Quyết định số 39/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
3
download

Quyết định số 39/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 39/2004/QĐ-UB về việc thu phí tham quan di tích lịch sử trên địa bàn Hà Nội do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 39/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 39/2004/Q -UB Hà N i, ngày 15 tháng 03 năm 2004 QUY T NH V VI C THU PHÍ THAM QUAN DI TÍCH L CH S TRÊN A BÀN HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/08/2001 c a U ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh 57/2002/N -CP ngày 03/06/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph qui nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 c a B Tài chính Hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí và l phí; Căn c Thông tư s 71/2003/TT-BTC ngày 30/07/2003 c a B Tài chính Hư ng d n v phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 4/2/2004 c a B Tài chính Hư ng d n th c hi n Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph qui nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Ngh quy t s 49/2003/NQ-H ngày 18/12/2003 c a H i ng nhân dân thành ph khóa 12 kỳ h p th 11; Xét ngh c a liên ngành Tài chính - Thu - Kho b c Nhà nư c - Văn hóa thông tin t i T trình s 95870 TTr/LN ngày 31/12/2003, QUY T NH i u 1. 1.1. i tư ng n p phí : Các t ch c, cá nhân tham quan di tích l ch s ph i n p phí tham quan di tích l ch s . 1.2. i tư ng không ph i n p phí : Tr em t 15 tu i tr xu ng. i u 2. M c thu phí ư c quy nh c th như sau: Tên di tích M c thu Văn Mi u - Qu c T Giám 5.000 /lư t khách Khu di tích C Loa, n Ng c Sơn 3.000 /lư t khách n Quán Thánh 2.000 /lư t khách
  2. Riêng h c sinh, sinh viên t 15 tu i tr lên, có th h c sinh, th sinh viên m c thu b ng 50% m c thu phí nêu trên. Các di tích khác i u ki n thu phí tham quan: giao cho liên ngành th ng nh t trình U ban nhân dân Thành ph b sung vào danh m c thu và m c thu, nhưng không vư t quá khung quy nh t i Ngh quy t s 49/2003/NQ-H ngày 18/12/2003 c a H i ng nhân dân thành ph khóa 12 kỳ h p th 11. i u 3. ơn v thu phí: Các ơn v qu n lý di tích và danh th ng thu c S Văn hóa thông tin và U ban nhân dân các qu n, huy n ư c th c hi n thu phí tham quan di tích l ch s i v i các di tích l ch s quy nh t i i u 2. ơn v thu phí có trách nhi m niêm y t ho c thông báo công khai m c thu phí t i a i m thu phí. Khi thu ti n phí ph i c p ch ng t thu phí cho i tư ng n p phí theo quy nh. i u 4. Qu n lý, s d ng ti n phí thu ư c: ơn v thu phí n p Ngân sách 10% và ư c l i 90% t ng s phí thu ư c và ph i qu n lý, s d ng s ti n phí ư c l i theo úng hư ng d n t i m c C ph n III Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/07/2002 c a B Tài chính. i u 5. Ch ng t thu phí: Các ơn v thu phí s d ng biên lai thu phí ho c in s n do C c Thu phát hành. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th các Quy t nh trư c ây c a U ban nhân dân Thành ph v quy nh thu phí tham quan di tích l ch s . Các trư ng h p vi ph m s b x lý theo Ngh nh s 106/2003/N -CP ngày 23/9/2003 c a Chính ph và Thông tư s 06/2004/TT-BTC ngày 4/2/2004 c a B Tài chính qui nh v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c phí, l phí. i u 7. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Tài chính và Văn hóa thông tin; C c trư ng C c Thu Hà N i; Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i; Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT/ CH T CH PHÓ CH T CH Vũ Văn Ninh
Đồng bộ tài khoản