Quyết định số 358/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 358/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 358/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao khả năng cho người nghèo cải thiện cuộc sống, giảm tình trạng tai nạn và thương tích trong cộng đồng” tại thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 358/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- ------- Số: 358/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 04 tháng 02 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “NÂNG CAO KHẢ NĂNG CHO NGƯỜI NGHÈO CẢI THIỆN CUỘC SỐNG, GIẢM TÌNH TRẠNG TAI NẠN VÀ THƯƠNG TÍCH TRONG CỘNG ĐỒNG” TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Dự án “Nâng cao khả năng cho người nghèo cải thiện cuộc sống, giảm tình trạng tai nạn và thương tích trong cộng đồng”, với các nội dung dự án như sau: 1. Tên dự án: “Nâng cao khả năng cho người nghèo cải thiện cuộc sống, giảm tình trạng tai nạn và thương tích trong cộng đồng” tại thành phố Cần Thơ. 2. Chủ dự án (cơ quan thực hiện): Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ. 3. Nhà tài trợ: Công ty Philip Morris Việt Nam. 4. Địa điểm thực hiện: tại thành phố Cần Thơ. 5. Thời gian thực hiện dự án: 12/12/2007 - 12/12/2008. 6. Mục tiêu dự án: Nâng cao khả năng để cải thiện chất lượng cuộc sống đối với một số đối tượng dễ bị tổn thương, nhất là những người nghèo trên địa bàn thành phố Cần Thơ, thông qua tiến trình giáo dục và các dịch vụ thực hiện trong dự án để giúp họ giảm bớt khó khăn, phòng tránh các rủi ro. 7. Các hoạt động của dự án: Dự án sẽ tập trung vào ba lĩnh vực: a) Hỗ trợ sinh kế cho đối tượng nghèo tại cộng đồng. b) Xây dựng nhà tình thương (nhà Chữ thập đỏ) cho đối tượng nghèo tại cộng đồng. c) Phòng, chống giảm nhẹ thảm họa và tai nạn thương tích tại cộng đồng. 8. Kinh phí dự án: 1.162.985.000 đồng (72.687 USD).
  2. Trong đó: Tài trợ từ dự án: 650.000.000 đồng (40.625 USD). Vốn đối ứng: 512.985.000 đồng (32.062 USD). (Nguồn vốn đối ứng này do mỗi hộ được xây nhà sẽ đóng góp, đối với các hộ quá nghèo không thể góp vốn đối ứng thì Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ sẽ tìm kiếm từ nguồn khác). Điều 2. Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm tiếp nhận và thực hiện Dự án được phê duyệt tại Điều 1 của Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài, bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ và thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, thanh quyết toán viện trợ theo quy định và thực hiện chế độ chi tiêu theo định mức thỏa thuận với Nhà tài trợ, theo dự toán trong văn kiện Dự án kèm theo. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, giám đốc sở, thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Tô Minh Giới
Đồng bộ tài khoản