Quyết định số 372/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 372/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 372/QĐ-TTg về tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 372/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- --------------- Số: 372/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Tờ trình số 205/TTr- TĐDMVN ngày 03 tháng 3 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 377/TTr-BTĐKT ngày 04 tháng 4 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 07 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Điều 2. Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Tập đoàn Dệt May VN; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - BTCN VPCP; - Website Chính phủ; - Lưu: VT, TCCB (3b) Nguyễn Sinh Hùng DANH SÁCH
  2. ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 10/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Ông Nguyễn Đăng Luận, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần May Đáp Cầu, Tập đoàn Dệt May Việt Nam; 2. Ông Nguyễn Dương Hải, Trưởng khoa Khoa học cơ bản thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt May Thời trang Hà Nội, Tập đoàn Dệt May Việt Nam; 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Trưởng phòng Phòng Quản trị đời sống thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt May Thời trang Hà Nội, Tập đoàn Dệt May Việt Nam; 4. Bà Nguyễn Thị Kha, Trưởng khoa Khoa Công nghệ May thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt May Thời trang Hà Nội, Tập đoàn Dệt May Việt Nam; 5. Bà Đào Thị Liên, Phó Trưởng khoa Khoa Công nghệ May thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt May Thời trang Hà Nội, Tập đoàn Dệt May Việt Nam; 6. Ông Nguyễn Quốc Hưng, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng và Dịch vụ đầu tư, Tập đoàn Dệt May Việt Nam; 7. Ông Nguyễn Văn Kỷ, Trưởng ban Ban Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Dệt May Việt Nam./.
Đồng bộ tài khoản