Quyết định Số: 3769/QĐ-BTP CỦA BỘ TƯ PHÁP

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
75
lượt xem
4
download

Quyết định Số: 3769/QĐ-BTP CỦA BỘ TƯ PHÁP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ TƯ PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH NIÊN THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 3769/QĐ-BTP CỦA BỘ TƯ PHÁP

  1. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3769/QĐ-BTP Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CỦA BỘ TƯ PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH NIÊN THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan Bộ Tư pháp, QUYẾT ĐỊNH:
  2. Điều 1. Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (có Kế hoạch kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cơ quan Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3 (để thi hành); - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Phó Thủ tướng CP Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo); - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để biết); - Văn phòng Chính phủ (để phối hợp); Nguyễn Thúy Hiền - Đảng uỷ và các tổ chức CT-XH của cơ quan Bộ; - Cổng Thông tin điện tử của Bộ (để đăng); - Lưu: VT, Vụ TCCB, BCH Đoàn Bộ. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA X VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC THANH NIÊN THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA
  3. (Ban hành kèm theo Quyết định số 3769/QĐ-BTP ngày 10 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (sau đây gọi là Nghị quyết số 45/NQ-CP), Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện với nội dung như sau: I. MỤC TIÊU Xác định những nhiệm vụ chủ yếu nhằm triển khai đến các tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức cơ quan Bộ Tư pháp các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước được thể hiện trong Nghị quyết số 45/NQ-CP của Chính phủ; Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. II. NHIỆM VỤ Để thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết số 45/NQ-CP, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các tổ chức, đơn vị cần tập trung triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các công việc sau: 1. Phối hợp với Bộ Nội vụ tiến hành sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn cho phù hợp với tình hình mới. - Thời gian: Năm 2011; - Đơn vị chủ trì thực hiện: Vụ Pháp luật hình sự hành chính;
  4. - Đơn vị phối hợp thực hiện: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật. 2. Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên”, đặc biệt là pháp luật liên quan đến lĩnh vực hình sự, hành chính, hôn nhân, gia đình, lao động, văn hóa, môi trường (Đề án thực hiện trong toàn quốc, phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Nội vụ, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn). - Thời gian: Từ năm 2010 đến năm 2012; - Đơn vị chủ trì thực hiện: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật. - Đơn vị phối hợp thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ. 3. Phát hiện, tuyển chọn, bố trí và sử dụng hiệu quả cán bộ, công chức trẻ, nữ, dân tộc thiểu số có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt nhằm tạo đột phá trong công tác cán bộ; vận dụng cơ chế, chính sách hiện hành để thực hiện tuyển dụng, bố trí, quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng (trong và ngoài nước); tổ chức cho cán bộ, công chức trẻ của cơ quan Bộ đi thực tế tại các cơ quan Thi hành án dân sự, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức pháp chế của các Bộ, Ngành; luân chuyển, tiếp nhận cán bộ, công chức trẻ có năng lực của cơ quan Thi hành án dân sự, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành khác để bổ sung vào đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan Bộ Tư pháp. - Thời gian: Hàng năm. - Đơn vị chủ trì thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ đối với cán bộ, công chức công tác tại Bộ Tư pháp và các cơ quan khác ở Trung ương, địa phương; Tổng cục Thi hành án dân sự đối với cán bộ, công chức của các cơ quan thi hành án dân sự. - Đơn vị phối hợp thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ.
  5. 4. Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung để Bộ trưởng định kỳ hàng năm làm việc, gặp gỡ và đối thoại với đoàn viên, thanh niên cơ quan Bộ và đại diện đoàn viên, thanh niên cơ quan thi hành án dân sự địa phương. - Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Bộ. - Đơn vị phối hợp thực hiện: Vụ Tổ chức cán bộ, Đoàn thanh niên Bộ, Tổng cục Thi hành án dân sự. 5. Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch thu hút các cán bộ trẻ có năng lực tham gia nghiên cứu khoa học pháp lý. - Thời gian: Hàng năm. - Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Khoa học pháp lý. - Đơn vị phối hợp thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ, Đoàn thanh niên Bộ. 6. Triển khai các chính sách tạo điều kiện và hỗ trợ về chỗ ở; xây dựng môi trường lành mạnh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao, giải trí cho thanh niên cơ quan Bộ Tư pháp và thanh niên các cơ quan thi hành án dân sự địa phương. - Thời gian: Hàng năm. - Đơn vị chủ trì thực hiện: Văn phòng Bộ. - Đơn vị phối hợp thực hiện: Các đơn vị thuộc Bộ, Đoàn thanh niên Bộ. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Trên cơ sở các nội dung trong Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị mình.
  6. 2. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo Pháp luật Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật tổ chức các hình thức thông tin, truyên truyền về nội dung và quá trình thực hiện Kế hoạch này. 3. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch./.
Đồng bộ tài khoản