Quyết định số 387/2001/QĐ-TCĐC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 387/2001/QĐ-TCĐC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 387/2001/QĐ-TCĐC về việc ban hành mẫu ghi chú điểm toạ độ cấp cho người sử dụng và mẫu phiếu cung cấp toạ độ Nhà nước do Tổng cục Địa chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 387/2001/QĐ-TCĐC

  1. T NG C C NA CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 387/2001/Q -TC C Hà N i, ngày 29 tháng 10 năm 2001 QUY T NNH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C NA CHÍNH S 387/2001/Q -TC C NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2001 V VI C BAN HÀNH M U GHI CHÚ I M T A C P CHO NGƯ I S D NG VÀ M U PHI U CUNG C P TO NHÀ NƯ C T NG C C TRƯ NG T NG C C NA CHÍNH Căn c Ngh nh s 34/CP ngày 23/4/1994 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a T ng c c a chính; Căn c Quy t nh s 83/2000/Q -TTg ngày 12/7/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c áp d ng H quy chi u và H to Qu c gia VN-2000; Xét ngh c a V trư ng V o c B n và Giám c Trung tâm Thông tin Lưu tr tư li u a chính QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này m u Ghi chú i m to c p cho ngư i s d ng và m u phi u cung c p to Nhà nư c áp d ng th ng nh t trong c nư c. i u 2. Các m u này thay th các m u ghi chú i m to c p cho ngư i s d ng và m u phi u cung c p t a Nhà nư c ã ban hành trư c ây, có hi u l c t ngày 15/11/2001. i u 3. V trư ng V o c B n có trách nhi m hư ng d n, Giám c Trung tâm Thông tin Lưu tr tư li u a chính có trách nhi m th c hi n Quy t nh này. ng Hùng Võ ( ã ký) T NG C C NA CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Trung tâm Thông tin - Lưu tr Tư li u a chính
  2. PHI U CUNG C P TO NHÀ NƯ C (H to VN-2000) Cung c p tài li u cho ông (bà): ơn v : a ch : Theo gi y gi i thi u ho c Công văn s :..... Ngày:..... Hoá ơn s :...... STT Tên S hi u C p To cao cao thu Ghi i m i m h ng tr c a H chuNn t m th i h chú (m) (m) Vĩ Kinh 1 2 3 4 Ngư i c p Ngư i ki m tra Ngày... tháng... năm... Th trư ng ơn v T NG C C NA CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Trung tâm Thông tin - Lưu tr Tư li u a chính PHI U CUNG C P TO NHÀ NƯ C (H to VN-2000) Cung c p tài li u cho ông (bà): ơn v : a ch :
  3. Theo gi y gi i thi u ho c Công văn s :.... Ngày:.... Hoá ơn s :.... Ghi chú: Ellipsold: WGS - 84 Lư i chi u: UTM Lo i múi chi u: 6 . H s không - 0.9996 Kinh tuy n Trung ương: 1056 v i múi chi u 48. 1116 v i múi chi u 49 STT Tên S hi u C p To cao cao thu Ghi i m i m h ng tr c a H chuNn t m th i h chú (m) (m) X(m) Y(m) 1 2 3 4 Ngư i c p Ngư i ki m tra Ngày... tháng.... năm..... Th trư ng ơn v
Đồng bộ tài khoản