Quyết định số 373/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
104
lượt xem
4
download

Quyết định số 373/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 373/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Lâm Đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 373/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT -------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 373/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG LÀ ĐÔ THỊ LOẠI I TRỰC THUỘC TỈNH LÂM ĐỒNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tại tờ trình số 1437/TTr-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2009 và Bộ Xây dựng tại tờ trình số 18/TTr-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2009 về việc công nhận thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Lâm Đồng, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Lâm Đồng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng; Nguyễn Tấn Dũng - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội;
  2. - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - UB Giám sát tài chính QG; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; - Lưu: Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản