợp lệ UBND cấp xã. phủ quy định về tổ  cộng đồng chức cai nghiện ma túy  tại gia đình, cai nghiện  ma túy tại cộng đồng; ­ Thông tư liên tịch số  03/2012/TTLT­  BLĐTBXH­BYT­BCA  ngày 10/02/2012 của  Liên Bộ: Lao động, 
  3. Thương binh và Xã hội,  Y tế, Công an quy định  chi tiết và hướng dẫn  thi hành một số điều  của Nghị định số  94/2010/NĐ­CP ngày  09/9/2010 của Chính  phủ về tổ chức cai  nghiện ma túy tại gia  đình, cai nghiện ma túy  tại cộng đồng. 3 Hoãn chấp  05 ngày làm  Bộ phận tiếp    ­ Nghị định số  hành quyết  việc, kể từ  nhận và trả  94/2010/NĐ­CP ngày  định cai  ngày nhận đủ  kết quả  09/9/2010 của Chính  nghiện bắt  hồ sơ hợp lệ UBND cấp xã phủ quy định về tổ  buộc tại cộng  chức cai nghiện ma túy  đồng tại gia đình, cai nghiện  ma túy tại cộng đồng; ­ Thông tư liên tịch số  03/2012/TTLT­ BLĐTBXH­BYT­BCA  ngày 10/02/2012 của  Liên Bộ: Lao động,  Thương binh và Xã hội,  Y tế, Công an quy định  chi tiết và hướng dẫn  thi hành một số điều  của Nghị định số  94/2010/NĐ­CP ngày  09/9/2010 của Chính  phủ về tổ chức cai  nghiện ma túy tại gia  đình, cai nghiện ma túy  tại cộng đồng. 4 Miễn chấp  05 ngày làm  Bộ phận tiếp    ­ Nghị định số  hành quyết  việc, kể từ  nhận và trả  94/2010/NĐ­CP ngày  định cai  ngày nhận đủ  kết quả  09/9/2010 của Chính  nghiện bắt  hồ sơ hợp lệ. UBND cấp xã. phủ quy định về tổ  buộc tại cộng  chức cai nghiện ma túy  đồng   tại gia đình, cai nghiện  ma túy tại cộng đồng; ­ Thông tư liên tịch số  03/2012/TTLT­ BLĐTBXH­BYT­BCA  ngày 10/02/2012 của  Liên Bộ: Lao động, 
  4. Thương binh và Xã hội,  Y tế, Công an quy định  chi tiết và hướng dẫn  thi hành một số điều  của Nghị định số  94/2010/NĐ­CP ngày  09/9/2010 của Chính  phủ về tổ chức cai  nghiện ma túy tại gia  đình, cai nghiện ma túy  tại cộng đồng.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản