Quyết định Số: 39/QĐ-VPCP

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định Số: 39/QĐ-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỬ CÔNG CHỨC GIÚP VIỆC PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN TRỌNG LÝ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 39/QĐ-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 39/QĐ-VPCP Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỬ CÔNG CHỨC GIÚP VIỆC PHÓ CHỦ NHIỆM VĂN TRỌNG LÝ BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 33/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ; Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cử ông Vũ Ngọc Quyền, chuyên viên Vụ Kinh tế ngành kiêm giúp việc Phó Chủ nhiệm Văn Trọng Lý. Điều 2. Các Vụ trưởng: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kinh tế ngành, Vụ Tài vụ, Cục trưởng Cục Quản trị và ông Vũ Ngọc Quyền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ Nơi nhận: - Như Điều 2; - BTCN, các PCN (để báo cáo);
  2. - Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPCP; - Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Nguyễn Tiến Dũng - Văn phòng ĐU, CĐ; - Lưu: VT, TCCB (10b).
Đồng bộ tài khoản