Quyết định số 3805/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 3805/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 3805/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn quận Bình Tân do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 3805/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N BÌNH TÂN NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 3805/2006/Q -UBND Bình Tân, ngày 15 tháng 08 năm 2006 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A BAN CH O TH C HI N PHÁP L NH B O V BÍ M T NHÀ NƯ C TRÊN NA BÀN QU N BÌNH TÂN Y BAN NHÂN DÂN QU N BÌNH TÂN Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c ngày 08 tháng 12 năm 2000; Căn c Ngh nh s 33/2002/N -CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c và Thông tư s 12/2002/TT- BCA(A11) ngày 13 tháng 9 năm 2002 c a B Công an hư ng d n th c hi n Ngh nh s 33/2002/N -CP; Căn c Ch th s 23/2003/CT-UB ngày 15 tháng 9 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v tri n khai th c hi n Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 2890/Q -UBND ngày 30 tháng 6 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n v vi c thành l p Ban ch o th c hi n Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c trên a bàn qu n Bình Tân; Xét ngh c a Công an qu n Bình Tân, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a Ban ch o th c hi n Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c trên a bàn qu n Bình Tân. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 07 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Th trư ng các cơ quan ơn v thu c a bàn qu n, Ch t ch y ban nhân dân 10 phư ng và các thành viên trong Ban ch o ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Tr n Văn Thu n
  2. QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN CH O TH C HI N PHÁP L NH B O V BÍ M T NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 3805/2006/Q -UBND ngày 15 tháng 08 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n Bình Tân) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ch c năng c a Ban ch o Ban ch o th c hi n Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c qu n Bình Tân (g i t t là Ban ch o) có ch c năng tham mưu cho y ban nhân dân qu n Bình Tân th c hi n công tác qu n lý Nhà nư c trong lĩnh v c b o v bí m t Nhà nư c. Có trách nhi m hư ng d n, ki m tra ôn c, sơ k t, t ng k t công tác th c hi n Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c c a cơ quan, t ch c, ban, ngành, oàn th c a qu n và y ban nhân dân 10 phư ng, l c lư ng vũ trang t c p qu n n phư ng (sau ây g i t t là các cơ quan, t ch c, ơn v ). i u 2. Nhi m v c a Ban ch o Ban ch o có nhi m v tham mưu cho y ban nhân dân qu n Bình Tân th c hi n nh ng nhi m v sau: 1. L p danh m c bí m t Nhà nư c, thay i m t, gi i m t bí m t Nhà nư c trình y ban nhân dân qu n Bình Tân báo cáo y ban nhân dân thành ph ki n ngh c p có thNm quy n thNm nh quy t nh. 2. T ch c t p hu n, hư ng d n các cơ quan ơn v ti n hành l p danh m c bí m t Nhà nư c c a cơ quan ơn v mình và xây d ng n i quy b o v bí m t, quy ch s d ng, lưu tr b o qu n, tiêu h y tài li u, v t mang bí m t Nhà nư c. 3. Xây d ng Quy ch b o v bí m t Nhà nư c qu n Bình Tân ki m tra vi c th c hi n Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c c a các cơ quan, ơn v trong ph m vi c p qu n qu n lý. 4. Tham mưu cho y ban nhân dân qu n sơ k t, t ng k t tình hình và báo cáo nh kỳ v k t qu th c hi n Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c g i y ban nhân dân thành ph theo quy nh. Chương 2: TRÁCH NHI M C A CÁC THÀNH VIÊN VÀ CH CÔNG TÁC i u 3. Trách nhi m c a các thành viên trong Ban ch o
  3. 1. Trư ng ban do Phó Ch t ch y ban nhân dân qu n kiêm nhi m. - Trư ng ban là ngư i ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân qu n v toàn b ho t ng c a Ban, ng th i ch u s hư ng d n c a Ban ch o th c hi n Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c thành ph và Công an thành ph . - Ch trì các cu c h p c a Ban ch o, k t lu n v các n i dung, các v n Ban ch o ã th o lu n báo cáo và ki n ngh v i Qu n y, H i ng nhân dân qu n, Ban ch o th c hi n Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c thành ph . - Phân công nhi m v c th cho t ng thành viên ch u trách nhi m th c hi n, theo dõi và ki m tra, ôn c quá trình t ch c và th c hi n Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c trên a bàn qu n Bình Tân. 2. Phó Ban thư ng tr c do Phó Trư ng Công an qu n kiêm nhi m. - Là ngư i giúp vi c cho Trư ng ban, ư c Trư ng ban phân công ph trách m t s công vi c c th , liên i ch u trách nhi m v nh ng ph n vi c khi Trư ng ban i v ng. - Xây d ng Quy ch b o v bí m t Nhà nư c qu n Bình Tân; l p k ho ch tri n khai th c hi n Quy ch b o v bí m t Nhà nư c trên a bàn qu n, l p danh m c bí m t Nhà nư c, thay i m t, gi i m t bí m t Nhà nư c. - Xây d ng k ho ch và i u hành ho t ng chung c a Ban; ôn c các thành viên th c hi n chương trình, k ho ch công tác ư c phân công. - Tham mưu và xu t nh ng bi n pháp ph c v cho công tác th c hi n qu n lý các danh m c bí m t Nhà nư c c a các cơ quan, t ch c, ơn v óng trên a bàn qu n. - Tham mưu l p báo cáo sơ k t, t ng k t tình hình th c hi n và báo cáo k t qu th c hi n theo nh kỳ v i Ban ch o th c hi n Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c thành ph . 3. Phó ban do Trư ng Phòng Tư pháp kiêm nhi m. - Nghiên c u, ch n l c nh ng tài li u liên quan, xu t các chương trình t p hu n hư ng d n các cơ quan, t ch c, ơn v th c hi n t t Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c. - Th c hi n t t ch c năng theo s phân công c a Trư ng Ban ch o, tham mưu cho c p y ng, lãnh o các cơ quan, t ch c, ơn v xây d ng n i quy, quy ch th c hi n b o v bí m t Nhà nư c. 4. Các thành viên Ban ch o ư c Trư ng ban phân công nhi m v th c hi n m t s lĩnh v c, m t s công vi c c th theo ch c năng nhi m v ư c phân công. Tham gia góp ý, thNm nh các n i quy, quy ch , quy nh ph c v cho vi c th c hi n Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c trên a bàn qu n. i u 4. Ch làm vi c
  4. Các thành viên Ban ch o ư c thay m t Ban ch o khi ư c phân công làm vi c v i các cơ quan, t ch c, ơn v ph i h p, hư ng d n vi c ki m tra th c hi n các nhi m v công tác qu n lý, b o v bí m t Nhà nư c. 1. Ban ch o làm vi c theo ch kiêm nhi m công tác và ư c hư ng ph c p theo quy nh c a pháp lu t. 2. Ban ch o làm vi c theo ch t p th và quy t nh theo a s . Các thành viên có quy n b o lưu ý ki n c a mình ngh y ban nhân dân qu n xem xét. 3. Ban ch o h p nh kỳ m i quý 1 l n ki m i m ánh giá ti n và ra phương hư ng trong vi c th c hi n Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c c a các ơn v . Trư ng h p t xu t, Ban ch o s tri u t p các thành viên theo yêu c u c a Ch t ch y ban nhân dân qu n gi i quy t nh ng v n ph c t p phát sinh. i u 5. Ch báo cáo - Hàng quý các thành viên báo cáo v vi c th c hi n nhi m v ư c Trư ng ban phân công liên quan n lĩnh v c ph trách, Thư ng tr c Ban ch o t ng h p báo cáo theo quy nh (ch m nh t là ngày 20 c a tháng cu i quý). - nh kỳ ba tháng, sáu tháng, chín tháng, m t năm Ban ch o t ch c h p ki m i m, ánh giá công tác và gi i thích các công vi c phát sinh, ra phương hư ng công tác trong th i gian ti p theo và báo cáo Qu n y, H i ng nhân dân, y ban nhân dân qu n và Ban ch o th c hi n Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c. Trư ng h p t xu t Trư ng Ban ch o s tri u t p các thành viên theo yêu c u c a Ch t ch y ban nhân dân qu n. i u 6. Khen thư ng, k lu t Thành viên Ban ch o hoàn thành t t nhi m v thì ư c khen thư ng theo quy nh, trư ng h p có vi ph m ho c gây thi t h i v bí m t Nhà nư c s b x lý k lu t theo m c quy nh c a pháp lu t. i u 7. M i quan h công tác gi a Ban ch o v i c p trên và các cơ quan ơn v 1. i v i Công an thành ph : ch u s ch o v nghi p v trong công tác qu n lý Nhà nư c v b o v bí m t Nhà nư c. 2. i v i Qu n y: th c hi n úng quy nh c a Qu n y v công tác b o v bí m t c a ng, ch u s ch o c a thư ng tr c Qu n y trong vi c t p hu n, hư ng d n công tác b o v bí m t tài li u c a ng. 3. i v i y ban nhân dân qu n: Ban ch o là cơ quan tham mưu cho y ban nhân dân qu n th c hi n công tác qu n lý Nhà nư c v b o v bí m t Nhà nư c. nh kỳ và t xu t báo cáo y ban nhân dân qu n v tình hình và k t qu th c hi n công tác b o v bí m t Nhà nư c trên a bàn qu n. 4. i v i các cơ quan, t ch c, ơn v : Ban ch o ph i h p, hư ng d n các cơ quan, ơn v l p danh m c bí m t Nhà nư c c a cơ quan, ơn v mình và ch o,
  5. ki m tra v nghi p v i v i các cơ quan, ơn v trong vi c th c hi n công tác qu n lý Nhà nư c v b o v bí m t Nhà nư c. Chương 3: PHÍ HO T NG i u 8. Kinh phí ho t ng c a Ban ch o do ngân sách Nhà nư c c p. i u 9. Phòng Tài chính - K ho ch qu n có trách nhi m hư ng d n và m b o kinh phí cho ho t ng c a Ban ch o. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 10. T ch c th c hi n 1. Văn phòng Ban ch o th c hi n Pháp l nh B o v bí m t Nhà nư c qu n Bình Tân ư c t tr s y ban nhân dân qu n Bình Tân, s 521 Kinh Dương Vương, qu n Bình Tân. i n tho i: 8751822, 8750307 ho c 7560116 (Công an Bình Tân). 2. Trư ng Ban ch o có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n Quy ch này. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn vư ng m c, các cơ quan ơn v và thành viên Trư ng Ban ch o ph i k p th i báo cáo, xu t Ch t ch y ban nhân dân qu n b sung s a i cho phù h p yêu c u th c t , sau khi có s trao i th ng nh t./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Tr n Văn Thu n
Đồng bộ tài khoản