Quyết định Số: 403/QĐ-BTNMT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
123
lượt xem
19
download

Quyết định Số: 403/QĐ-BTNMT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CẬP NHẬT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 403/QĐ-BTNMT CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 1. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT MÔI TRƯỜNG NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 403/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CẬP NHẬT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010; Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010; Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1071/TTg – TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009; Quyết định số 1699/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2009 về thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc
 2. phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố cập nhật, sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước về đất đai của Bộ Tài nguyên và Môi trường tính đến ngày 30 tháng 01 năm 2010. 1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. 2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố. Điều 2. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Vụ, Tổng cục, Cục, đơn vị có liên quan thường xuyên cập nhật để trình Bộ trưởng công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành. Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Vụ, Tổng cục, Cục, đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện thủ tục hành chính chưa được công bố. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30, Thủ trưởng các Vụ, Tổng cục, Cục, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
 3. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như Điều 4; - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên (để báo cáo); - Tổ công tác chuyên trách CCTTHC Nguyễn Mạnh Hiển của Thủ tướng Chính phủ; - Các Thứ trưởng (để chỉ đạo); - Lưu: VT, Tổ công tác thực hiện Đề án 30.
 4. PHỤ LỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 403/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG I- Danh mục thủ tục hành chính thay thế đối với cấp Tỉnh STT Tên thủ tục hành chính cũ Tên thủ tục hành chính mới Kiến nghị thực thi STT Số sêri (cũ) (mới) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất Cấp đổi giấy chứng nhận tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, Điều 23 Nghị định số quyền sử dụng đất cho đối 01 người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực 88/2009/NĐ-CP tượng là tổ chức, cơ sở tôn 1 060917 hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá giáo, người Việt Nam định cư nhân nước ngoài. ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài Cấp đổi Giấy chứng nhận cho đối tượng là tổ Điều 23 Nghị định số chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt 02 88/2009/NĐ-CP Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án
 5. đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận Cấp giấy chứng nhận quyền sử quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc Điều 19 Nghị định số 2 002805 dụng đất cho tổ chức, cơ sơ 03 quyền sở hữu của người khác cho tổ chức 88/2009/NĐ-CP tôn giáo đang sử dụng đất trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người sử dụng đất cho tổ Điều 20 Nghị định số chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt 04 88/2009/NĐ-CP Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp chủ Điều 21 Nghị định số 05 sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, 88/2009/NĐ- CP
 6. công trình xây dựng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp chủ sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng cho tổ chức trong nước, cơ Điều 22 Nghị định số 06 sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước 88/2009/NĐ- CP ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Cấp lại giấy chứng nhận Cấp lại giấy chứng nhận do bị mất cho đối quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tượng là tổ chức, cơ sở tôn Điều 24 Nghị định số 3 002869 người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực 07 giáo, người Việt Nam định cư 88/2009/NĐ-CP hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá ở nước ngoài, tổ chức nước nhân nước ngoài. ngoài, cá nhân nước ngoài Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn Điều 29 Thông tư số liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất 08 4 102635 Đăng ký biến động về sử dụng 17/2009/TT-BTNMT do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; đất do đổi tên cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người
 7. Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện nhân nước ngoài tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết Đăng ký biến động về sử dụng cấu chính, cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi đất do thay đổi về nghĩa vụ tài thông tin về quyền sở hữu rừng cây cho đối chính cho đối tượng là tổ tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, 5 002866 chức, cơ sở tôn giáo, người người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực Việt Nam định cư ở nước hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. nhân nước ngoài Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về quyền cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn 6 002862 giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài Đăng ký biến động về sử dụng 7 002860 đất do giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên cho đối
 8. tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài Đăng ký cho thuê lại quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ Đăng ký cho thuê, 8 002918 Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ đất, tài sản gắn chức nước chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Điều 25 Thông tư số ngoài, cá nhân nước ngoài liền 09 Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án 17/2009/TT-BTNMT với đất cho đối tượng là tổ đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước chức trong nước, cơ sở tôn ngoài Đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ 9 100682 chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá
 9. nhân nước ngoài Đăng ký nhận chuyển nhượng Đăng ký chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất với đối 10 061840 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn tượng là tổ chức, người Việt liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong Nam định cư ở nước ngoài Điều 23 Thông tư số nước, cơ sở tôn giáo, cơ sở tôn giáo, người 10 Đăng ký nhận tặng, cho quyền 17/2009/TT-BTNMT Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự sử dụng đất cho đối tượng là 11 100691 án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước tổ chức, người Việt nhân nước ngoài ngoài. Thừa kế, tặng cho tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người 12 061289 Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài 13 100695 Đăng ký nhận thừa kế quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định
 10. cư ở nước ngoài Đăng ký mua, bán, cho thuê tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn 14 016820 giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Đăng ký nhận quyền sử dụng Đăng ký nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn đất do kê biên bán đấu giá liền với đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp quyền sử dụng đất để thi hành vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất, Điều 28 Thông tư số 15 061882 án cho đối tượng là tổ chức, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ 11 17/2009/TT-BTNMT người Việt Nam định cư ở chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt nước ngoài, tổ chức nước Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án ngoài, cá nhân nước ngoài đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. 16 100689 Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng góp vốn cho đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước
 11. ngoài, cá nhân nước ngoài Đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh cho đối tượng 17 061893 là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài Gia hạn sử dụng đất đối với tổ Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, chức kinh tế, người Việt Nam người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ Điều 38 Nghị định số 18 002832 định cư ở nước ngoài, tổ chức 12 chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng 69/2009/NĐ-CP nước ngoài, cá nhân đất. nướcngoàisử dụngđất. Thu hồi đất, giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích Điều 28,29,30,31 Nghị Giao đất để sử dụng vào mục 19 100966 công cộng, phát triển kinh tế theo hình thức định số 69/2009/NĐ- 13 đích quốc phòng, an ninh đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có CP sử dụng đất
 12. Thu hồi đất, giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích Điều 28,29,30,31 Nghị công cộng, phát triển kinh tế không theo hình định số 69/2009/NĐ- 14 thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự CP án có sử dụng đất Giao đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ 20 102545 Giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt sở tôn giáo, người Việt Nam bằng để thực hiện dự án đầu tư theo hình thức định cư ở nước ngoài Điều 28,29,30,31 Nghị đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có Cho thuê đất chưa được giải định số 69/2009/NĐ- 15 sử dụng đất cho tổ chức kinh tế, người Việt phóng mặt bằng đối với tổ CP Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước 21 061130 chức, người Việt Nam định cư ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất. ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài Giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư không theo Điều 28,29,30,31 Nghị hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu định số 69/2009/NĐ- 16 22 102585 Cho thuê đất đã được giải dự án có sử dụng đất cho tổ chức kinh tế, CP phóng mặt bằng hoặc không người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức
 13. nước ngoài cá nhân nước ngoài Giao đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng phóng mặt bằng đối với tổ đất. 23 061618 chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do tổ chức, Thu hồi Giấy chứng nhận do cấp tỉnh đã cấp Điều 25 Nghị định số 24 102584 17 công dân phát hiện cấp tỉnh đã trái pháp luật 88/2009/NĐ-CP cấp trái pháp luật Xóa đăng ký cho thuê lại Xoá đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử quyền sử dụng đất cho đối dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, Điều 25 Thông tư số 25 062140 18 giáo, người Việt Nam định cư người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực 17/2009/TT-BTNMT ở nước ngoài, tổ chức nước hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá ngoài, cá nhân nước ngoài nhân nước ngoài.
 14. Xóa đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người 26 002921 Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp hợp thửa đất đối với tổ chức, 27 61743 cơ sở tôn giáo, người Việt Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Nam định cư ở nước ngoài, tổ quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền Điều 19 Nghị định số chức nước ngoài cá nhân nước với đất trong trường hợp tách thửa hoặc hợp 84/2007/NĐ-CP, Điều ngoài thửa đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn 19 29 Nghị số Cấp Giấy chứng nhận quyền giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài 88/2009/NĐ-CP sử dụng đất trong trường hợp thực hiện dự án đầu tổ chức nước ngoài, cá tách thửa đối với tổ chức, cơ nhân nước ngoài. 28 100491 sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước
 15. ngoài Xóa đăng ký góp vốn bằng Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất cho đối tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ tượng là tổ chức, người Việt chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Điều 27 Thông tư số 29 062150 20 Nam định cư ở nước ngoài, tổ Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án 17/2009/TT-BTNMT chức nước ngoài, cá nhân đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước nước ngoài ngoài. Đăng ký góp vốn bằng quyền Đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sử dụng đất cho đối tượng là sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức Điều 26 Thông tư số 30 102592 tổ chức, người Việt Nam định trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam 21 17/2009/TT- BTNMT cư ở nước ngoài, tổ chức nước định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, ngoài, cá nhân nước ngoài tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài. Đăng ký thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng tài sản gắn liền Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài Điều 153 Nghị định số với đất cho đối tượng là tổ sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức 181/2004/NĐ-CP, Điều 31 061978 chức, cơ sở tôn giáo, người trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam 22 29 Nghị định số Việt Nam định cư ở nước định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, 88/2009/NĐ-CP ngoài, tổ chức nước ngoài, cá tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài nhân nước ngoài
 16. Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người 32 061328 Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài Cấp giấy chứng nhận quyền sử Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài dụng đất cho tổ chức, người sản gắn liền với đất cho tổ chức trong nước, Điều 139 Nghị định số Việt Nam định cư ở nước người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực 181/2004/NĐ-CP, Điều 33 002824 ngoài, tổ chức nước ngoài, cá 23 hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá 29 Nghị định số nhân nước ngoài trúng đấu giá nhân nước ngoài trúng đấu giá quyền sử dụng 88/2009/NĐ-CP quyền sử dụng đất, trúng đấu đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất thầu dự án có sử dụng đất Cấp giấy chứng nhận quyền sử Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Điều 138 Nghị định số dụng đất cho đơn vị vũ trang quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 181/2004/NĐ-CP, Điều 34 002805 nhân dân đang sử dụng đất 24 với đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử 29 Nghị định số vào mục đích quốc phòng, an dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh. 88/2009/NĐ-CP ninh 35 061068 Cấp giấy chứng nhận quyền sử Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Điều 140 Nghị định số 25
 17. dụng đất cho Tổ chức là pháp quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 181/2004/NĐ-CP, Điều nhân mới được hình thành với đất cho Tổ chức là pháp nhân mới được 29 Nghị định số thông qua việc chia tách hoặc hình thành thông qua việc chia tách hoặc sáp 88/2009/NĐ-CP sáp nhập được nhận quyền sử nhập được nhận quyền sử dụng đất từ các tổ dụng đất từ các tổ chức là chức là pháp nhân bị chia tách hoặc sáp nhập pháp nhân bị chia tách hoặc sáp nhập Xoá đăng ký thế chấp, bảo Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng lãnh bằng quyền sử dụng đất đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ Điều 154 Nghị định số cho đối tượng là tổ chức, cơ sở chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt 181/2004/NĐ-CP, Điều 36 062175 26 tôn giáo, người Việt Nam định Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án 29 Nghị định số cư ở nước ngoài, tổ chức nước đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước 88/2009/NĐ-CP ngoài, cá nhân nước ngoài ngoài II- Danh mục thủ tục hành chính thay thế đối với cấp huyện ST ST Kiến nghị thực Số Seri Tên thủ tục hành chính cũ Tên thủ tục hành chính mới T T thi mới 37 062189 Cấp đổi giấy chứng nhận quyền Cấp đổi và xác nhận bổ sung vào Giấy chứng Điều 23 Nghị 27 sử dụng đất với đối tượng là hộ nhận hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, định số
 18. gia đình, cá nhân cộng đồng dân người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở 88/2009/NĐ-CP cư hữu nhà ở tại Việt Nam. Cấp đổi Giấy chứng nhận cho đối tượng là hộ gia Điều 23 Nghị đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt định số 28 Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại 88/2009/NĐ-CP Việt Nam. Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài Cấp giấy chứng nhận quyền sử sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền Điều 14 Nghị dụng đất cho hộ gia đình, cá sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu 38 002561 định số 29 nhân cộng đồng dân cư đang sử của chủ khác cho hộ gia đình, cá nhân, cộng 88/2009/NĐ-CP dụng đất tại phường đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại phường. Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp sở hữu Điều 15 Nghị 30 tài sản mà chủ sở hữu không đồng thời là người định số sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 88/2009/NĐ-CP dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa bàn
 19. phường. Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công Điều 16 Nghị trình xây dựng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng định số 31 đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước 88/2009/NĐ-CP ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại phường. Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản Điều 17 Nghị xuất là rừng trồng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng định số 32 đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước 88/2009/NĐ-CP ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại phường. Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất cho cho hộ Cấp lại giấy chứng nhận quyền Điều 24 Nghị gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt 39 002873 sử dụng đất với đối tượng là hộ định số 33 Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại gia đình, cá nhân 88/2009/NĐ-CP Việt Nam. Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn Điều 29 Thông 34 40 002858 Đăng ký biến động về sử dụng
 20. đất do đổi tên cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân Đăng ký biến động về sử dụng đất do giảm diện tích thửa đất liền với đất do đổi tên; giảm diện tích thửa đất do 41 002861 do sạt lở tự nhiên cho đối tượng sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền; thay là hộ gia đình, cá nhân đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi diện tích xây tư số Đăng ký biến động về sử dụng dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu chính, 17/2009/TT- đất do thay đổi về nghĩa vụ tài cấp (hạng) nhà, công trình; thay đổi thông tin về 42 100981 BTNMT chính cho đối là tượng hộ gia quyền sở hữu rừng cây cho hộ gia đình, cá nhân, đình, cá nhân cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Đăng ký biến động về sử dụng đất do thay đổi về quyền sử 43 002864 dụng đất cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân Đăng ký cho thuê lại quyền sử Đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng Điều 24 Thông 44 062344 dụng đất cho đối tượng là hộ gia đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá tư số 35 đình, cá nhân nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư 17/2009/TT- 45 002907 Đăng ký cho thuê quyền sử ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. BTNMT
Đồng bộ tài khoản